USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów to efekt współpracy największych polskich uczelni. System powstał w wyniku zapotrzebowania na kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej.
Wśród głównych zastosowań USOS znajdują się między innymi:

 • rekrutacja na studia i immatrykulacja,
 • Elektroniczne Legitymacje Studenckie (drukowanie, przedłużanie ważności itp.),
 • przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący),
 • zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich stopni i rodzajów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.),
 • podania studenckie,
 • prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych,
 • stypendia,
 • akademiki,
 • płatności za usługi edukacyjne,
 • wsparcie dla Procesu Bolońskiego,
 • praktyki zawodowe studentów,
 • ankiety,
 • sprawozdawczość,
 • sprawy pracownicze (zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.),
 • Biuro Karier,
 • uniwersyteckie archiwum.
Dzięki obszerności zastosowań USOS pełni rolę centralnego punktu gromadzenia informacji z całej uczelni, co znacząco usprawnia zarządzanie studiami, umożliwia ujednolicenie procedur uczelnianych oraz pozwala na efektywne wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych, takich jak wspólna dla studentów wszystkich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych, a także centralna autoryzacja studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni, generowanie unikatowych w skali uczelni numerów indeksów i dyplomów.
Przechowywanie danych w postaci cyfrowej istotnie redukuje liczbę generowanych tradycyjnych dokumentów, pozwala między innymi na wyeliminowanie papierowych protokołów z ocenami, kart egzaminacyjnych, podań studenckich, a nawet indeksów.

USOS to nie tylko scentralizowana baza danych obsługiwana przez pracowników administracji uczelnianej. Z systemem stowarzyszony jest szereg serwisów internetowych dla kandydatów na studia, studentów i nauczycieli akademickich. Wspierają one w sposób zdalny wiele aspektów funkcjonowania uczelni, co wiąże się ze znaczącym odciążeniem pracowników administracji.
Serwisy te umożliwiają między innymi:
 • rejestrację kandydatów na studia,
 • przeglądanie oferty dydaktycznej i planów zajęć,
 • rejestrację na zajęcia,
 • wystawianie ocen,
 • komunikację studentów i prowadzących w ramach grup zajęciowych,
 • składanie podań,
 • rezerwację sal zajęciowych,
 • gromadzenie elektronicznych wersji prac dyplomowych,
 • udostępnianie CV i przeglądanie ofert pracy.
Wraz z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów rozwijany jest szereg serwisów internetowych dedykowanych ogółowi społeczności uczelnianej, dzięki którym korzystanie z zasobów scentralizowanego systemu informatycznego możliwe jest nie tylko dla pracowników administracji.

USOSweb - internetowy odpowiednik USOS dla studentów i nauczycieli akademickich pozwalający na zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów.

APD /Archiwum Prac Dyplomowych/ - serwis pełni role katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich i doktorskich powstających na uczelni.

SRS /System Rezerwacji Sal/ - serwis służący do rezerwowania sal w skali całej uczelni. Pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem wszystkich pomieszczeń dydaktycznych na danej uczelni, a także kosztami związanymi z ich wynajmem.

UL /Uniwersyteckie Lektoraty/ - serwis umożliwiający rejestrację na zajęcia dostępne dla studentów wszystkich wydziałów.
 
Migrator — dobowa migracja danych
Studentom i pracownikom przypominamy, że pomiędzy systemem USOS (baza danych Oracle) a serwisem internetowym USOSweb ma miejsce migracja danych. Migracja danych odbywa się raz na dobę około godziny 5 rano. Migracja to synchronizacja danych pomiędzy centralną bazą USOS a serwisem internetowym USOSweb i innymi lokalnymi systemami uczelnianymi (UL, APD). W praktyce, przykładowo, zmiany wprowadzone w bazie USOS Oracle 20 listopada są widoczne w serwisie USOSweb następnego dnia tj. 21 listopada, po migracji danych.

Kierunek Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna
Koordynator Wydziałowy ds. wdrażania systemu USOS
— rozliczenie pensum pracowników naukowo-dydaktycznych,
— rejestracje na przedmioty z wyboru (elektywy),
— rejestracje żetonowe UL-USOS,
— APD — Archiwum Prac Dyplomowych,
— jakość kształcenia, system ankietowania USOS,
— harmonogramy zajęć.

Dawid Guzicki
tel. 12 662 41 32
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28, p. 244
e-mail: dawid.guzicki@urk.edu.pl

      

Kierunek Geodezja i Kartografia, kierunek Gospodarka Przestrzenna,
Architektura Krajobrazu — Jednostka Międzywydziałowa

Koordynator Wydziałowy ds. wdrażania systemu USOS
— rozliczenie pensum pracowników naukowo-dydaktycznych,
— rejestracje na przedmioty z wyboru (elektywy),
— APD — Archiwum Prac Dyplomowych,
— wystawianie faktur VAT,
— harmonogramy zajęć.


mgr inż. Iwona Chrobak
tel. 12 662 45 16
Siedziba: ul. Balicka 253c, p. 237
e-mail: iwona.chrobak@urk.edu.pl


Problemy z językiem obcym w USOS
Studium Języków Obcych
dr inż. Karol Król
tel. 12 662 40 16
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28, p. 244
e-mail: karol.krol@urk.edu.pl
    Problemy z zajęciami WF w USOS
Studium Wychowania Fizycznego
mgr Janusz Waligóra
tel. 12 662 41 38
Siedziba: al. Mickiewicza 24/28
e-mail: wf.rej@urk.edu.pl

 

Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

     
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK