KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

STUDIA NA KIERUNKU — INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie), trwają 3,5 roku (7 semestrów) a studia II stopnia (magisterskie) 1,5 roku (3 semestry). Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł inżyniera, natomiast II stopnia tytuł magistra inżynieria i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na III stopień kształcenia, obejmujący 4-letnie studia doktaronckie.

Na studiach II stopnia, kształcenie odbywa się na specjalnościach:

 1. Gospodarka Wodna
 2. Inżynieria MelioracyjnaSTUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów:Studia I stopnia (inżynierskie), trwają 3,5 roku (7 semestrów)
Profil studiów:Profil ogólnoakademicki w obszarze: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych
Forma:studia stacjonarne
Profil absolwenta:Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Absolwent posiada umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Jest także przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi. Może być zatrudniony w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Może pracować także w administracji rządowej (RZGW) i samorządowej (WZMiUW). Może także prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe i doradztwa technicznego w swojej branży.

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z 2014, poz. 1278]):

 1. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniających do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1000m³
 2. budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.


obrazek1


PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty
Przedmioty do wyboru

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • przedmioty humanistyczne i społeczne
 • technologia informacyjne
 • ochrona własności intelektualnej

Przedmioty podstawowe

 • ekologia środowiska wodnego
 • chemia
 • fizyka
 • grafika inżynierska i geometria wykreślna
 • fizyka i chemia gleb
 • matematyka I i II
 • komputerowe wspomaganie projektowania

 • budownictwo betonowe
 • budownictwo metalowe
 • kosztorysowanie robót budowlanych
 • ochrona i renaturyzacja mokradeł
 • odwodnienia budowlane
 • pompownie
 • elektrownie wodne
 • zbiorni retencyjne
 • ochrona wód
 • catchment hydrology
 • erozja wodna
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • ekonomika w gospodarce wodnej
 • fluvial geomorphology for engineers
 • eksploatacja systemów melioracyjnych


Przedmioty kierunkowe
Przedmioty kierunkowe cd.

 • prawo i administracja wodna
 • geodezja
 • hydraulika
 • meteorologia i klimatologia
 • hydrologia
 • mechanika gruntów
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • inżyniera wodna i melioracyjna
 • budownictwo ogólne
 • geologia inżynierska i hydrogeologia
 • budownictwo ziemne i fundamentowanie
 • odwodnienia

 • inżynieria rzeczna
 • retencja i ochrona przed suszą
 • kształtowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • technologia i organizacja robót budowlanych
 • zintegrowane gospodarowanie wodą
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • ryzyko i zagrożenie powodziowe
 • budownictwo wodne
 • nawodnienia I i II
 • oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych
 • kompleksowe ćwiczenia terenowe I, II i III
 • praktyka zawodowaStudia I stopnia obejmują łącznie 2583 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 273 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 465, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 1785 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmują 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.


Plan studiów I stopnia — stacjonarne

obrazek2
STUDIA II STOPNIA — magisterskie

Rodzaj studiów:Studia II stopnia (magisterskie) 1,5 roku (3 semestry)
Profil studiów:Profil ogólnoakademicki w obszarze: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych
Forma:studia stacjonarne
Profil absolwenta:Abslowent studiów II stopnia potrafi projektować i realizować zadania studialne i prace programowe dla podejmowania przedsięwzięć w dużej skali przestrzennej. Jest w stanie organizować i kierować zasobami ludzkimi oraz wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach. Przygotowanie teoretyczne Absolwenta umożliwia kontynuację edukacji na studiach doktoranckich w dziedzinach powiązanych z gospodarką wodną. Jest również przygotowany do pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, administracji gospodarki wodnej i samorządowej, a także w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych. Dyplom i odpowiednia praktyka zawodowa dają możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie posiadanego wykształcenia.


info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów II stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z 2014, poz. 1278]):

 1. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniających do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1000m³
 2. budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty ogólne
Specjalność Gospodarka Wodna
Specjalność Inżynieria Melioracyjna

 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • przedmioty humanistyczne i społeczne
 • kultura regionu
 • hydrologia dynamiczna
 • specjalistyczne systemy informacji przestrzennej
 • modelowanie numeryczne w inżynierii i gospodarce wodnej
 • niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii i gospodarce wodnej
 • zastosowanie metod statystycznych w gospodarce wodnej
 • mechanika płynów i dynamika fluwialna

Przedmioty kierunkowe

 • strefy zagrożenia powodziowego
 • eksploatacja budowli wodnych
 • gospodarka wodna terenów zurbanizowanych
 • hydrologiczne zjawiska ekstremalne
 • specjalistyczne ćwiczenia terenowe
 • hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
 • planowanie i programowanie w gospodarce wodnej


Przedmioty z grupy do wyboru

 • wpływ budowli piętrzących na tereny przyległe
 • dokumentacja wodno-prawna
 • bilanse wodno gospodarcze
 • wybrane działy budownictwa wodnego
 • river training close to nature
 • environmental, hydraulisc and river engineering for professionals

Przedmioty kierunkowe

 • stawy rybne
 • melioracje leśne i przeciwerozyjne
 • klimatyczne uwarunkowania bilansów wodnych
 • melioracje terenów górskich i podgórskich
 • planowanie i programowanie w gospodarce wodnej
 • specjalistyczne ćwiczenia terenowe
 • hydrofitowe oczyszczalnie ścieków


Przedmioty z grupy do wyboru

 • melioracje dolin rzecznych
 • rolnicze i pozarolnicze obciążenie środowiska
 • melioracje terenów zurbanizowanych
 • geosyntetyki w budownictwie wodno-melioracyjnym
 • hydraulika, hydrodynamika i modelowanie bystrz o zwiększonej szorstkości
 • element of flood protection


Studia II stopnia obejmują łącznie 919 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 109 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 270, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 480 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmują 60 godzin.


Plan studiów II stopnia — stacjonarne


Specjalność: Gospodarka Wodna

absolwent tej specjalności posiada szczegółową wiedzę z zakresu modelowania w gospodarce wodnej z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, zna przyczyny i sposoby oceny ilościowej zjawisk ekstremalnych, posiada wiedzę i umiejętności dotyczące zrównoważonego gospodarowania wodami w zlewniach o różnej charakterystyce oraz planowania w gospodarce wodnej i ochrony przed powodzią, potrafi szacować ilość i jakość zasobów wodnych oraz sporządzić dokumentacje wodno-prawną.


Specjalność: Inżynieria Melioracyjna

absolwent tej specjalności posiada szczegółową wiedzę z zakresu gospodarowania wodą w obszarach rolniczych, leśnych oraz zantropogenizowanych, zna szczegółowe metody regulacji stosunków wodno-powietrznych w glebie oraz sposoby zagospodarowania wód opadowych, posiada wiedzę i umiejętności dotyczące projektowania stawów rybnych oraz regulacji rzek i systemów ochrony przeciwpowodziowej


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies