Czasopisma

Periodyki i wydawnictwa — wydziałowe, uczelniane, ogólnopolskie.


„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych krajów. Od kwietnia 2015 roku pismo jest wydawane przez Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrę UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.


Czasopisma wydawane przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus

Acta Scientiarum Polonorum, seria: Formatio Circumiectus — Environmental Engineering. Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Czasopismo jest wydawane w seriach tematycznych o nazwach odpowiadających dyscyplinom naukowym opublikowanym przez Centralna Komisję ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych (Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus — 20pkt, WoS, 2019-2020).


Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL)

By the decision of the authorities of the Department of Environmental Engineering and Geodesy at the University of Agriculture in Krakow of 17 October 2012 a scientific quarterly magazine named Geomatics, Landmanagement and Landscape was created.

The purpose of the quarterly magazine are presentations, discussions and exchange of scientific thoughts in the field of broadly understood planning, shaping and protection of the environment and landscapes; modern geoinformatic techniques, surveying, rural areas development and property management.

The ambition of the publishers is to make the quarterly magazine one of the leading scientific publishing house concerning the above range in Central and Eastern Europe. Creation of such a publishing house is the result of many years of cooperation of the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying with many research centers in Europe and in the world.

The newly published scientific journals contain only English-language, reviewed original research articles. The advantage of the quarterly magazine is its regularity of appearance and high substantial value.

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych: Index Copernicus Value (ICV) — 77.61 (2019), 69.41 (2018), 73.09 (2017)
MNiSW20 pkt.  (2019-2020), 6 pkt. (2015-2018)


Czasopisma wydawane przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

EJPAU

EJPAU — Electronic Journal o Polish Agricultural University

Strona internetowa — www.ejpau.media.pl

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) founded by all Polish Agriculture Universities presents original papers and review articles relevant to all aspects of agricultural sciences (7 pkt wg MNiSW).


Annals of Warsaw University of Life Sciences

Annals of Warsaw University of Life Sciences — SGGW Land Reclamation

Strona internetowa — www.ann_landreclam.sggw.pl


Kwartalnik publikujący 24-29 prac rocznie (artykuły nadsyłane we współautorstwie z obcokrajowcem, po pozytywnych opiniach recenzentów publikowane są bezpłatnie (9 pkt wg MNiSW).


Journal of Water and Land Development

Journal of Water and Land Development

Strona internetowa — http://www.degruyter.com


The Journal of Committee for Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture of Polish Academy of Sciences and Institute of Technology and Land Sciences in Falenty (2 Issues per year). Półrocznik wydawany przez ITP (6 pkt wg MNiSW).


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK