KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Opis

W 1955 r został powołany Wydział Melioracji Wodnych, w którego strukturze utworzono w 1960 r Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych.

W 1992 r przekształcono je w Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji o trzech kierunkach studiów:


Inżynieria środowiska o specjalnościach:
— ninżynieria ekologiczna,
— inżynieria sanitarna,
— infrastruktura techniczna obszarów wiejskich,
— gospodarka iinżnieria wodna.
Geodezja i kartografia o specjalności:
— geodezja rolna i wycena nieruchomości.
Gospodarka przestrzenna o specjalności:
— rozwój obszarów wiejskich.


Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kształci się aktualnie ponad 2100 studentów. Są oni przygotowywani do projektowania, realizacji i eksploatacji urządzeń inżynierskich w zakresie kompleksowego kształtowania środowiska, infrastruktury osiedli oraz geodezji i geodezyjnego urządzania terenów wiejskich. Absolwenci uzyskują, w zależności od ukończonego kierunku i rodzaju studiów, tytuł magistra inżyniera, albo inżyniera inżynierii środowiska lub geodezji i kartografii o odpowiednich specjalnościach.

Oba kierunki są zarejestrowane w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), co umożliwia absolwentom, po uzyskaniu tytułu EUR ING, uprawianie zawodu poza granicami kraju bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

Na Wydziale pracuje 32 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych, 81 doktorów, 4 magistrów inżynierów na stanowiskach asystentów, 43 magistrów inżynierów, inżynierów i techników na stanowiskach techniczno-inżynieryjnych, a ponadto 7 pracowników administracyjnych. Jego strukturę tworzy 10 katedr, 3 zakłady, Laboratorium Hydrotechniczne, 2 Pracownie Komputerowe, 3 terenowe stacje dydaktyczno-doświadczalne i kilkanaście niestałych punktów badawczych w terenie położonych głównie w regionie Karpat Zachodnich.

W ramach wydawnictw naukowych uczelni ukazują się serie zeszytów naukowych Inżynieria Środowiska oraz Geodezja i Kartografia. Pracownicy Wydziału w swoich specjalnościach świadczą usługi szkoleniowe, konsultacyjno-doradcze i projektowe dla jednostek gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej podano
w informacjach poszczególnych katedr i zakładów.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania naukowego stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies