Podstawy prawne i cel USZJK

Od 27 października 2021 r. obowiązuje Politykia Jakości  Kształcenia  w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, wprowadzona Zarządzeniem Rektora nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 r.

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii i Środowiska i Geodezji sprawuje Dziekan 

Wewnętrzne akty URK

Zarządzenie Rektora UR Nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 r. r. w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i Uczelnianego  Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Statut Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat UR w dniu 28 czerwca 2021 r. uchwałą Nr 88/2021

Zadania Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 1. Analiza  zgodności  opisanych  w  programach  studiów  zakładanych  efektów  uczenia  się z Polską Ramą Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;
 2. analiza  metod  i  form  kształcenia,  sposobów  weryfikacji  efektów  uczenia  się,  stopnia osiągnięcia  przez  studentów  efektów  uczenia  się  oraz  przyczyn  ewentualnych niepowodzeń;
 3. analiza wyników oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów;
 4. analiza  dostosowania  efektów  uczenia  się  uzyskanych  w  procesie  kształcenia  do: działalności naukowej w dyscyplinach, postępów w  obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy;
 5. monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS;
 6. monitorowanie jakości prac dyplomowych oraz procesu dyplomowania;
 7. analiza danych dotyczących karier absolwentów poszczególnych kierunków studiów;
 8. ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
 9. przygotowanie  rocznych  raportów  samooceny  jakości  kształcenia  na  wydziale, ze  wskazaniem  możliwych  działań  korygujących,  zapobiegawczych  i  doskonalących w zakresie:
  •  metod  procesu  kształcenia  na  wydziale,  w  tym  organizacji  i  warunków  prowadzenia zajęć  dydaktycznych,  programów  studiów,  metod  i  form  kształcenia  oraz  sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów i słuchaczy,
  •  modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,
  •  mobilności studentów,
  •  kompetencji  kadry  dydaktycznej  oraz  pracowników  administracyjnych  związanych z procesem kształcenia na wydziale,
  •  jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na wydziale;
 10. opracowanie,  aktualizacja  i  doskonalenie  własnych  procedur  jakości  kształcenia dostosowanych  i wynikających  ze  specyfiki  prowadzonych  przez  wydział  kierunków studiów;
 11. realizacja  innych  zadań  zleconych  przez  Dziekana  i  Rektorską  Komisję  ds.  jakości kształcenia, realizacja innych zadań zleconych przez Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz Dziekana WIŚiG.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK