KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Misja
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji jest kontynuatorem chlubnej tradycji nauk z zakresu inżynierii rolniczej, rozpoczętych powołaniem w 1890 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 3-letniego Studium Rolniczego, przy którym utworzono, jedyny o profilu technicznym, Zakład (później Katedrę) Inżynierii Rolniczej. Po powołaniu w 1923 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydziału Rolniczego, a następnie utworzeniu w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, Katedra Inżynierii Rolniczej pozostawała w strukturze Wydziału Rolniczego. W 1955 r. na bazie tej Katedry utworzono Wydział Melioracji Wodnych, który w styczniu 1992 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 30.12.1991 r. zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej, a od 2008 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Działalność Wydziału osadzona jest w tradycjach studiów uniwersyteckich, a kadra naukowa i dydaktyczna oraz młodzież akademicka dąży do prawdy, jest otwarta na nowe wyzwania, szanuje podmiotowość człowieka i akceptuje wielokulturowość społeczności akademickiej. Do priorytetów Wydziału należy przekazywanie takich wartości jak: obiektywizm myśli, rzetelność naukowa, pracowitość, profesjonalizm, a także promowanie wartości akademickich i kształtowanie postaw młodzieży w atmosferze patriotyzmu, uczciwości, szacunku i tolerancji dla wszystkich ludzi.

Dwie zasadnicze, powiązane ze sobą funkcje Wydziału — kształcenie i prowadzenie badań naukowych — mają kluczowe znaczenie dla przygotowania przyszłych kadr, zdolnych do sprostania zmieniającym się wymaganiom gospodarowania i korzystania z zasobów środowiska naturalnego, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Bazując na naukach ścisłych i przyrodniczych, Wydział przygotowuje specjalistów zdolnych do rozwiązywania zadań, zarówno w przestrzeni wiejskiej jak i zurbanizowanej, z zakresu inżynierii środowiska, geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, inżynierii i gospodarki wodnej oraz architektury krajobrazu. Kwalifikacje te są uzupełniane poprzez kształcenie praktyczne i przekazywanie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej. Ponadto, w ramach ruchu naukowego stwarza się studentom możliwość pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji, ułatwiających im podejmowanie pracy.

Hołdując tradycji oraz mając na uwadze możliwości technicznego oddziaływania na środowisko, pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe ukierunkowane na takie elementy środowiska naturalnego jak: woda, gleba i powietrze. Na Wydziale prowadzone są też badania z wykorzystaniem nowoczesnych technik geodezyjnych i informatycznych oraz w naukach podstawowych. Uzyskiwane rezultaty upowszechniane w formie publikacji i wdrożeń, przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników oraz wpływają na aktualizację programów nauczania.

Wydział przywiązuje dużą wagę do współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą poprzez wspólne projekty i kształcenie. Jest otwarty na potrzeby praktyki w zakresie badań, kształcenia, ekspertyz, opinii i różnych form doradztwa.

Czytaj[więcej]Strategia Rozwoju
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
do roku 2015

Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie została opracowana zgodnie z klasycznym modelem zarządzania strategicznego do roku 2015. Strategia rozwoju Wydziału jest spójna z jego misją i stanowi program, którego celem jest rozwój Wydziału poprzez działania w obszarach:
I. Kształcenia.
II. Badań naukowych.
III. Współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi regionu.
IV. Zarządzania Wydziałem.

Czytaj[więcej]

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies