Studia podyplomowe

ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD HYDROLOGII W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ

 

Jednostka prowadząca: 

 Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 Adres siedziby: al. Mickiewicza 24/28, 30–059 Kraków 

 Telefon: 12 662 40 29 

 E-mail: andrzej.walega@urk.edu.pl 

 Informacji udziela: mgr inż. Jacek Czarnecki, tel: 12 662 40 61, e-mail: jacek.czarnecki@urk.edu.pl 

 Charakterystyka: 

 Studia podyplomowe „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. 

 Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie). Dedykowane są głównie dla osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie lub w wydziałach ochrony środowiska urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz dla projektantów urządzeń budownictwa hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i inżynierskich obiektów komunikacyjnych (mosty i przepusty). Zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych mogą być również absolwenci, szczególnie technicznych i techniczno-przyrodniczych studiów wyższych oraz studiów z zakresu nauk o ziemi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, podstaw modelowania matematycznego procesów hydrologicznych, transportu rumowiska i propagacji fali wezbraniowej w korycie rzecznym, hydrometrii rzecznej, czy zastosowaniu metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, a także znajomości podstawowych aktów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania wodą. 

 

Dlaczego warto podjąć studia?  

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie: 

 • wiedzy ogólnej na temat podstawowych i złożonych procesów hydrologicznych, ich wzajemnych powiązaniach i roli człowieka w modyfikacji tych powiązań;
 • wiedzy szczegółowej na temat hydrologii inżynierskiej, umożliwiającej zastosowanie współczesnych metod hydrologicznych w projektowaniu urządzeń hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, modelowania wybranych zjawisk hydrologicznych, propagacji fali powodziowej w rzece i transportu rumowiska oraz w zarządzaniu gospodarką wodną uwzględniającej także aspekty gospodarowania wodą w znowelizowanej ustawie Prawo Wodne;
 • praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces obliczeniowy, a także kompetencje do wykonywania obliczeń na potrzeby przygotowania dokumentacji hydrologicznej;
 • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu oraz analizy typowych zjawisk, problemów i obszarów związanych z hydrologią i gospodarka wodną.

 Kwalifikacje: 

 Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, MEN-I-9bSW (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r., poz. 279). 

 Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego (uzyskanie łącznie 30 punktów ECTS), co jest równoznaczne z nabyciem wszystkich określonych w programie kształcenia studiów kompetencji opisanych efektami kształcenia. 

 Czas trwania: 2 semestry 

 Rektutacja:

 Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipiec do 30 września 2019 r.

 O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data stępla pocztowego)  i dokonanie opłaty.

 Termin rozpoczęcia: 2-ga połowa października 2019

 Termin zakończenia: 2-ga połowa czerwca 2020

 Opłata: 3600 zł płatne w jednej (do 28.09.2019 r.) lub w dwóch ratach (I rata - do 28.09.2019 r.; II rata - do 28.02.2020 r.) 

 Wpłata na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21
Alior Bank S.A.
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
w tytule przelewu należy wpisać: "STUDIA PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD HYDROLOGII W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ" oraz imię i nazwisko uczestnika 

 Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji (wzory do pobrania ze strony UR http://podyplomowe.urk.edu.pl/): 

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał należy przedłożyć do wglądu;
 4. 2 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm;
 5. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 6. dowód wpłaty za udział w Studium;
 7. uzupełniona i podpisana przez kandydata umowa (w dwóch egzemplarzach).

 O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub przesłać na adres:
Studia podyplomowe - Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, pok. 432a
Siedziba: Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 Warunki bytowe: Koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK