Sprawy socjalne

Procedura przyznawania pomocy materialnej
dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR

Podstawa prawna:

  • Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012 poz. 572 j.t. ze zm.), dalej zwana Ustawą PoSW,

Na stronie internetowej http://pomocmaterialna.urk.edu.pl/ Uniwersytetu Rolniczego publikowane są aktualne w danym roku akty prawne regulujące przyznawanie studentom pomocy materialnej

Termin składania wniosków:

Terminy składania poszczególnych wniosków regulują odpowiednie zarządzenia Rektora na dany rok akademicki.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 29 maja 2018
Dziekanat nieczynny dla studentów: 30 maja –dzień wewnętrzny- środa, 31 maja Boże Ciało

DOKUMENTY:

Wniosek do pobrania ze strony UR (zakładka student/pomoc materialna /domy studenckie)
We wniosku należy wpisać:
·        nr wybranego domu studenckiego,
·        semestr studiów w roku ak. 2018/2019 czyli np. 3 i 4; 5 i 6; 7  lub 2-gi II stopnia
·        informacje o niepełnosprawności, sieroctwie,
·        kwotę dochodu netto w 2016 r . w formie oświadczenia.

NIE JEST WYMAGANE DOŁĄCZENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY


Rodzaje pomocy materialnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • jednorazowa zapomoga,

Sprawy socjalne - Kontakt

Sprawy socjalne studentów kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna (studia stacjonarne), a także studentów studiów niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale
mgr inż. Iwona Stachowicz-Zembura
al. Mickiewicza 24/28 p. 103a
tel. 12 662 41 34
e-mail: iwona.stachowicz-zembura[@]urk.edu.pl


Sprawy socjalne studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Geodezja i Kartografia (studia stacjonarne)   
mgr Katarzyna Bugajska
ul. Balicka 253c, pok. 130a
tel. 12 662 41 86
e-mail: katarzyna.bugajska[@]urk.edu.pl


Sprawy socjalne studentów kierunku
Architektura Krajobrazu   
inż. Natalia Maciejowska
al. Mickiewicza 24/28, pok. 103
tel. 12 662 40 50
e-mail: architektura.krajobrazu[@]urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR