KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Inżynieria Środowiska — studia niestacjonarne

Rok Akademicki 2017/2018
aktualizacja: 27.08.2018
------------------------------------

Organizacja roku akademickiego 18/19

Terminarz zjazdów, semestr ZIMOWY 18/19


Deklaracja wyboru promotora
aktualizacja: 03.01.2017
------------------------------------

Deklaracja wyboru promotora pracy dyplomowej inżynierskiej (kierunek Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne I stopinia)... [więcej]

Deklaracja wyboru promotora pracy dyplomowej magisterskiej (kierunek Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne II stopinia)... [więcej]

Ttermin oddania deklaracji upływa 15.05.2018r.


Harmonogram sesji egzaminacyjnej
aktualizacja: 14.06.2018
------------------------------------

Harmonogram sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 na studiach niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, kierunek Inżynieria Środowiska... [więcej]

Organizacja 8-go semestru studiów I stopnia
Semestr letni w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]

Organizacja 3-go semestru studiów II stopnia
Semestr letni w roku akademickim 2017/2018 [pobierz]

Terminy egzaminów po semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018... [więcej]


Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 06.11.2017
------------------------------------

Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej inżynierskiej... [więcej]

Wymagania merytoryczne pisania pracy dyplomowej magisterskiej... [więcej]


Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

UWAGA! Pierwsze strony pracy (tytułowa oraz załączniki) występujące przed podziękowaniami i spisem treści muszą być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Rektora. Niniejsza instrukcja na Wydziale Inżynierii środowiska i Geodezji obowiązuje od maja 2016.

Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej... [więcej]


Numer konta bankowego dla studentów studiów niestacjonarnych
aktualizacja: 20.05.2016
------------------------------------

Numer konta bankowego dla opłat (legitymacja studencka, duplikat
legitymacji, dyplom, odpis dyplomu w jęz. polskim i angielskim):
33 1060 0135 1100 0009 9990 0307


Praca dyplomowa MAGISTERSKA
aktualizacja: 19.06.2018
------------------------------------

Studenci II roku studiów magisterskich zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej magisterskiej wraz z niżej wymienionym kompletem dokumentów do 25 czerwca 2018 roku... [więcej]

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]


Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]
Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx]
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]


Praca dyplomowa INŻYNIERSKA
aktualizacja: 19.06.2018
------------------------------------

Zarządzenie Rektora Nr 71/2015, w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie — [pobierz]

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej — [pobierz]


Badanie losów absolwenta (ankieta) — [pobierz]
Karta obiegowa — [pobierz-pdf] lub [pobierz-docx] 
Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim — [pobierz]

Załącznik 1. Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) — [pobierz]
Załącznik 2. Oświadczenie autora pracy — [pobierz]
Załącznik 3. Umowa licencyjna niewyłączna — [pobierz]
Załącznik 4. Umowa licencyjna wyłączna — [pobierz]
Załącznik 5. Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej — [pobierz]

Załączniki (1-5) w formacie docx[pobierz]


Zwalnianie z opłat, opłaty za usługi edukacyjne
dodano: 23.09.2015
------------------------------------

Informacja dotyczy zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów... [pobierz treść i wniosek]


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 2017/2018
aktualizacja: 16.04.2018
------------------------------------

Wykaz zagadnień obowiązujący od roku akademickigo 2017/2018
Wykaz zagadnień do egzaminu dyplomowego — inżynierskiego
dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji — kierunku Inżynieria Środowiska... [pobierz]

Informacje o odwołanych i przełożonych zajęciach
Infomacje dostępne są [Tutaj]

Archiwum Prac Dyplomowych
dodano: 14.10.2015
------------------------------------

Zmiany w systemie Archiwum Prac Dyplomowych

W związku z wprowadzeniem nowej wersji systemu APD prosimy o zapoznanie się z nowymi zaleceniami. Najważniejsze zmiany w procedurze dyplomowania dotyczą obowiązkowej kontroli plagiatowej wszystkich prac dyplomowych oraz drukowania pracy dopiero po wprowadzeniu jej do systemu APD i ponownym jej pobraniu. Numery kontrolne w pliku PDF muszą być zgodne z numerami w USOS. Poprawność numerów kontrolnych można sprawdzić w dziekanacie.

Więcej infortamcji w dokumentacji systemu APD oraz w instrukcjach dla:


Praca dyplomowa
dodano: 16.04.2018
------------------------------------

IV rok studiów I stopnia
3 semestr studiów II stopnia

Terminowe złożenie pracy dyplomowej, dla studentów biorących udział w obronach lipcowych, upływa z dniem 25.06.2018 roku. (Zgodnie z Regulaminem Studiów § 23 pkt 10 studenci ostatniego roku zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej do czterech tygodni od daty zakończenia zajęć dydaktycznych).

Zgodę na przedłużenie złożenia pracy dyplomowej można otrzymać składając pismo do 21 kwietnia 2018r. W podaniu zaopiniowanym przez opiekuna pracy dyplomowej należy podać uzasadnienie zaistniałego opóźnienia (Regulamin Studiów § 23 pkt 12).

Dziekan w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłużej niż do 30 września 2018 r. (Regulamin Studiów § 23 pkt 11).

DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE
NAJPÓŹNIEJ 14 DNI PRZED TERMINEM EGZAMINU DYPLOMOWEGO [więcej]


Płatności
aktualizacja: 16.04.2018
------------------------------------

PŁATNOŚCI

Numery kont są dostępne po zalogowaniu się w USOSweb
(w menu Dla studentów -> Moje studia -> Płatności). Kwotę, którą student
powinien uregulować można sprawdzić w zakładce "Należności nierozliczone".

Odpłatności za studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 na kierunku Inżynieria Środowiska wynoszą:

Studia I stopnia inżynierskie
Czesne: I, II, III i IV rok — 1700 zł
Powtarzanie przedmiotu (warunek)
I i II stopień — płatność według punktów ECTS za dany przedmiot - 1 ECTS 60 zł

Studia II stopnia magisterskie
Czesne — 1700 zł

Uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem (różnica programowa) — płatność według punktów ECTS za dany przedmiot - 1 ECTS 40 zł


Programy studiów
aktualizacja: 27.08.2018
------------------------------------

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów I i II stopnia
     obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów I i II stopnia
     obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów I i II stopnia
     obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów I i II stopnia
     obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów I i II stopnia
     obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów I stopnia
     obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów I stopnia

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów II stopnia
     obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

     pdf Program obciążenia godzinowego studiów II stopnia
     obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011

     pdf Przedmioty z wyboru studia I stopnia

     pdf Przedmioty z wyboru studia II stopnia

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies