Komisje rekrutacyjne
Komisje rekrutacyjne, studia I i II stopnia, rok akademicki 2019/2020
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Inżynieria Środowiska

WIŚiG Rekrutacja

Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym, przygotowującym specjalistów do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych poprzez: planowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatację obiektów inżynierskich, związanych z ochroną środowiska oraz wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych — zarówno w przestrzeni wiejskiej jak i zurbanizowanej.

Na tym kierunku studia Niestacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów
Studia Niestacjonarne II stopnia trwają 3 semestry

Studia stacjonarne I i II stopnia
mgr inż. Dawid Hyży — sekretarz
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 545c
30-059 Kraków, tel. 12 662 40 09
e-mail: d.hyzy@urk.edu.pl

Godziny pracy:
pn-pt. godz. 10.00-13.00

Studia niestacjonarne I i II stopnia
mgr inż. Jacek Czarnecki — sekretarz
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 432A (IV piętro)
30-059 Kraków, tel. 12 662 40 61
e-mail: j.czarnecki@urk.edu.pl

Godziny pracy:
pn-pt. godz. 10.00-14.00


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Geodezja i Kartografia

WIŚiG RekrutacjaNa tym kierunku studia Niestacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów
Studia Niestacjonarne II stopnia trwają 3 semestry

Geodezja i Kartografia jest kierunkiem technicznym bazującym na przedmiotach ścisłych, uzupełnionych o informacje z zakresu nauk przyrodniczych, kształci specjalistów z zakresu: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, rozgraniczania i podziałów nieruchomości, geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych, wyceny nieruchomości.

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia mogą pracować w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w biurach projektowych, po ukończeniu kursów uzupełniających jako rzeczoznawcy wyceny nieruchomości lub też prowadzić własne firmy geodezyjne. Studia uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową są podstawą do ubiegania się o państwowe uprawnienia geodezyjne lub uprawnienia z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości.

Studia stacjonarne I i II stopnia
mgr inż. Iwona Chrobak — sekretarz
ul. Balicka 253c, pok. 237
31-149 Kraków, tel. 12 662 45 16
e-mail: rekrutacja.geod@urk.edu.pl

Godziny pracy:
pn-pt. godz. 10.00-14.00

Studia niestacjonarne I i II stopnia
mgr inż. Natalia Justyniak — sekretarz
ul. Balicka 253a, pok. 221, (115)
30-149 Kraków, tel. 12 662 45 39 (45 03)
e-mail: rekrutacja.gik@urk.edu.pl

Godziny pracy:
pn-pt. godz. 10.00-13.00


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

WIŚiG Rekrutacja

Studia stacjonarne I i II stopnia
inż. Halina Stachura — sekretarz
ul. Balicka 253a, pok. 115, (221)
31-149 Kraków, tel. 12 662 45 03 (45 39)
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl

Godziny pracy:
pn-pt. godz. 9.00-13.00


Studia niestacjonarne I i II stopnia
inż. Halina Stachura — sekretarz
ul. Balicka 253a, pok. 115, (221)
31-149 Kraków, tel. 12 662 45 03 (45 39)
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl

Godziny pracy:
pn-pt. godz. 9.00-13.00

Specyfika kierunku Gospodarka Przestrzenna
W szczególności uwzględniamy urbanistyczno-planistyczne aspekty gospodarki przestrzennej, w tym:
– planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów rolniczych i terenów zurbanizowanych.
– przyrodnicze aspekty gospodarki przestrzennej.
– zasady projektowania urbanistycznego oraz ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
– geograficzne (komputerowe) systemy informacji przestrzennej (GIS), technologia projektowania komputerowego z wykorzystaniem programu AUTOCAD.
– planowanie infrastruktury technicznej, wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki wodnej.

Absolwenci studiów I i II stopnia uzyskują zaświadczenie o odbyciu studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, a po odbyciu stosownej praktyki mogą przystąpić do egzaminu państwowego z wyceny nieruchomości.

Absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) na Kierunku Gospodarka Przestrzenna powinien posiadać wiedzę i umiejętności w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego i zagospodarowania terenów wiejskich; gospodarki gruntami; programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej; systemy informacji przestrzennej GIS na potrzeby gospodarki przestrzennej; formułowania zasad polityki przestrzennej zjawisk gospodarczych i społecznych; opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych (przy zastosowaniu nowoczesnych aplikacji komputerowych); sporządzania ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć inwestycyjnych; rozwoju obszarów wiejskich; podstaw projektowania urbanistycznego; współdziałania administracji rządowej i samorządowej oraz współdziałania z regionami europejskimi.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna

WIŚiG Rekrutacja

Studia stacjonarne I i II stopnia
mgr inż. Maria Klimek — sekretarz
Al. Mickiewicza 24/28, p. 520
30-059 Kraków, tel. 12 662 41 24
e-mail: rmklimek@cyf-kr.edu.pl

Godziny pracy:
pn-pt. godz. 10.00-13.00

Inżynieria i Gospodarka Wodna jest kierunkiem o charakterze przyrodniczo-technicznym bazującym na podstawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjalistów do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Absolwent posiada umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Absolwent jest przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi.

Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie, instytucjach badawczych oraz jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego. Mogą także prowadzić własne biura projektowe i firmy wykonawcze.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Architektura Krajobrazu

WIŚiG Rekrutacja

Studia stacjonarne I i II stopnia
Anna Sieprawska — sekretarz
Al. Mickiewicza 24/28 p.208
30-059 Kraków, tel. 12 662 41 29
e-mail: rekrutacjaak@urk.edu.pl

Godziny pracy:
pn-pt. godz. 10.00-13.00

Absolwent kierunku Architektura Krajobrazu powinien posiadać umiejętności klasycznego i kompu- terowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz być przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Powinien posiadać wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samo- rządowej a także w szkolnictwie — po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli).

Absolwenci Architektury Krajobrazu znajdują zatrudnienie w: pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach realizujących i pielę- gnujących obiekty architektury krajobrazu, firmach developerskich i wykonawczych, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajo- brazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR