Prace dyplomowe

Ankieta Covid-19 załącznik do Zarządzenia Rektora 93/2020 do pobrania - tutaj

W uzasadninych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej (Regulamin Studiów § 25 ust.14)

Wszystkie prace dyplomowe podlegają kontroli antyplagiatowej.       

Wobec studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w obowiązującym terminie, zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Pracę wraz ze streszczeniem i załączniki należy scalić w jednen plik w obowiązującej kolejności zgodnie z Zarządzeniem 15/2019, następnie zapisać w formacie "pdf" i zarchiwizować w APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Proszę pamiętać, że numery stron nadajemy od streszczenia i jest to KOLEJNY numer strony. Każda ma numer kontrolny (np.na stronie 32 powinien być - 32:12356902). Rozmiar pracy nie może przekroczyć 15 Mb.  

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w dziekanacie powinien być zgodny z Zarządzeniem nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR.

 

Załączniki nr 3, 4, 5

Załącznik 3 do Procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i dokotrskich studentów i doktorantów - Umowa licencyjna niewyłączna

Załącznik 4 do Procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i dokotrskich studentów i doktorantów - Umowa licencyjna wyłączna

Załącznik 5 do Procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i dokotrskich studentów i doktorantów - Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

 

Terminy egzaminów dyplomowych magisterskich dla specjalizacji, kierunku Inżynieria Środowiska

 

 

Studenci piszący pracę dyplomową proszeni są o zapoznanie się z wykazem - [tutaj]

1. Trzy egzemplarze pracy dyplomowej dyplomowej:

- jeden w miękkiej oprawie zbindowany lub zszyty nicią, (bez metalowego grzbietu) – druk dwustronny,   

- drugi w twardej oprawie, przeznaczony dla Recenzenta

- trzeci w dowolnej oprawie, przeznaczony dla Promotora

Schemat przygotowania pracy:

- strona tytułowa - str. 1

- streszczenia - str. 2

- oświadczenie - str. 3

- umowy licencyjne - str. 4, 5

- tekst pracy + załączniki

2. Kartę obiegową

3. Umowę licencyjną niewyłączną (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z pracy przez Uniwersytet do realizacji zadań ustawowych i statutowych

4. Umowę licencyjną wyłączną (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z wyników pracy przez Uniwersytet

5. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 53/2019 z dn. 3.09.2019 r. §10, ust. 2 nie później niż w dniu egzaminu, student może złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym z dowodem opłaty (dotyczy studentów, którzy rozpoczeli studia przed 1.10.2018r):

40,- zł. studia inżynierskie

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 6 do tego Zarządzenia

       71 1060 0135 1100 0009 9990 0302 – dotyczy studiów stacjonarnych

       33 1060 0135 1100 0009 9990 0307 – dotyczy studiów niestacjonarnych

6. Ankieta - Badanie Losów Absolwenta (do pobrania ze strony)

7. Ankieta - badanie jakości kształcenia, do wypełnienia elektronicznie http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/ankieta_absolwenci, Hasło do pobrania w dziekanacie.

 

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane !!

UWAGA !!

Na wniosek Studenta mogą być  umieszczone dodatkowe informacje o odbytych praktykach potwierdzonych przez Dział Praktyk UR, udziale w Kołach Naukowych, otrzymanych nagrodach  i  innych osiągnięciach uzyskanych poza programem studiów. W tym celu należy  dostarczyć do dziekanatu wszlkie dokumenty i zaświadczeń dokumentujące w/w  informacje.

 

Załączniki do pracy dyplomowej.

UWAGA! Załączniki należy poprawnie uzupełnić.

- Zarządzenia Rektora 15/2019 - [pobierz] (pdf)
- Procedura składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych - [tutaj]

Aktualny spis dokumentów znajduje się w systemie APD w zakładce "Instrukcje" [tutaj] wraz z pozostałą dokumentacją.

- Ankieta Badania Losów Absolwenta - [pobierz] (doc)

- Obiegówka - [pobierz] (doc)

- Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim - [pobierz] (doc)

- Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej - [pobierz] (doc)

 

Wybór specjalizacji i Opiekuna pracy magisterskiej

Studenci 1-go semestru studiów stacjonarnych II stopnia, zobowiązani są: do wyboru specjalizacji oraz do wyboru Opiekuna pacy magisterskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

- Deklaracja wyboru specjalizacji —  [pobierz]

- Deklaracja wyboru Opiekuna pacy magisterskiej — [pobierz]

 

Wybór Opiekuna pracy inżynierskiej

Studenci 6-go semestru studiów stacjonarnych I stopnia, zobowiązani są: - do wyboru Opiekuna pacy inżynierskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

Deklaracja: [Tutaj]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR