Wytyczne składania pracy dyplomowej

Studenci 7-go semestru studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz 3-go semestru studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych składają prace dyplomowe do dziekanatu w terminach wskazanych w organizacji 7-semestru studiów I stopnia oraz 
w organizacji 3 semestru studiów II stopnia (informacje na stronie internetowej WIŚiG, Zakładka STUDENT, Organizacja roku).

Przed wydrukowaniem pracy dyplomowej i złożeniem jej w dziekanacie, wymagane jest przesłanie wersji elektronicznej do osoby prowadzącej kierunek, celem sprawdzenia zgodności z obowiązującymi wytycznymi.
W uzasadnionych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej. W tym celu należy złożyć merytorycznie uzasadniony wniosek zaopiniowany przez Promotora.

Wobec studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów.

Zatwierdzony przez Prodziekana temat pracy, zamieszczony w USOS, musi być identyczny jak temat pracy wgranej do APD.

Proszę pamiętać, że APD uwzględnia w numeracji stronę tytułową jak również strony załączników. Numery stron mają być widoczne od streszczenia i jest to KOLEJNY numer strony pliku. Każda strona ma numer kontrolny (np. na stronie 7 powinien być - 7:12356902)

Przed wgraniem do APD,  praca dyplomowa musi być zapisana w formie pliku pdf. 
Tekst pracy musi zostać połączony ze wszystkimi załącznikami w jeden jednolity plik pdf.
W związku z tym, że wersje MS Word (2007, 2010, 2013) błędnie konwertują pliki do formatu pdf, sugerujemy, aby plik pracy stworzony w tym programie, zapisywać przy pomocy konwerterów plików pdf. Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją:

Znak wydziału* (literka I) -znak pracy dyplomowej (D -doktorska, M -magisterka, L -licencjacka, I -inżynierska) -nr indeksu-nazwisko-imię (bez polskich znaków).

Przykład: I-I-23567-kowalski-jan.pdf

tzn. Wydział IŚiG. praca inżynierska, nr indeksu pana Jana Kowalskiego.
W nazwie nie należy używać polskich liter i spacji.
I - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Wykaz dokumentów oraz wzory do pobrania, które należy złożyć w dziekanacie wraz z pracą dyplomową reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dn. 10 kwietnia 2019 r. nr 15/2019 dotyczące procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR.

Należy zapoznać się z całym plikiem dokumentacji obsługi systemu APD.

Każdy dokument: oświadczenie, karta pracy, streszczenie, umowy licencyjne niewyłączna
i wyłączna muszą być zawarte na jednej stronie. W umowach licencyjnych proszę wpisać właściwy kierunek oraz tytuły i nazwiska Prodziekanów odpowiednich kierunków. Daty na oświadczeniach, umowach i innych dokumentach muszą być wprowadzone przed zapisaniem pracy w PDF i są to daty wgrania do APD. Rozmiar scalonej pracy nie może przekroczyć 15 Mb. – prezentacja dotycząca schematu pracy dyplomowej z opisem - tutaj

Najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, należy przesłać drogą elektroniczną do właściwej osoby w dziekanacie, prezentację pracy w formie plików PDF lub Power Point – nazwa plików: skrót nazwy kierunku (GP, GiK, IŚ, IGW, AK) + imię i nazwisko dyplomanta + rodzaj egzaminu dyplomowego, np. GP_Jan Kowalski_MGR lub GP_Jan Kowalski_INŻ).

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w dziekanacie razem z kompletną pracą
w formie papierowej:

1. Praca dyplomowa w miękkiej oprawie w wersji zatwierdzonej przez dziekanat
i wydrukowanej z APD.

2. Umowa licencyjna niewyłączna (drugi dodatkowy egzemplarz niewpięty do pracy) na korzystanie z pracy przez Uniwersytet do realizacji zadań ustawowych i statutowych.

3. Umowa licencyjna wyłączna (drugi dodatkowy egzemplarz niewpięty do pracy) na korzystanie z wyników pracy przez Uniwersytet, składa się ją po uzgodnieniu z Opiekunem pracy wyłącznie w sytuacji, gdy przygotowana przez studenta praca stanowi część zagadnienia naukowego, zbiorowego lub jest częścią tematu badawczego realizowanego przez pracowników w jednostce (§10 ust. 2 - ZR 15/2019).

4. Ewentualny wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu.

5. Ankieta - Badanie Losów Absolwenta

6. Oświadczenie autora pracy dyplomowej o współpracy z firmą, przedsiębiorstwem lub instytucją zewnętrzną

-  Ankieta - badanie jakości kształcenia, do wypełnienia elektronicznie

SPIS DOKUMENTÓW, wniosków do pobrania dostępny - tutaj

 

Na wniosek Studenta, w suplemencie mogą być umieszczone dodatkowe informacje
o odbytych stażach potwierdzonych przez Dział Praktyk UR, udziale w Kołach Naukowych, otrzymanych nagrodach i innych osiągnięciach uzyskanych poza programem studiów. W tym celu należy dostarczyć do dziekanatu dokumenty i zaświadczenia potwierdzające ww. informacje.

UWAGA !
Dokumenty niekompletne i przygotowane niezgodnie z zarządzeniem i instrukcją nie będą przyjmowane.

Pracę wgraną niezgodnie z instrukcją, tytuł pracy niezgodny z tytułem wprowadzonym do USOS, błędy w datach, nazwiskach itp. będzie trzeba wycofać z APD i ponownie przejść procedurę wgrania i drukowania pracy.

Pracę wgrywamy i drukujemy dwustronnie już od strony tytułowej.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK