KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Praktyki studenckie

Wydziałowy Opiekun Praktyk
Architektura Krajobrazu
opiekun dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
kgrkif@ur.krakow.pl
tel.: 12 6624534, 12 6624503
 
Wydziałowy Opiekun Praktyk
Inżynieria Środowiska
opiekun dr inż. Włodzimierz Miernik
w.miernik@ur.krakow.pl
tel.: 12 6624127
 
Wydziałowy Opiekun Praktyk
Inżynieria i Gospodarka Wodna
opiekun dr inż. Włodzimierz Miernik
w.miernik@ur.krakow.pl
tel.: 12 6624127
Wydziałowy Opiekun Praktyk
Geodezja i Kartografia
opiekun dr inż. Stanisław Bacior
rmbacior@cyf-kr.edu.pl
tel. 12 6624517
 
Wydziałowy Opiekun Praktyk
Gospodarka Przestrzenna
opiekun dr inż. Tomasz Salata
tomasz.salata@ur.krakow.pl
tel.:12 6624155

Praktyka "krok po kroku":

1. Student zapoznaje się z regulaminem oraz programem praktyk zawodowych na swoim kierunku studiów.
2. Zgodnie z wytycznymi regulaminu i ewentualnie po konsultacji z Opiekunem Praktyk, Student składa podanie do wybranego zakładu pracy (o profilu działalności związanym z kierunkiem studiów).
3. Po wyrażeniu zgody (może być na podaniu) przez zakład pracy na odbycie praktyki, student wypełnia druk "plan praktyk", który zatwierdza Wydziałowy Opiekun praktyk.
4. Następnie Student składa podanie wraz z planem praktyk u Wydziałowego Opiekuna praktyk, bądź w Biurze Karier i Kształcenia Praktycznego — p. 21a przy al. Mickiewicza 21.
5. Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego przesyła do zakładu pracy stosowne porozumienie w sprawie praktyki.
6. Studenci rozpoczynający praktykę powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeżeli student jest ubezpieczony poza uczelnią, to przed rozpoczęciem praktyk wpisuje nr polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego do planu praktyk. Niektóre zakłady pracy wymagają przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy przed rozpoczęciem praktyk. Przynależność do niektórych organizacji studenckich i posiadanie aktualnej legitymacji jest równoznaczne z byciem ubezpieczonym (np. EUROSTUDENT 26, ISIC, AZS i inne).

Kontakt: Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego
mgr Sławomir Szarek
tel: 12-662-4278
fax: 12-633-6245
e-mail: praktyki@ur.krakow.pl


Nowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W roku 2012 zmieniły się zasady organizacji praktyk przez ARiMR, który oprócz programowych studenckich praktyk zawodowych organizuje również praktyki absolwenckie (staże) oraz wolontariaty. Praktyki studenckie organizowane są na okres co najmniej 1-go miesiąca, natomiast staże i wolontariaty mogą być dłuższe.

Zmieniły się również zasady składania dokumentów oraz obowiązuje nowy wzór formularza aplikacyjnego [pobierz] — jeden i ten sam niezależnie od rodzaju praktyki.

Wypełniony i podpisany formularz należy składać na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Lubicz 25, IV piętro.
W przypadku starania się o praktyki absolwenckie lub o wolontariat przed złożeniem formularza aplikacyjnego należy zapoznać się z treścią nowych wzorów umów [pobierz] oraz [pobierz].

Nie ma konieczności przybijania pieczątki Biura Karier i Kształcenia Praktycznego ani innej Uniwersytetu, tak jak to było w latach ubiegłych.
Dodatkowe informacje o praktykach oraz działalności ARiMR zamieszczone są w pliku [pobierz] oraz na stronie Agencji: www.arimr.gov.pl


Nowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich.
W celu ubiegania się o przyjęcie na praktyki należy przygotować następujące dokumenty:

1. własnoręcznie podpisany życiorys, zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
2. skierowanie wystawione przez uczelnię, potwierdzające konieczność odbycia praktyk i zawierające informację o roku nauki, kierunku i specjalności,
3. umowa między uczelnią a Agencją Rynku Rolnego o organizację praktyki studenckiej, podpisana w 3 egzemplarzach [pobierz],

UWAGA: podpisanie umowy i odbiór skierowania w Biurze Karier i Kształcenia Praktycznego, al. Mickiewicza 21, pok. 21a — wcześniej proszę przesłać potrzebne informacje na e-mail: praktyki@ur.krakow.pl w celu przygotowania dokumentów. Po odbiór skierowania proszę przyjść po otrzymaniu powiadomienia na e-mail oraz proszę mieć ze sobą wypełnioną umowę
w 3 egzemplarzach,

4. program praktyki określający zakres wiedzy i umiejętności, jakimi powinna być objęta praktyka (do pobrania z wydziałowej strony www, bądź z Dziekanatu),
5. zaświadczenie z URSS (do odebrania w siedzibie URSS — al. Mickiewicza 21) o studenckim ubezpieczeniu KL/NNW, albo kopia polisy ubezpieczeniowej
w przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie, Informacje o praktykach w AAR dostępne również na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arr.gov.pl

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Adrianną Olszewską, pracownikiem Działu Rozwoju Zawodowego i Praktyk Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim
tel.: (22) 661-72-07, e-mail: a.olszewska@arr.gov.pl


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies