Czerwiec 2022
Udostępnij:

Rozwój jest koniecznością. Inwestycje w infrastrukturę pozwalają kształcić praktycznie


Jest to już kolejny zakup służący wzmocnieniu jakości prowadzonych badań oraz kształcenia studentów. Wydział dysponuje także dronami DJI S1000, DJI AIR 2 i DJI MINI 2, skanerem Leica ScanStation P40, sondą batymetryczną oraz profesjonalnymi instrumentami geodezyjnymi.

Monitoring elementów otaczającej nas przestrzeni i środowiska przyrodniczego z użyciem bezzałogowych statków powietrznych to ważny element w kształceniu studentów, do którego realizacji na profesjonalnym poziomie nasz wydział jest przygotowany. Rozwój jest koniecznością. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę zdobyte w trakcie studiów umiejętności pomogą naszym absolwentom zmierzyć się ze zmianami i wyzwaniami otaczającego nas świata

– podkreśla dziekan WIŚiG dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK.

– Nasze programy studiów obejmują nie tylko wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne, ale także ćwiczenia terenowe, które pozwalają na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i kształtowanie umiejętności pod okiem doświadczonych nauczycieli. Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych – dodaje dziekan WIŚiG.

W swojej ofercie wydział ma pięć kierunków pozwalających uzyskać tytuł inżyniera, co daje absolwentom przewagę na rynku pracy. Studia kształcą w zakresie monitorowania, analizowania, projektowania i kształtowania przestrzeni w trosce o przyszłe pokolenia, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i urządzeń pomiarowych. Umiejętność użycia danych zgromadzonych z wykorzystaniem dronów i innych nowoczesnych technik pomiarowych to atut absolwentów tego wydziału, zaś kształcenie dotyczy problemów współczesnej przestrzeni i środowiska przyrodniczego.

Kierunek inżynieria środowiska skupia się na utrzymaniu środowiska przyrodniczego w stanie równowagi poprzez projektowanie w sposób właściwy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemów melioracyjnych, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, infrastruktury zabezpieczającej przed suszą i powodzią, a także instalacji wewnętrznych budynków. Absolwenci mogą się starać o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Studia na kierunku geodezja i kartografia kształcą w zakresie pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych pozwalających na określanie kształtu i lokalizacji otaczających nas obiektów oraz modelowaniu obiektów w środowisku 3D. Absolwent może uzyskać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kierunek gospodarka przestrzenna zaznajamia z problematyką planowania przestrzennego, przetwarzania danych w analizach zagospodarowania terenu i rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów, geograficznymi systemami informacji przestrzennej (GIS), możliwością statystycznego modelowania przemian przestrzennych i społeczno-gospodarczych. Absolwenci tego kierunku są gotowi do kształtowania ładu przestrzennego w obszarze jednostek samorządu terytorialnego.

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna kładzie nacisk na komputerowe modelowanie procesów klimatycznych i hydrologicznych, projektowanie obiektów wodnych, opracowywanie koncepcji rewitalizacji rzek, a także eksploatację, monitoring i renowację istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę dotyczącą przeciwdziałania powodziom i suszom oraz projektowania budowli hydrotechnicznych bliskich naturze. Mogą się starać o uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej oraz w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kierunek architektura krajobrazu na WIŚiG został oceniony jako jeden z najlepszych w ubiegłorocznym rankingu Perspektywy. Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazu, projektowania małej architektury, doboru optymalnej szaty roślinnej, projektowania terenów zieleni miejskiej i obszarów rekreacyjnych. Zajęcia na tym kierunku pozwalają na rozwój kreatywności i tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.

– Wykładowcy z naszego wydziału to nie tylko nauczyciele akademiccy, ale także praktycy potrafiący przekazywać swoje cenne doświadczenie branżowe. Oferowane kierunki pozwalają przygotować się do pracy w różnych sektorach nowoczesnej gospodarki, a dobra organizacja własnego czasu pozwala naszym studentom na podjęcie pracy już w trakcie studiów i zdobycie doświadczenia zawodowego – zaznacza dziekan wydziału.

 Zródło: https://gazetakrakowska.pl/rozwoj-jest-koniecznoscia-inwestycje-w-infrastrukture-pozwalaja-ksztalcic-praktycznie/ga/c5-16405145/zd/57438759

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK