Prace dyplomowe

Studenci IV roku studiów zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej inżynierskiej wraz z niżej wymienionym kompletem dokumentów w terminie (Regulamin Studiów § 25 ust.14)  :

do  9 stycznia 2019 roku – studia stacjonarne;

do 16 stycznia 2019 roku – studia niestacjonarne

W uzasadninych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej (Regulamin Studiów § 25 ust.14)

Wszystkie prace dyplomowe podlegają kontroli antyplagiatowej.       

Wobec studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w obowiązującym terminie, zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Pracę, streszczenia i załączniki należy scalić w jednym pliku, zapisać w formacie "pdf" i zarchiwizować w APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Proszę pamiętać, że numery stron nadajemy od streszczenia i jest to KOLEJNY numer strony. Każda ma numer kontrolny (np.na stronie 32 powinien być - 32:12356902)

 

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w dziekanacie

(zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie   

z 25 września 2015 r. w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR)

1. Trzy egzemplarze pracy dyplomowej inżynierskiej:

- jeden w miękkiej oprawie zbindowany lub zszyty nicią, (bez metalowego grzbietu) – druk dwustronny,   

- drugi w twardej oprawie, przeznaczony dla Recenzenta

- trzeci w dowolnej oprawie, przeznaczony dla Promotora

Schemat przygotowania pracy: (wzory załączników do pobrania niżej)

- strona tytułowa - str. 1

- streszczenia - str. 2

- oświadczenie - str. 3

- umowy licencyjne - str. 4, 5

- tekst pracy + załączniki

2. Kartę obiegową

3. Umowę licencyjną niewyłączną (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z pracy przez Uniwersytet do realizacji zadań ustawowych i statutowych

4. Umowę licencyjną wyłączną (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z wyników pracy przez Uniwersytet

5. 4 podpisane zdjęcia formatu 4,5 cm x 6,5 cm

6. Dowód opłaty w wysokości 60,- zł. dokonanej w Kasie UR lub na konto Wydziału IŚiG:

       71 1060 0135 1100 0009 9990 0302 – dotyczy studiów stacjonarnych

       33 1060 0135 1100 0009 9990 0307 – dotyczy studiów niestacjonarnych

7. Ewentualnie wniosek  o wydanie odpisu dyplomu  w języku obcym z dodatkowym 1 zdjęciem

i opłatą  w wysokości 40 zł.

8. Ankieta - Badanie Losów Absolwenta (do pobrania ze strony)

9. Ankieta - badanie jakości kształcenia, do wypełnienia elektronicznie http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/ankieta_absolwenci, Hasło: ank.abs.Wisig

 

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane !!

UWAGA !!

Na wniosek Studenta mogą być  umieszczone dodatkowe informacje o odbytych praktykach potwierdzonych przez Dział Praktyk UR, udziale w Kołach Naukowych, otrzymanych nagrodach  i  innych osiągnięciach uzyskanych poza programem studiów. W tym celu należy  dostarczyć do dziekanatu wszlkie dokumenty i zaświadczeń dokumentujące w/w  informacje.

 

Załączniki do pracy dyplomowej.

UWAGA! Załączniki należy poprawnie uzupełnić.

- Załączniki 1-5 do zarządzenia Rektora 71/2015 - [pobierz] (doc)

Załączniki 1-5 w osobnych plikach:
- Strona tytułowa - [pobierz] (doc)
- Streszczenia - [pobierz] (doc)
- Oświadczenie - [pobierz] (doc)
- Umowa licencyjna niewyłączna - [pobierz] (doc)
- Umowa licencyjna wyłączna - [pobierz] (doc)
- Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej (nie wymagany jako załącznik do pracy) - [pobierz] (doc)

- Ankieta Badania Losów Absolwenta - [pobierz] (doc)

- Obiegówka - [pobierz] (doc)

- Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim - [pobierz] (doc)

- Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej - [pobierz] (doc)

 

Wybór specjalizacji i Opiekuna pracy magisterskiej

Studenci 1-go semestru studiów stacjonarnych II stopnia, zobowiązani są: do wyboru specjalizacji oraz do wyboru Opiekuna pacy magisterskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

- Deklaracja wyboru specjalizacji —  [pobierz]

- Deklaracja wyboru Opiekuna pacy magisterskiej — [pobierz]

 

Wybór Opiekuna pracy inżynierskiej

Studenci 6-go semestru studiów stacjonarnych I stopnia, zobowiązani są: - do wyboru Opiekuna pacy inżynierskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

Deklaracja: [Tutaj]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR