Ochrona historycznych krajobrazów kulturowych w celu wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej gospodarki
CADSESUWAGA
Na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu z Rzymu z dnia 28 stycznia 2010 projekt badawczy z programu Unii Europejskiej INTERREG IIIB CADSES, pn.: "Protectig Historical Cultural Landscapes to Strengthen Regional Identities and Local Economies" został oficjalnie zakończony i rozliczony.


Project budget
Total budget (EUR): 1.354.230,00 EUR
ERDF: 709.567,50 EUR

Duration
Start: 04/2006
End: 05/2008 - 07/2009


Nazwa projektu Ochrona historycznych krajobrazów kulturowych w celu wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej gospodarki
Akronim KRAJOBRAZY KULTUROWE
Numer projektu 5D106
Nabór Czwarta tura składania projektów
Priorytet 3 - Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym
Działanie 3.3 - Ochrona i rozwój krajobrazu

Dr inż. Józef Hernik


Kierownik Projektu

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków, Polska
tel. 012 662 41 54
fax 012 663 11 70


Dr inż. Jacek M. Pijanowski
Dr. sc. ETH Zürich

Z-ca Kierownika ds. Naukowych

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków, Polska
tel. 012 662 53 34
fax 012 633 11 70 

ProjektWiększość krajów Europy Środkowej posiada właściwe dla siebie historyczne krajobrazy kulturowe. Jednak obecnie różnorodność tych krajobrazów jest zagrożona wskutek zaniedbań w zakresie ochrony środowiska, w zakresie ochrony konserwatorskiej, a także wskutek procesów społeczno-ekonomicznych. Projekt KRAJOBRAZY KULTUROWE ma na celu ochronę i rozwój krajobrazów jako podstawy dla zachowania tożsamości obszaru CADSES oraz jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju regionalnego.
Opierając się na międzysektorowym podejściu obejmującym ochronę przyrody, ochronę dziedzictwa jak również rozwój obszarów wiejskich, oraz na międzynarodowych strukturach badawczych, projekt rozwija najlepsze przykłady na wdrażanie w praktyce Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Wliczyć w to należy wzrastającą dzięki międzynarodowym badaniom znajomość zagadnień dotyczących krajobrazów kulturowych („cyfrowy rejestr gruntu”) a także ogólnodostępny portal internetowy „Landscape Wikipedia”. Wszystko to ma na celu integrację krajobrazów z rozwojem regionalnym poprzez pilotażowe projekty w zakresie rolnictwa, turystyki, rynku regionalnego i odnawialnych źródeł energii. Co więcej, projekt ma na celu również rozwinięcie zintegrowanych strategii ochrony i rozwoju krajobrazów kulturowych na poziomie regionalnym, krajowym i poziomie CADSES.
Projekt nakierowany jest przede wszystkim na utworzenie międzynarodowej sieci, tak by pomóc we wdrożeniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej na obszarze CADSES
Sieć ta, w bliskiej współpracy z Sekcją Planowania Przestrzennego i Krajobrazu Rady Europy, będzie otwarta na dalszych partnerów.


 

Partnerzy
 

Konferencje i seminaria międzynarodowe • Kahla 21-24 maj 2006
 • Wiśniowa/Miechów 15-16 wrzesień 2006
 • St. Pölten 12-15 październik 2006
 • Kraków 07-08 grudzień 2006
 • Kraków 29-31 marzec 2007
 • Wiśniowa 21-25 kwiecień 2007
 • Cluj-Napoca 17-19 maj 2007
 • Gera 11-12 czerwiec 2007
 • Wiśniowa 14-15 wrzesień 2007
 • Lwów 20-22 wrzesień 2007
 • Buchschachen 18-21 październik 2007

 

Publikacje i projekty pilotażowe
 

Seminaria regionalne Polska • Miechów 19 wrzesień 2006
 • Wiśniowa 28 wrzesień 2006
 • Kraków 16 luty 2007
 • Kraków 19 czerwiec 2007

 

Newsletter
 

Artykuły prasowe
 

Linki
 

Konferencja końcowa"MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "CULTURAL LANDSCAPE"

 

Międzynarodowy Katalog i Rejestr Krajobrazów KulturowychMIĘDZYNARODOWY KATALOG WYBRANYCH ELEMENTÓW KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH MIĘDZYNARODOWY REJESTR KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK