KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

Procedury

Procedury na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia opracował następujące procedury, które zostały zatwierdzone
przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie:

Harmonogram realizacji procedur — [pobierz]
Procedura egzaminu dyplomowego — [pobierz]
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych — [pobierz]
Procedura kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych — [pobierz]
Procedura oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia — [pobierz]
Procedura oceny ankietowej opinii studentów w zakresie jakości kształcenia — [pobierz]
Procedura przedłużania sesji — [pobierz]
Procedura ustalenia przyjęcia do realizacji przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów — [pobierz]
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia — [pobierz]
Procedura postępowania we wzajemnej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi przy doskonaleniu efektów kształcenia i programów studiów — [pobierz]
Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych — [pobierz]
Procedura zgłaszania i zatwierdzania przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów — [pobierz]
Procedura przepisywania ocen — [pobierz]
Procedura przyznawania urlopu studentowi — [pobierz]
Procedura skierowania studenta na powtarzanie semestru/roku — [pobierz]
Procedura skreślenia studenta z listy studentów — [pobierz]
Procedura warunkowego zaliczenia semestru/roku — [pobierz]
Procedura wyboru opiekuna pracy dyplomowej — [pobierz]
Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia — [pobierz]
Procedura oceny funkcjonowania dziekanatu, systemu USOS oraz strony internetowej — [pobierz]
Procedura realizacji praktyki zawodowej — [pobierz]
Procedura oceny bazy dydaktycznej — [pobierz]

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies