Prace dyplomowe

Akty prawne i procedury

Zarządzenia Rektora Nr 15/2019 - [WYSZUKIWARKA AKTÓW PRAWNYCH URK]

Procedura składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych – [ZOBACZ]

Zarządzenie Nr 4/2021 Rektora UR z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów i studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych oraz sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności. - [ZOBACZ]

Procedura zgłaszania i zatwierdzania tytułów prac dyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - [ZOBACZ]

PROCEDURA ORGANIZACJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI UR W KRAKOWIE. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR z dnia 8 stycznia 2021 r. - [ZOBACZ]Wybór specjalizacji i Opiekuna pracy magisterskiej


Studenci 1-go semestru studiów stacjonarnych II stopnia, zobowiązani są: do wyboru specjalizacji (na wybranych kierunkach) oraz do wyboru Opiekuna pacy magisterskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji - [POBIERZ]

Deklaracja wyboru specjalizacji — [POBIERZ]
Deklaracja wyboru Opiekuna pacy magisterskiej — [POBIERZ]Wybór Opiekuna pracy inżynierskiej

Studenci 6-go semestru studiów stacjonarnych I stopnia, zobowiązani są: do wyboru Opiekuna pracy inżynierskiej poprzez złożenie w wybranej Katedrze wypełnionych Deklaracji.

Deklaracja wyboru Opiekuna pacy inżynierskiej — [POBIERZ]Wytyczne składania pracy dyplomowej w roku akademickim 2020/2021


Studenci 7-go semestru studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w formie elektronicznej pracy dyplomowej do 13.01.2021 r. Wraz z pracą dyplomową należy przesłać pobrany od Promotora Raport Antyplagiatowy.

W uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej (Regulamin Studiów ZR nr 20/2019 z dn. 29.04.2019 r. § 24 ust.15) w tym celu należy do dn. 07.01.2021 r. zlożyć merytorycznie uzasadniony wniosek. Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej może skutkować wyznaczeniem terminu obrony dyplomowej w terminie uniemożliwiającym rekrutację na studia II stopnia.

Wobec studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej do 13.01.2021 r. zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Zatwierdzony przez Prodziekana temat pracy, zamieszczony w USOSie, musi być identyczny jak temat pracy wgranej do APD.

Proszę pamiętać, że APD uwzględnia w numeracji stronę tytułową jak również strony załączników. Numery stron mają być widoczne od streszczenia i jest to KOLEJNY numer strony pliku. Każda strona ma numer kontrolny (np. na stronie 7 powinien być - 7:12356902)

Zapisywanie pliku pracy dyplomowej przed wgraniem do APD. Tekst pracy musi zostać połączony z wszystkimi załącznikami w jeden jednolity plik pdf. W związku z tym, że wersje MS Word (2007, 2010, 2013) błędnie konwertują pliki do formatu .pdf, sugerujemy aby plik pracy stworzony w tym programie, zapisywać przy pomocy 'konwerterów plików pdf'. Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją:

Znak wydziału* (literka I) -znak pracy dyplomowej (D -doktorska, M -magisterka, L -licencjacka, I -inżynierska) -nr indeksu-nazwisko-imie(bez polskich znaków).

Przykład: I-I-23567-kowalski-jan.pdf

tzn. Wydział ISIG. praca inżynierska, nr indeksu pana Jana Kowalskiego.
W nazwie nie należy używać polskich liter i spacji.
I - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Wykaz dokumentów oraz wzory do pobrania, które należy złożyć w dziekanacie wraz z pracą dyplomową reguluje Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dn.10 kwietnia 2019 r. dotyczące procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR. Należy zapoznać się z całym plikiem dokumentacji obsługi systemu APD. Przypominamy, że każdy dokument: oświadczenie, karta pracy, streszczenie, umowy licencyjne niewyłączna i wyłączna muszą być zawarte na jednej stronie. W umowach licencyjnych proszę wpisać właściwy kierunek oraz tytuły i nazwiska Prodziekanów odpowiednich kierunków. Daty na oświadczeniach, umowach i innych dokumentach muszą być wprowadzone przed zapisaniem pracy w PDF i nie mogą być późniejsze niż data wprowadzenia do APD. Rozmiar scalonej pracy nie może przekroczyć 15 Mb. – szczegóły w prezentacji poniżej.

Najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, należy przesłać drogą elektroniczną do właściwej osoby w dziekanacie prezentację pracy w formie plików PDF lub/i Power Point – nazwa plików: skrót nazwy kierunku (GP, GiK, IŚ, IGW, AK) + imię i nazwisko dyplomanta + rodzaj egzaminu dyplomowego, np. GP_Jan Kowalski_MGR lub GP_Jan Kowalski_INŻ).

Dokumenty, które należy złożyć razem z kompletną pracą w formie papierowej przed planowanym egzaminem nie później niż w dniu egzaminu wg Zarządzenia Rektora nr 15/2019:

 1. Praca dyplomowa w miękkiej oprawie w wersji wydrukowanej z APD i zatwierdzonej przez dziekanat.

 2. Umowę licencyjną niewyłączną (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z pracy przez Uniwersytet do realizacji zadań ustawowych i statutowych

 3. Umowę licencyjną wyłączną (drugi dodatkowy egzemplarz nie wpięty do pracy) na korzystanie z wyników pracy przez Uniwersytet, składa się po uzgodnieniu z Opiekunem pracy w sytuacji, gdy przygotowana przez studenta praca stanowi część zagadnienia naukowego, zbiorowego lub jest częścią tematu badawczego realizowanego przez pracowników w jednostce. (§10 ust. 2 - ZR 15/2019)

 4. Dowód opłaty za wydanie dyplomu – 60,- zł

 5. Ewentualny wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim.

  Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za wydanie dyplomu w języku angielskim – 40,- zł Wniosek należy złożyć nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego* Student może wnioskować o wydanie dyplomu bez suplementu, w dodatkowym języku obcym. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty – 20,- zł * Zgodnie z ZR Nr 4/2021 z dn. 19 stycznia 2021r.

  Numery kont bankowych na które należy dokonywać opłat

  71 1060 0135 1100 0009 9990 0302 – studia stacjonarne

  33 1060 0135 1100 0009 9990 0307 – studia niestacjonarne

 6. Ankieta - Badanie Losów Absolwenta - [PRZEJDŹ]

 7. Ankieta - badanie jakości kształcenia, do wypełnienia elektronicznie - [PRZEJDŹ].

  Hasło zostanie przesłane przez dziekanat po zaliczeniu semestru. Po przesłaniu ankiety na ekranie wyświetli się numer potwierdzający jej przesłanie, który należy zapisać i złożyć w dziekanacie (do anonimowej skrzynki dziekanacie).

 8. Na wniosek Studenta mogą być umieszczone dodatkowe informacje o odbytych praktykach potwierdzonych przez Dział Praktyk UR, udziale w Kołach Naukowych, otrzymanych nagrodach i innych osiągnięciach uzyskanych poza programem studiów. W tym celu należy dostarczyć do dziekanatu dokumenty i zaświadczenia dokumentujące ww. informacje.
UWAGA !

Dokumenty niekompletne i przygotowane niezgodnie z zarządzeniem i instrukcją nie będą przyjmowane. Pracę wgraną niezgodnie z instrukcją zawierającą błędy w datach, nazwiskach itp. będzie trzeba wycofać z APD i ponownie przejść procedurę wgrania i drukowania pracy. Pracę wgrywamy i drukujemy dwustronnie.

Ponadto, wraz z pracą dyplomową można dostarczyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia, które na wniosek studenta mogą być umieszczone w suplemencie.

Prezentacja - Schemat pracy dyplomowej - [POBIERZ]

Aktualny spis dokumentów znajduje się w systemie APD w zakładce "Instrukcje" [ZOBACZ] wraz z pozostałą dokumentacją.

 • Obiegówka - przed egzaminem dyplomowym należy rozliczyć się w poszczególnych jednostkach (biblioteka, katedry, akademik) w celu umożliwienia wydrukowania elektronicznej karty obiegowej przez pracowników dziekanatu.

 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim - [POBIERZ] (doc)

 • Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej - [POBIERZ] (doc)

 • Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej [POBIERZ]
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR