Studia podyplomowe

ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD HYDROLOGII W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ

 

Jednostka prowadząca: 

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 

Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Adres siedziby: al. Mickiewicza 24/28, 30–059 Kraków 

Telefon: 12 662 40 29 

E-mail: andrzej.walega@urk.edu.pl 

Informacji udziela: mgr inż. Jacek Czarnecki, tel: 12 662 40 61, e-mail: jacek.czarnecki@urk.edu.pl 

Charakterystyka

Studia podyplomowe „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. 

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe (inżynierskie, licencjackie lub magisterskie). Dedykowane są głównie dla osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie lub w wydziałach ochrony środowiska urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz dla projektantów urządzeń budownictwa hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i inżynierskich obiektów komunikacyjnych (mosty i przepusty). Zainteresowani podjęciem studiów podyplomowych mogą być również absolwenci, szczególnie technicznych i techniczno-przyrodniczych studiów wyższych oraz studiów z zakresu nauk o ziemi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, podstaw modelowania matematycznego procesów hydrologicznych, transportu rumowiska i propagacji fali wezbraniowej w korycie rzecznym, hydrometrii rzecznej, czy zastosowaniu metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, a także znajomości podstawowych aktów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania wodą. 

Opłata: 4000 zł płatne w jednej (do 09.10.2022 r.) lub w dwóch ratach (I rata - do 09.10.2022 r.; II rata - do 28.02.2023 r.)

Wpłata na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21
Alior Bank S.A.
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
w tytule przelewu należy wpisać: "STUDIA PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZESNYCH METOD HYDROLOGII W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ" oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Kwalifikacje:

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1791).

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego (uzyskanie łącznie 30 punktów ECTS), co jest równoznaczne z nabyciem wszystkich określonych w programie studiów kompetencji opisanych cząstkowymi efektami uczenia się.

Czas trwania: 2 semestry

Rekrutacja:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 17 lipiec do 16 września 2022 r.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) i dokonanie opłaty.

Termin rozpoczęcia: 2-ga połowa października 2022

Termin zakończenia: 1-sza połowa lipca 2023

 

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji (wzory do pobrania ze strony UR http://podyplomowe.urk.edu.pl/):

1.      podania o przyjęcie na studia podyplomowe;

2.      kwestionariusza osobowego;

3.      kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał należy przedłożyć do wglądu;

4.      2 fotografii o wymiarach 35x45 mm;

5.      dowód wpłaty za udział w Studium;

6.      uzupełnione i podpisane przez kandydata porozumienie o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (w dwóch egzemplarzach).

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Na etapie rekrutacji dopuszczalne jest przesyłanie dokumentów drogą elektroniczna na adres e-mail: jacek.czarnecki@urk.edu.pl . Dokumenty można też złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub przesłać na adres:
Studia podyplomowe - Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, pok. 432a
Siedziba: Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Na pierwszym zjeździe Słuchacze przyjęci na studia, którzy przesłali dokumenty drogą elektroniczną powinni złożyć dokumentacje w formie papierowej.  

Warunki bytowe: Koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

Pozostałe informacje o studiach podyplomowych można zaleźć w bocznym menu.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK