Projekty archiwalne

Zrealizowane 2018-2020

___________________________________________________________________________________________________

 

Informuję, że na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji rozpoczęliśmy realizację kolejnych Projektów obejmujących PROGRAMY STAŻOWE dla studentów przedostatniego semestru studiów pierwszego stopnia kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia i Gospodarka Przestrzenna oraz Architektura Krajobrazu oraz dla studentów ostatniego semestru studiów drugiego stopnia kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz Architektura Krajobrazu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekty będą realizowane w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019.

Celem Projektów jest: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uzyskanie dodatkowych kompetencji istotnych dla przyszłych pracodawców, przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów na poziomie inżynierów i magistrów inżynierów Kierunków studiów na uzyskanie atrakcyjnej pracy.

Wstępne warunki rekrutacji stażystów:

 • program skierowany jest do studentów w trakcie/po VI sem. studiów I° i studentów w trakcie/po III sem. studiów II°;
 • spełnienie obowiązków studenta;
 • wysoka średnia z ocen z semestrów poprzedzających ubieganie się o staż;
 • zaangażowanie w działalność naukową i/lub społeczną;
 • złożenie w terminie wymaganych dokumentów;

Rekrutacja będzie przeprowadzona osobno dla każdego Kierunku studiów i w każdym roku programu stażu (2018 i 2019).

Na podstawie postępowania rekrutacyjnego przygotowana zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa.

Informacje o szczegółach postępowania, dokumentach, terminach – będą zamieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz profilu Fb Wydziału.

Warunki realizacji stażów:

 • obszar realizacji stażu: staż krajowy - cała Polska
 • czas trwania: 12 tygodni (360 h);
 • miejsca realizacji stażu: przedsiębiorstwa branżowe, instytucje zarządzające, jednostki naukowe;
 • warunki finansowe: wsparcie finansowe stażysty - stypendium stażowe; pokrycie kosztów badań zdrowotnych; ubezpieczenia NNW; zakup odzieży ochronnej wskazanej przez Instytucję przyjmującą na staż; zwrot kosztów zakwaterowania (do limitu) w uzasadnionych, odległością odbywania stażu, przypadkach; zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji stażu (w uzasadnionych przypadkach).

W ramach współpracy z Instytucjami przyjmującymi na staż Projekt pokrywa koszty realizacji opieki nad stażystą Instytucji przyjmującej studenta na staż.

 

staz Baner 2.png

Realizacja powyższych Programów Stażowych odbywać się będzie w ramach
3 projektów:

 

1) Tytuł projektu: "Program staży dla studentów Kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

dla studentów kierunków

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
- objętych Projektem zostanie w I edycji w sumie 77 studentów , w II edycji w sumie 53 studentów

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Marek Tarnawski
Koordynator: dr hab. inż. Tomasz Bergel

2) Tytuł projektu: "Program staży dla studentów Kierunku Geodezja i Kartografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

dla studentów kierunku

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
- objętych Projektem zostanie w I edycji 66 studentów , w II edycji 92 studentów

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Piotr Bugajski
Koordynator: dr inż. Stanisław Bacior

3) Tytuł projektu: "Program staży dla studentów Kierunków Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

dla studentów kierunków

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- objętych Projektem zostanie w I edycji w sumie 55 studentów , w II edycji w sumie 56 studentów

Kierownik Projektu: dr inż. Jakub Wojkowski
Koordynator: dr inż. Tomasz Salata

 

w imieniu Zespołów Projektowych
Pełnomocnik Dziekana WIŚiG
ds. Projektów dydaktycznych
Marek Tarnawski

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR