Prace dyplomowe

Akty prawne i procedury

Zarządzenia Rektora Nr 15/2019 - [WYSZUKIWARKA AKTÓW PRAWNYCH URK]

Procedura składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych – [ZOBACZ]

Zarządzenie Nr 4/2021 Rektora UR z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów i studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych oraz sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności. - [ZOBACZ]

Procedura zgłaszania i zatwierdzania tytułów prac dyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - [ZOBACZ]Wybór specjalizacji i Opiekuna pracy magisterskiej


Studenci 1-go semestru studiów stacjonarnych II stopnia, zobowiązani są: do wyboru specjalizacji (na wybranych kierunkach) oraz do wyboru Opiekuna pacy magisterskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji - [POBIERZ]

Deklaracja wyboru specjalizacji — [POBIERZ]
Deklaracja wyboru Opiekuna pacy magisterskiej — [POBIERZ]Wybór Opiekuna pracy inżynierskiej

Studenci 6-go semestru studiów stacjonarnych I stopnia, zobowiązani są: do wyboru Opiekuna pracy inżynierskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

Deklaracja wyboru Opiekuna pacy inżynierskiej — [POBIERZ]

 

Wytyczne składania pracy dyplomowej w roku akademickim 2022/2023
(zgodne z Zarządzeniem Rektora nr 15/2019 z dn. 10.04.2019 r. znowelizowanym ZR nr 33/2019, 193/2019, 216/2020)

Studenci 7-go semestru studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych, planujący przystąpienie do egzaminu dyplomowego w lutym 2023 r. zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie do 24.01.2023 r. (tj. 1 miesiąc od zakończeniu zajęć dydaktycznych  Regulamin Studiów nr 35/2022 z dnia 04.05.2022 r. § 24 ust.13). Z pracą dyplomową należy złożyć pobrany od Promotora Raport Antyplagiatowy.

Przed wydrukowaniem pracy dyplomowej i złożeniem jej w dziekanacie, wymagane jest przesłanie wersji elektronicznej do osoby prowadzącej kierunek, celem sprawdzenia prawidłowości jej wykonania.
W uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej Regulamin Studiów nr 35/2022 z dnia 04.05.2022 r. § 24 ust.15. W tym celu należy złożyć merytorycznie uzasadniony wniosek zaopiniowany przez Promotora. Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, jednak nie dłużej, niż na dwa tygodnie przez wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Wobec studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Zatwierdzony przez Prodziekana temat pracy, zamieszczony w USOSie, musi być identyczny jak temat pracy wgranej do APD.

Proszę pamiętać, że APD uwzględnia w numeracji stronę tytułową jak również strony załączników. Numery stron mają być widoczne od streszczenia i jest to KOLEJNY numer strony pliku. Każda strona ma numer kontrolny (np. na stronie 7 powinien być - 7:12356902)

Przed wgraniem do APD,  praca dyplomowa musi być zapisana w formie pliku pdf.
Tekst pracy musi zostać połączony z wszystkimi załącznikami w jeden jednolity plik pdf. W związku z tym, że wersje MS Word (2007, 2010, 2013) błędnie konwertują pliki do formatu pdf, sugerujemy, aby plik pracy stworzony w tym programie, zapisywać przy pomocy konwerterów plików pdf'. Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją:

Znak wydziału* (literka I) -znak pracy dyplomowej (D -doktorska, M -magisterka, L -licencjacka, I -inżynierska) -nr indeksu-nazwisko-imię(bez polskich znaków).

Przykład: I-I-23567-kowalski-jan.pdf

tzn. Wydział ISIG. praca inżynierska, nr indeksu pana Jana Kowalskiego.
W nazwie nie należy używać polskich liter i spacji.
I - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Wykaz dokumentów oraz wzory do pobrania, które należy złożyć w dziekanacie wraz z pracą dyplomową reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dn.10 kwietnia 2019 r nr 15/2019 (znowelizowane ZR nr 33/2019, 193/2019, 216/2020) dotyczące procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR. Należy zapoznać się z całym plikiem dokumentacji obsługi systemu APD. Przypominamy, że każdy dokument: oświadczenie, karta pracy, streszczenie, umowy licencyjne niewyłączna i wyłączna muszą być zawarte na jednej stronie. W umowach licencyjnych proszę wpisać właściwy kierunek oraz tytuły i nazwiska Prodziekanów odpowiednich kierunków. Daty na oświadczeniach, umowach i innych dokumentach muszą być wprowadzone przed zapisaniem pracy w PDF i są to daty wgrania do APD. Rozmiar scalonej pracy nie może przekroczyć 15 Mb. – szczegóły w prezentacji poniżej.

Najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, należy przesłać drogą elektroniczną do właściwej osoby w dziekanacie, prezentację pracy w formie plików PDF lub/i Power Point – nazwa plików: skrót nazwy kierunku (GP, GiK, IŚ, IGW, AK) + imię i nazwisko dyplomanta + rodzaj egzaminu dyplomowego, np. GP_Jan Kowalski_MGR lub GP_Jan Kowalski_INŻ).

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w dziekanacie razem z kompletną pracą w formie papierowej:

1. Praca dyplomowa w miękkiej oprawie w wersji zatwierdzonej przez dziekanat i wydrukowanej z APD.

2. Umowa licencyjna niewyłączna (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z pracy przez Uniwersytet do realizacji zadań ustawowych i statutowych

3. Umowa licencyjna wyłączna (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z wyników pracy przez Uniwersytet, składa się ją po uzgodnieniu z Opiekunem pracy wyłącznie w sytuacji, gdy przygotowana przez studenta praca stanowi część zagadnienia naukowego, zbiorowego lub jest częścią tematu badawczego realizowanego przez pracowników w jednostce (§10 ust. 2 - ZR 15/2019).

4. Ewentualny wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu.

5. Ankieta - Badanie Losów Absolwenta - [PRZEJDŹ]

6. Ankieta - badanie jakości kształcenia, do wypełnienia elektronicznie - [PRZEJDŹ].

7. Oświadczenie autora pracy dyplomowej o współpracy z firmą, przedsiębiorstwem lub instytucją zewnętrzną - [PRZEJDŹ]

Na wniosek Studenta, w suplemencie mogą być umieszczone dodatkowe informacje o odbytych stażach potwierdzonych przez Dział Praktyk UR, udziale w Kołach Naukowych, otrzymanych nagrodach i innych osiągnięciach uzyskanych poza programem studiów. W tym celu należy dostarczyć do dziekanatu dokumenty i zaświadczenia dokumentujące ww. informacje.

UWAGA !
Dokumenty niekompletne i przygotowane niezgodnie z zarządzeniem i instrukcją nie będą przyjmowane. Pracę wgraną niezgodnie z instrukcją zawierającą błędy w datach, nazwiskach itp. będzie trzeba wycofać z APD i ponownie przejść procedurę wgrania i drukowania pracy. Pracę wgrywamy i drukujemy dwustronnie.

Ponadto, wraz z pracą dyplomową można dostarczyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia, które na wniosek studenta mogą być umieszczone w suplemencie.

Wycofanie pracy z APD
Należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo podając imię i nazwisko, numer albumu, rodzaj pracy: inż. lub mgr.

dla kierunków:
Architektura Krajobrazu, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna
pani mgr inż. Iwona Chrobak – tel. 12 662 45 16 (ul. Balicka 253).
e-mail: iwona.chrobak@urk.edu.pl

dla kierunków:
Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna
pan Dawid Guzicki – tel. 12 662 41 32 (al. Mickiewicza 24/28)
e-mail: dawid.guzicki@urk.edu.pl

Prezentacja - Schemat pracy dyplomowej - [POBIERZ]

Aktualny spis dokumentów znajduje się w systemie APD w zakładce "Instrukcje" [ZOBACZ] wraz z pozostałą dokumentacją.

  • Obiegówka - przed egzaminem dyplomowym należy rozliczyć się w poszczególnych jednostkach (biblioteka, katedry, akademik) w celu umożliwienia wydrukowania elektronicznej karty obiegowej przez pracowników dziekanatu.

  • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim - [POBIERZ]  (doc)

  • Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej - [POBIERZ] (doc)

  • Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej [POBIERZ]
  • PLIK WORD'a z logien do pracy dyplomowej [POBIERZ]

 

Numery kont bankowych na które należy dokonywać opłat za wydanie dodatkowych, odpłatnych egzemplarzy dyplomu i suplementu w języku obcym oraz wniosków o wydanie dyplomu w języku obcym złożonych po terminie egzaminu dyplomowego.


71 1060 0135 1100 0009 9990 0302 – studia stacjonarne

33 1060 0135 1100 0009 9990 0307 – studia niestacjonarne

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK