KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

STUDIA NA KIERUNKU — GOSPODARKA PRZESTRZENA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach I i II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent studiów I stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna uzyskuje tytuł inżyniera. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent studiów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna uzyskuje tytuł magistra.

Studia I stopnia obejmują specjalność:

 1. Rozwój Regionalny

Student II stopnia kształci się w specjalności:

 1. Rozwój Regionalny i Wycena NieruchomościSTUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku (7 semestrów).
Profil studiów: Ogólnoakademicki kierunek studiów należy do obszaru kształcenia prowadzący do uzyskania kompetencji inżynierskich oraz obszarów w zakresie nauk społecznych i rolniczych, jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Inżynieria Środowiska. Wiodącą dziedziną nauki jest obszar nauk rolniczych – dyscyplina naukowa ochrona i kształtowanie środowiska. Ponadto dziedziną uzupełniającą jest obszar nauk technicznych – dyscyplina geodezja i kartografia i nauk społecznych – dyscyplina naukowa ekonomia.
Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego i regionalnego, w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej i społecznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestowania na środowisko.
Specjalność: Rozwój Regionalny


info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwenci studiów I i II stopnia uzyskują zaświadczenie o odbyciu studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości,
a po odbyciu stosownej praktyki mogą przystąpić do egzaminu państwowego z wyceny nieruchomości.


PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmioty podstawowe
 • Ekonomia
 • Prawoznawstwo
 • Socjologia
 • Technologia informacyjna
 • WF
 • Język obcy
 • BHP+ Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy informatyki
 • Fizyka
 • Geometria wykreślna i grafika inżynierska
 • Matematyka z elementami statystyki
 • Rysunek techniczny i planistyczny


Przedmioty kierunkowe
Przedmioty do wyboru
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Geometria wykreślna i grafika inżynierska
 • Zasady projektowania urbanistycznego
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Geodezja
 • Kartografia tematyczna
 • Gleboznawstwo i ochrona gleb
 • Polityka rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu
 • Historia urbanistyki i architektury
 • Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Planowanie przestrzenne
 • Kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich
 • Geografia ekonomiczna
 • Ekonomika miast i regionów
 • Geograficzne systemy informacji przestrzennej
 • Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji
 • Geomorfologia fluwialna dla inżynierów
 • Urządzenia wodno-melioracyjne
 • Budownictwo
 • Studium zagrożenia powodziowego
 • Ochrona wód podziemnych
 • Ochrona środowiska
 • Podstawy rolnictwa i leśnictwa
 • Samorząd terytorialny
 • Strategia rozwoju gminy
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Przyrodnicze postawy gospodarowania przestrzenią
 • Zasady kształtowania struktury przestrzennej wsi
 • Ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Obszary wiejskie i ich funkcje
 • Elementy ewidencji gruntów i budynków
 • Praca dyplomowa + egzamin dyplomowy
 • Technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AUTOCAD
 • PRAKTYKI – 4 tygodnie (wymagania standardowe)
 • Gospodarka lokalami mieszkalnymi
 • Landmanagement
 • Klimatologia planistyczna
 • Gospodarcze skutki współczesnych zmian klimatu
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Podstawy ekologii z botaniką
 • Zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój
 • Klimatyczne uwarunkowania rozwoju ziem górskich
 • Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania krajobrazu kulturowego
 • Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich szacowania i obrotu
 • Administracja samorządowa i rządowa, a gospodarka przestrzenna
 • Charakterystyka jednostki krajobrazowej
 • Infrastruktura i zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne
 • Geologia i hydrogeologia regionalna
 • Rośliny w inżynierii i gospodarce przestrzennej
 • Technologie GIS w szacowaniu zasobów odnawialnych źródeł energii
 • Infrastruktura techniczna - odszkodowania i wynagrodzenia
 • Budownictwo ziemne i drogi
 • Praktyczne zastosowanie GIS w gospodarce przestrzennej
 • Skaning lotniczy w gospodarce przestrzennej
 • Ochrona gleb przed erozją
 • Technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu MicroStation
 • Rewaloryzacja zespołów zabytkowych
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Ochrona krajobrazu kulturowego
 • Metody opisu i waloryzacji szaty roślinnej
 • Wykorzystanie odpadów w rolnictwie
 • Wykorzystanie zieleni w planowaniu miast
 • Meteorologiczne zagrożenia środowiska przyrodniczego
 • Składowiska odpadów komunalnych
 • Zarządzanie rozwojem regionu
 • Oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce przestrzennej


Inne przedmioty

Przedmiot z bloku dla Visiting Professors:

 • Land use management and zoning. Spatial planning/urban planning.
 • Dotychczas zajęcia prowadzili Profesorowie z Holandii, Szwecji, Włoch i USA.

Studia I stopnia obejmują łącznie godzin dydaktycznych: 2618 stacjonarne / 1605 niestacjonarne. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 322/202 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 210/127, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 1651/991 godzin. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmują 30/30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.


Plan studiów I stopnia — stacjonarne

  Plan studiów I stopnia — niestacjonarne


Specjalność: Rozwój Regionalny

Specyfiką specjalności jest wykształcenie specjalisty posiadającego interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, kształtowania środowiska oraz szeroko rozumianych uwarunkowań rolniczych, przyrodniczych i ekonomicznych rozwoju regionalnego.STUDIA II STOPNIA — magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry).
Profil studiów: Ogólnoakademicki kierunek studiów należy do obszaru nauk społecznych i rolniczych, jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Inżynieria Środowiska. Wiodącą dziedziną nauki jest obszar nauk rolniczych – dyscyplina naukowa ochrona i kształtowanie środowiska. Ponadto dziedziną uzupełniającą jest obszar nauk społecznych – dyscyplina naukowa ekonomia.
Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego i regionalnego, w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej społecznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestowania na środowisko.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Specjalność: Rozwój Regionalny i Wycena Nieruchomości

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów II stopnia

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaświadczenie o odbyciu studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości,
a po odbyciu stosownej praktyki mogą przystąpić do egzaminu państwowego z wyceny nieruchomości.

PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty
Inne przedmioty

Kształcenia ogólnego

 • Podstawy Prawa i postępowania administracyjnego oraz BHP
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej
 • Rozwój kultury regionu
 • Język angielski lub niemiecki - poziom B2+
 • Wychowanie fizyczne

Kształcenia podstawowego

 • Elementy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii i wyceny masowe

Przedmioty z bloku dla Visiting Professors:

 • Cultural landscapes: planning and management - international course
 • Planning/design for multifunctional land use: the case of cultural landscapes
 • Dotychczas zajęcia prowadzili Profesorowie z Holandii, Szwecji, Włoch i USA.


Przedmioty do wyboru
Przedmioty kierunkowe
 • Inżynieria pogody i klimatu
 • Hydrodynamika i hydroinżynieria rzek i potoków
 • Metody oceny uwarunkowań rozwoju agroturystyki
 • Osuwiska i metody ich zabezpieczeń
 • Mapy dla celów prawnych
 • Geoinżynieria
 • Zarządzanie karierą
 • Kształtowanie przestrzeni rolniczej
 • Kataster Technicznego uzbrojenia terenu
 • Mapy tematyczne
 • Podstawy gospodarowania wodą
 • Gospodarowanie wodą opadową w terenach zurbanizowanych
 • Monitoring środowiska/wody podziemne i powierzchniowe
 • Konserwacja zabytków architektury
 • Statystyczna analiza danych przestrzennych
 • Modele ekonometryczne w gospodarce przestrzennej
 • Geodezyjny monitoring elementów środowiska
 • Matematyka finansowa II
 • Technologia tworzenia modeli 3D i wizualizacji
 • Metody taksonomiczne w planowaniu przestrzennym
 • Seminarium magisterski
 • Podstawy Prawa i postępowania administracyjnego oraz BHP
 • Planowanie Przestrzenne
 • Wycena nieruchomości
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Budownictwo i kosztorysowanie
 • Podstawy statystyki i ekonometrii i wyceny masowe
 • Wyceny specjalne
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Organizacja i zarządzanie
 • Gospodarka Przestrzenna UE
 • Planowanie rozwoju miasta
 • Marketing terytorialny
 • Modele w gospodarce przestrzennej
 • Budownictwo wiejskie
 • Zaawansowane techniki GIS


Studia II stopnia obejmują łącznie godzin dydaktycznych: 957 stacjonarne / 683 niestacjonarne. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 134/106 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 47/27, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 491/340 godzin. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmują 60/60 godzin.


Plan studiów II stopnia — stacjonarne

  Plan studiów II stopnia — niestacjonarne


Specjalność: Rozwój Regionalny i Wycena Nieruchomości

Specyfiką specjalności jest wykształcenie specjalisty posiadającego interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, kształtowania środowiska oraz szeroko rozumianych uwarunkowań rolniczych, przyrodniczych i ekonomicznych rozwoju regionalnego.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies