Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Komisja rekrutacyjna - Gospodarka Przestrzenna
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Specyfika kierunku Gospodarka Przestrzenna.
 
W szczególności uwzględniamy urbanistyczno-planistyczne aspekty gospodarki przestrzennej, w tym: – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów rolniczych i terenów zurbanizowanych. – przyrodnicze aspekty gospodarki przestrzennej. – zasady projektowania urbanistycznego oraz ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. – geograficzne (komputerowe) systemy informacji przestrzennej (GIS), technologia projektowania komputerowego z wykorzystaniem programu AUTOCAD. – planowanie infrastruktury technicznej, wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki wodnej.

Absolwenci studiów I i II stopnia uzyskują zaświadczenie o odbyciu studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, a po odbyciu stosownej praktyki mogą przystąpić do egzaminu państwowego z wyceny nieruchomości.

Absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) na Kierunku Gospodarka Przestrzenna powinien posiadać wiedzę i umiejętności w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego i zagospodarowania terenów wiejskich; gospodarki gruntami; programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej; systemy informacji przestrzennej GIS na potrzeby gospodarki przestrzennej; formułowania zasad polityki przestrzennej zjawisk gospodarczych i społecznych; opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych (przy zastosowaniu nowoczesnych aplikacji komputerowych); sporządzania ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć inwestycyjnych; rozwoju obszarów wiejskich; podstaw projektowania urbanistycznego; współdziałania administracji rządowej i samorządowej oraz współdziałania z regionami europejskimi.

Studia stacjonarne I i II stopnia

 
mgr Marta Majcherczyk — sekretarz
 
Adres do korespondencji: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
Adres siedziby: ul. Balicka 253C, 30-198 kraków, pok. 218
 
(12) 662 40 21
 
1000 - 1300

INFORMACJE O STUDIA NA KIERUNKU — GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia I stopnia - kliknij tutaj

Studia II stopnia - kliknij tutaj

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK