Podstawy prawne i cel WSJK

Wydziałowy System Jakości Kształcenia (WSJK) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie, zwany dalej w skrócie WSJK został utworzony w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu kształcenia studentów poprzez ocenę i weryfikowanie efektów kształcenia, wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, wraz z monitoringiem kariery zawodowej absolwentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Podstawy prawne i cel WSJK

Wydziałowy System Jakości Kształcenia (WSJK) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie został powołany na mocy Uchwały Rady Wydziału w dniu 19.12.2012 r.
Wydziałowy System Jakości Kształcenia (WSJK) został utworzony na podstawie następujących aktów prawnych, dokumentów:

Ustawy
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw,
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.
Rozporządzenia
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaŸników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej
Wewnętrzne akty UR
 • Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 29 czerwca 2015 r. przyjęty przez Senat w dniu 31 marca 2017 r. uchwałą Nr 18/2017
 • Zarządzenie Nr 15/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: wprowadzenia Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w AR.
 • Zarządzenie Nr 16/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: hospitacji zajęć dydaktycznych
 • Uchwały Senatu UR w Krakowie oraz Regulamin Studiów 2012 wraz z załącznikami.

Głównym celem WSJK jest poza utworzeniem struktury organizacyjnej systemu służącemu zapewnieniu jakości kształcenia uzyskanie wielopoziomowej odpowiedzialności za wdrażanie instytucjonalnej strategii służącej poprawie standardów i jakości kształcenia z wzmocnieniem relacji pomiędzy kształceniem i badaniami naukowymi z równoczesnym włśczeniem środowiska studenckiego w zadania zmierzające do zapewniania jakości kształcenia.

Cele Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:
 1. Zapewnienie spełniania przez Wydział obowiązujących wymagań prawnych.
 2. Wspieranie działań związanych z realizacją celów Strategii Rozwoju Wydziału.
 3. Poprawa i stałe doskonalenie sprawności realizacji procesów związanych z działalnością dydaktyczną i podnoszeniem jej jakości oraz wspieraniem innowacji dydaktycznych.
 4. Monitorowanie jakości i standardów kształcenia oraz budowanie kultury jakości kształcenia.
 5. Zapewnienie udziału studentów, doktorantów i interesariuszy zewnętrznych w ocenie i weryfikowaniu jakości procesu kształcenia, a także dostosowywanie oferty edukacyjnej do rynku pracy.
 6. Ocena mobilności studentów i badanie losów absolwentów Wydziału.
 7. Przygotowanie kierunków kształcenia do akredytacji.
 8. Poprawa wyników oceny programowej i instytucjonalnej.
 9. Kształtowanie wizerunku Wydziału poprzez podnoszenie jego miejsca w rankingach i podnoszenie wyników ocen parametrycznych.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR