Prace dyplomowe

Wytyczne składania pracy dyplomowej w roku akademickim 2020/2021

Studenci 7-go semestru studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w formie elektronicznej pracy dyplomowej  do 13.01.2021 r. Wraz z pracą dyplomową należy przesłać pobrany od Promotora Raport Antyplagiatowy.

W uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej (Regulamin Studiów ZR nr 20/2019 z dn. 29.04.2019 r. § 24 ust.15) w tym celu należy do dn. 07.01.2021r zlożyć merytorycznie uzasadniony wniosek. Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej może skutkować wyznaczeniem terminu obrony dyplomowej w terminie uniemożliwiającym rekrutację na studia II stopnia.

Wobec studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej do 13.01.2021 r. zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Proszę pamiętać, że APD uwzględnia w numeracji stronę tytułową jak również strony załączników. Numery stron mają być widoczne od streszczenia i jest to KOLEJNY numer strony pliku. Każda strona ma numer kontrolny (np. na stronie 7 powinien być - 7:12356902) 

Wykaz dokumentów oraz wzory do pobrania, które należy złożyć w dziekanacie wraz z pracą dyplomową reguluje  Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dn.10.kwietnia 2019 r. dotyczące procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR. Należy zapoznać się z całym plikiem dokumentacji obsługi systemu APD. Przypominamy, że każdy dokument: oświadczenie, karta pracy, streszczenie, umowy licencyjne niewyłączna i wyłączna muszą być zawarte na jednej stronie. W umowach licencyjnych proszę wpisać właściwy kierunek oraz tytuły                      i nazwiska Prodziekanów odpowiednich kierunków. Daty na oświadczeniach, umowach i innych dokumentach muszą być wprowadzone przed zapisaniem pracy w PDF i nie mogą być późniejsze niż data wprowadzenia do APD. Rozmiar scalonej pracy nie może przekroczyć 15 Mb. – szczegóły w prezentacji poniżej 

Dokumenty, które należy złożyć razem z kompletną pracą w formie papierowej nie wcześniej niż 3 dni przed planowanym egzaminem i nie później niż w dniu egzaminu wg zarządzenia nr 15/2019: 

1.        Praca dyplomowa w miękkiej oprawie w wersji wydrukowanej z APD i zatwierdzonej przez dziekanat

2.      Umowę licencyjną niewyłączną (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z pracy przez Uniwersytet do realizacji zadań ustawowych i statutowych

3.      Umowę licencyjną wyłączną (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z wyników pracy przez Uniwersytet, składa się po uzgodnieniu z Opiekunem pracy

4.      Dowód opłaty za wydanie dyplomu – 60,- zł

5.     Ewentualny wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim

Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za wydanie dyplomu w języku angielskim – 40,- zł

 Wniosek złożony nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego*  

·  Student może wnioskować o wydanie dyplomu bez suplementu, w dodatkowym języku obcym.

   Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty – 20,- zł *

*        Zgodnie z ZR Nr 142/2020 z dn. 20.07.2020

Numery kont bankowych na które należy dokonywać opłat

71 1060 0135 1100 0009 9990 0302 – studia stacjonarne

33 1060 0135 1100 0009 9990 0307 – studia niestacjonarne

6.     Ankieta - Badanie Losów Absolwenta (do pobrania ze strony)

7.     Ankieta - badanie jakości kształcenia, do wypełnienia elektronicznie http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/ankieta_absolwenci. Hasło zostanie przesłane przez dziekanat po zaliczeniu semestru. Po przesłaniu ankiety na ekranie wyświetli się numer potwierdzający jej przesłanie, który należy zapisać i złożyć w dziekanacie (do anonimowej skrzynki dziekanacie).

 

UWAGA !

 

Dokumenty niekompletne i przygotowane niezgodnie z zarządzeniem i instrukcją nie będą przyjmowane. Pracę wgraną niezgodnie z instrukcją zawierającą błędy w datach, nazwiskach itp. będzie trzeba wycofać z APD i ponownie przejść procedurę wgrania i drukowania pracy ponownie. Pracę wgrywamy i drukujemy dwustronnie.

 Ponadto,  wraz z pracą dyplomową można dostarczyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia, które na wniosek studenta mogą być umieszczone w suplamencie.

  

Prezentacja - Schemat pracy dyplomowej - pobierz

 

Aktualny spis dokumentów znajduje się w systemie APD w zakładce "Instrukcje" [tutaj] wraz z pozostałą dokumentacją.

- Ankieta Badania Losów Absolwenta - [pobierz] (doc)

- Obiegówka - [pobierz] (doc) - należy rozliczyć się w poszczególnych jednostkach w celu umożliwienia wydrukowania przez dziekanat poprawnej elektronicznej karty obiegowej przed obroną dyplomową

- Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim - [pobierz] (doc)

- Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej - [pobierz] (doc)

 

 

Załączniki nr 3, 4, 5
(do pobrania w wersji edytowalnej w zakładce APD "Instruckcje" - tutaj)

Załącznik 3 do Procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i dokotrskich studentów i doktorantów - Umowa licencyjna niewyłączna

Załącznik 4 do Procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i dokotrskich studentów i doktorantów - Umowa licencyjna wyłączna

Załącznik 5 do Procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i dokotrskich studentów i doktorantów - Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

 

 

 

Akty prawne i procedury

UWAGA! Załączniki należy poprawnie uzupełnić.

- Zarządzenia Rektora 15/2019 - [pobierz] (pdf)
- Procedura składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych - [tutaj]

 

 

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane !!

UWAGA !!

Na wniosek Studenta mogą być  umieszczone dodatkowe informacje o odbytych praktykach potwierdzonych przez Dział Praktyk UR, udziale w Kołach Naukowych, otrzymanych nagrodach i innych osiągnięciach uzyskanych poza programem studiów. W tym celu należy  dostarczyć do dziekanatu wszlkie dokumenty i zaświadczeń dokumentujące w/w  informacje.

 

 

Wybór specjalizacji i Opiekuna pracy magisterskiej

Studenci 1-go semestru studiów stacjonarnych II stopnia, zobowiązani są: do wyboru specjalizacji oraz do wyboru Opiekuna pacy magisterskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

- Deklaracja wyboru specjalizacji —  [pobierz]

- Deklaracja wyboru Opiekuna pacy magisterskiej — [pobierz]

 

Wybór Opiekuna pracy inżynierskiej

Studenci 6-go semestru studiów stacjonarnych I stopnia, zobowiązani są: - do wyboru Opiekuna pacy inżynierskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

Deklaracja: [Tutaj]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR