KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

STUDIA NA KIERUNKU — INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach I i II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne dwustopniowe: stopień I – inżynierski, stopień II – magisterski. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku - 7 semestrów - studia stacjonarne i niestacjonarne, a studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów i obronie pracy inżynierskiej, absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej, absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na III stopień kształcenia, obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.

 

Na studiach II stopnia, kształcenie odbywa się na specjalnościach:

 1. Inżynieria Sanitarna
 2. Infrastruktura Obszarów Wiejskich
 3. Inżynieria EkologicznaSTUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia (inżynierskie) trwają w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 3,5 roku (7 semestrów).
Profil studiów: Profil ogólnoakademicki w obszarze: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych i wykonawczych oraz nadzoru nad pracami związanymi z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, a zwłaszcza z: inżynierią sanitarną, budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, melioracjami, nawadnianiem i odwadnianiem terenów rolniczych, mechaniką gruntów i geotechniką, konstrukcjami betonowymi i żelbetowymi, budownictwem ogólnym, budową składowisk odpadów komunalnych, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ochrona powietrza oraz wykorzystywaniem roślin w rozwiązaniach inżynierskich.

Absolwent może być zatrudniony w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia z zakresu inżynierii środowiska. Może pracować także w administracji samorządowej lub prowadzić własną firmę wykonawczą lub biuro projektowe.info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z 2014, poz. 1278]):

 1. budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
 2. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniających do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1000m³
 3. budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.


PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego
Przedmioty kierunkowe
Pozostałe przedmioty

podstawowego

 • podstawy ochrony środowiska
 • podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo
 • chemia
 • fizyka
 • rysunek techniczny z geometrią wykreślną
 • biologia i ekologia
 • matematyka
 • informatyczne podstawy projektowania

ogólnego

 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • ochrona własności intelektualnej
 • ekonomia
 • filozofia
 • meteorologia i klimatologia
 • materiałoznawstwo
 • podstawy geodezji
 • geologia z podstawami hydrogeologii
 • inżynieria i ochrona powietrza
 • termodynamika techniczna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • mechanika gruntów i geotechnika
 • mechanika płynów
 • hydrologia
 • budownictwo
 • melioracje
 • gospodarka wodna i ochrona wód
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • regulacja naturalna rzek
 • odwodnienia terenów rolniczych
 • wodociągi i kanalizacje
 • oczyszczanie ścieków
 • budownictwo wodne
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • systemy nawodnień grawitacyjnych
 • ćwiczenia terenowe
 • budownictwo wodno-melioracyjne
 • budownictwo wodne i sanitarne
 • mechanika gruntów i geotechnika
 • geologia i hydrogeologia
 • meteorologia i ochrona powietrza
 • podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • praktyka zawodowa
 • seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Przedmioty do wyboru z bloku A1
Przedmioty do wyboru z bloku A2
Przedmioty do wyboru z bloku B
 • technologia wody i ścieków
 • klimatologia planistyczna
 • funkcjonowanie ekosystemów
 • konstrukcje stalowe
 • prawo budowlane
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • rozwiązania techniczne w uzdatnianiu wody
 • technologia betonu i konstrukcje żelbetowe
 • planowanie i polityka wodna UE
 • konstrukcje i budowle ziemne
 • konstrukcje inżynierskie
 • sieci i instalacje gazowe
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • budownictwo wiejskie
 • rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska
 • systemy informacji przestrzennej
 • torfoznawstwo w praktyce inżynierskiej
 • teledetekcja w inżynierii środowiska
 • ochrona gleb przed erozją
 • drogi rolnicze i leśne
 • systemy nawodnień ciśnieniowych
 • gospodarka odpadami
 • ekonomika inżynierii środowiska
 • rośliny w rozwiązaniach inżynierskich
 • budownictwo stawowe
 • kształtowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
 • składowiska odpadów komunalnych
 • wpływ piętrzenia wody na obszary przyległe
 • kosztorysowanie inwestycji
 • ochrona wód podziemnych
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • fundamentowanie
 • wykopy budowlane i ich zabezpieczenia
 • infrastruktura techniczna -odszkodowania i wynagrodzenia
 • AUTO-CAD w projektowaniu budowlanym
 • hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
 • zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój
 • integrated watershed management
 • ochrona przed powodzią
 • ekohydraulika i urządzenia do migracji ryb
 • procedury udzielania zamówień publicznych


Plan studiów I stopnia — stacjonarne

  Plan studiów I stopnia — niestacjonarneSTUDIA II — magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej, absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na III stopień kształcenia, obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.
Profil studiów: Profil ogólnoakademicki w obszarze: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Absolwent studiów II stopnia ma wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska. Potrafi projektować i realizować zadania studialne i prace programowe dla podejmowania przedsięwzięć w dużej skali przestrzennej. Jest w stanie organizować i kierować zasobami ludzkimi oraz wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach. Jego przygotowanie teoretyczne, umożliwia kontynuację edukacji na studiach doktoranckich w dziedzinach powiązanych z inżynierią środowiska. Jest również przygotowany do pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, administracji rządowej i samorządowej, a także w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych.
Specjalności: Na studiach II stopnia plan studiów realizowany jest na trzech specjalnościach: Inżynieria Sanitarna, Infrastruktura Obszarów Wiejskich.
info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów II stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z 2014, poz. 1278]):

 1. budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
 2. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniających do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1000m³
 3. budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.


PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego
Przedmioty kierunkowe

podstawowego

 • statystyka
 • environmental chemistry
 • niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • zarządzanie środowiskiem
 • podstawy planowania przestrzennego
 • monitoring środowiska
 • alternatywne źródła energii
 • technologia i organizacja robót instalacyjnych
 • konwencja klimatyczna - handel emisjami
 • wybrane zagadnienia prawno-zawodowe dla absolwenta

ogólnego

 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • kultura
 • sztuka i tradycja regionu
 • przedmioty społeczne i humanistyczne

Inżynieria sanitarna:

 • przeróbka i zagospodarowanie osadów
 • zagospodarowanie wód opadowych
 • komputerowe obliczanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II
 • przedmioty fakultatywne na specjalizacji

Infrastruktura obszarów wiejskich:

 • kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie wiejskim
 • odwadnianie budowli i osiedli
 • infrastruktura drogowa
 • ochrona przed hałasem i wibracjami
 • przedmioty fakultatywne na specjalizacji

Przedmioty do wyboru
Przedmioty prowadzone w języku angielskim i inne
 • Auto-Cad w projektowaniu budowlanym
 • awarie budowli wodnych
 • bezwykopowe metody odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • bioindykacja
 • budowa ośrodków zarybieniowych dla ryb łososiowatych
 • certyfikacja energetyczna budynków
 • contemporary climate change
 • energetyczne wykorzystanie cieków wodnych
 • fundamentowanie budowli hydrotechnicznych
 • hydrogeochemia, hydrologia II
 • inżynieria pogody i klimatu
 • metody statystyczne w hydrologii i meteorologii
 • numerical modelling of fluvial processes
 • ochrona i renaturyzacja torfowisk
 • ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja III
 • osuwiska i sposoby ich zabezpieczeń
 • posadowienia głębokie obiektów inżynierskich
 • prawo budowlane II
 • prognozowanie i modelowanie zjawisk hydrolog
 • programming of engineering calculations in C#
 • renaturyzacja rzek i ich dolin
 • rolnicze źródła skażenia środowiska
 • statystyczne opracowywanie danych wspomagane komputerowo
 • transport sedymentów w ciekach
 • uzdatnianie wód do celów wodociągowych
 • wybrane modele matematyczne w ekologii
 • podstawy automatyki w wodociągach i kanalizacji
 • bioklimatologia
 • land management and protection of landscape
 • river training close to nature and flood protection
 • applied geographic information system
 • water policy of EU
 • renewable energy source
 • integrated watershed management and numerical modelling of fluvial processes

Inne przedmioty

 • seminarium dyplomowe i praca magisterska na specjalizacji


Studia II stopnia obejmują łącznie 989 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 109 godzin, przedmioty podstawowe w wymiarze 280, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 540 godzin. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmują 60 godzin.Plan studiów II stopnia — stacjonarne

  Plan studiów II stopnia — niestacjonarne

Specjalności:

Inżynieria Sanitarna
absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności dla rozwiązania zagadnień w zakresie: monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jakości powietrza i gleby, zagospodarowania i przeróbki osadów ściekowych, niezawodności i bezpieczeństwa systemów w budownictwie wodnym, inżynierii sanitarnej, gospodarce wodnej i ochronie środowiska, zarządzania środowiskiem, planowania przestrzennego dla inwestycji związanych z inżynierią i ochroną środowiska, technologii i organizacji robót instalacyjnych i obiektów wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

Infrastruktura Obszarów Wiejskich
absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną działalność w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zwłaszcza w obszarze infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, a w szczególności: sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi, technicznej regulacji warunków wodnych dla potrzeb rolnictwa, budowli wodno-melioracyjnych, budowli ziemnych oraz dróg rolniczych i leśnych wraz z infrastrukturą drogową — w charakterze kierującego robotami budowlanymi lub projektowymi, jak również prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej w branży materiałów i wyrobów budowlanych i instalacyjnych.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies