Podstawy prawne i cel USJK

DZIEKAŃSKA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Od 10 lutego 2020r. zmieniono strukturę organizacyjną systemu zapewnienia jakości i kształcenia w Uczelni oraz na Wydziale wg wytycznych zawartych w Zarządzeniu Rektora nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii i Środowiska i Geodezji sprawuje Dziekan

 

Wewnętrzne akty UR

Zarządzenie Rektora UR Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)

Statut Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przyjętt przez Senat UR w dniu 14 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 59/2019

 

Zadania Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

1)        analiza zgodności kierunków i profili studiów z Misją i Strategią Uczelni,

2)        analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,

3)        analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

4)        analiza oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów i pracowników,

5)        analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinach do których przyporządkowano kierunki studiów, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy,

6)        monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS,

7)        monitorowanie i ocena procesu dyplomowania,

8)        analiza danych odnośnie karier absolwentów kierunków studiów,

9)        ocena infrastruktury i warunków kształcenia,

10)    przygotowanie rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na WIŚiG ze wskazaniem możliwych działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie:

    a)    metod procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów,

    b)   modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,

    c)    mobilności studentów,

    d)   jakości kadry dydaktycznej związanej z procesem kształcenia,

    e)    jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia,

11)  opracowanie i aktualizacja własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i wynikających ze specyfiki kierunków studiów,

 

12)    realizacja innych zadań zleconych przez Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz Dziekana WIŚiG.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK