Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest integralną część programu studiów i podlega ona obowiązkowemu zaliczeniu, którego uzyskanie jest niezbędnym warunkiem zaliczenia semestru i ukończenia studiów.

Praktyka zawodowa ma na celu przygotowanie studentów kierunku studiów do wykonywania zawodu zgodnie z uzyskanym wykształceniem. Student podczas praktyki ma możliwość wykorzystania i weryfikacji zdobytej podczas studiów wiedzy oraz nabycie umiejętności. Ponadto student przygotowuje się do pracy w zespole, poznaje znaczenie pracy i jej wartość na różnych stanowiskach.

W szczególności celem realizowanej praktyki zawodowej jest:

  • poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów i nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania,
  • rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętności analitycznych, organizacyjnych, negocjacyjnych itp.,
  • zapoznanie z realiami i specyfiką pracy w zawodzie inżyniera,
  • poznanie sposobów i uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji i instytucji branżowych.

Celem praktyki jest także możliwość pozyskania materiałów i tematów prac dyplomowych, a w dalszej konsekwencji zwiększenie szans znalezienia pracy w zawodzie przez absolwentów kierunku poprzez nawiązanie kontaktów.

Studenci mogą odbywać praktykę zawodową w instytucjach publicznych i prywatnych, których działalność związana jest z kierunkiem studiów. Studenci kierunków realizują praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach branżowych (przedsiębiorstwach wykonawczych i biurach projektowych) oraz w instytucjach rządowych, samorządowych i innych, zajmujących się administrowaniem i eksploatacją urządzeń i budowli, w biurach konsultingowych i rzeczoznawców.

Za formalną i merytoryczną stronę realizacji praktyki ze strony Wydziału odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dla danego kierunku kształcenia, do którego można zgłaszać się z wszelkimi sprawami dot. organizacji i realizacji Praktyki zawodowej.

Sprawy wykraczające po za zakres pomocy Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk lub też kwestie sporne należy zgłaszać do Dziekańskiej Komisja ds. Praktyk Studenckich (sprawy kierunków GP, GiK do Przewodniczącego Komisji, sprawy kierunków AK, IŚ, IiGW do Prodziekana).

Innymi formami zdobywania doświadczenia zawodowego są staże zawodowe, wolontariaty, staże i praktyki organizowane przez przedsiębiorstwa (oferty w zakładkach OFERTY PRAKTYK / STAŻY / PRACY / FAQ dla każdego kierunku) oraz Urzędy Pracy.

Uniwersytet przez ostatnie lata realizował szereg projektów w ramach, których organizowane były krajowe i zagraniczne staże zawodowe dla studentów. Projekty te były współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. O realizowanym obecnie Projekcie i możliwości skorzystania z udziału w nim informacje można uzyskać u Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami Dydaktycznymi - Marka Tarnawskiego wisig.projekty@urk.edu.pl lub na stronach internetowych Wydziału i mediach społecznościowych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK