KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

STUDIA NA KIERUNKU — ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach I i II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia stacjonarne dwustopniowe: stopień I – inżynierski, stopień II – magisterski. Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), a studia II stopnia 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier architekt krajobrazu, a po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier architekt krajobrazuSTUDIA I i II STOPNIA — inżynierskie i magisterskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku (7 semestrów).Studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry).
Profil studiów: Ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar sztuki, obszar nauk technicznych
Forma: studia stacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:
 • kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;
 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi;
 • kształtowania krajobrazu w skali miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych;
 • projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych;
 • studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych;
 • oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo – krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu.

Absolwent posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli). Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracowanie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, jak również szkolnictwo zawodowe.PROGRAM KSZTAŁCENIA I i II STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich i magisterskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia podstwowego
Przedmioty kierunkowe
Pozostałe przedmioty
 • matematyka
 • geometria wykreślna
 • biologia roślin
 • ekologia
 • historia sztuki i dziedzictwo kulturowe
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • bioróżnorodność
 • struktury wizualne
 • podstawy geodezji i kartografii
 • rysunek i rzeźba
 • fizjografia
 • gleboznawstwo
 • szata roślinna i fauny
 • budownictwo
 • instalacje budowlane i materiałoznawstwo
 • historia sztuki ogrodowej
 • grafika inżynierska
 • zasady projektowania krajobrazu
 • projektowanie obiektów architektury krajobrazu
 • budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu oraz prawo
 • ekonomia i zarządzanie
 • fitosocjologia
 • rośliny użytkowe w ogrodach ozdobnych
 • projektowanie: małej architektury
 • roślinnych struktur ogrodowych
 • ogrodów przydomowych
 • rekreacja w krajobraziev
 • rewitalizacja krajobraz
 • rewaloryzacja ogrodów historycznych

Sylabusy przedmiotów I i II stopnia: [tutaj]

 • kartowanie klas pokrycia terenu technikami GPS
 • maszyny i urządzenia w terenach zieleni
 • dokumentacja fotograficzna krajobrazu
 • warunki glebowe uprawy roślin w mieście
 • rośliny w rozwiązaniach inżynierskich
 • wizualizacje 3D
 • projektowanie przestrzeni publicznej
 • budownictwo regionalne
 • projektowanie ogrodów przydomowych


Program kształcenia na I stopniu studiów obejmuje następujące grupy przedmiotów: podstawowych (matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska przyrodniczego, bioróżnorodność, struktury wizualne, podstawy geodezji i kartografii), kierunkowych (rysunek i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, szata roślinna i fauny, budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu oraz prawo, ekonomia i zarządzanie, fitosocjologia, rośliny użytkowe w ogrodach ozdobnych, projektowanie: małej architektury, roślinnych struktur ogrodowych, ogrodów przydomowych, rekreacja w krajobrazie, rewitalizacja krajobrazu, rewaloryzacja ogrodów historycznych i in.) oraz do wyboru (kartowanie klas pokrycia terenu technikami GPS, maszyny i urządzenia w terenach zieleni, dokumentacja fotograficzna krajobrazu, warunki glebowe uprawy roślin w mieście, rośliny w rozwiązaniach inżynierskich, wizualizacje 3D, projektowanie przestrzeni publicznej, budownictwo regionalne, projektowanie ogrodów przydomowych)Program kształcenia na II stopniu studiów obejmuje dwie grupy przedmiotów: podstawowe i kierunkowe w zakresie: historii i teorii kształtowania przestrzeni oraz w zakresie socjologii i psychologii środowiskowej, planowania przestrzennego, kształtowania krajobrazu miast, kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich, ochrony krajobrazu, inżynierii krajobrazu, systemów informacji przestrzennej i in. oraz do wyboru: rośliny zielne w ekosystemach miejskich, techniki prezentacyjne, techniki cyfrowe w projektowaniu, lekkie konstrukcje ogrodowe, delimitacja zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych, aranżacja ogrodów botanicznych i arboretów, ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i inne. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe realizowane w liczbie 160 godzin na I stopniu studiów i 90 godzin na II stopniu.


Plan studiów I stopnia — stacjonarne

  Plan studiów II stopnia — stacjonarne


 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies