Architektura Krajobrazu
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Absolwent kierunku Architektura Krajobrazu powinien posiadać umiejętności klasycznego i kompu- terowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz być przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Powinien posiadać wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samo- rządowej a także w szkolnictwie — po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli).

Absolwenci Architektury Krajobrazu znajdują zatrudnienie w: pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach realizujących i pielę- gnujących obiekty architektury krajobrazu, firmach developerskich i wykonawczych, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajo- brazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.

Studia stacjonarne I i II stopnia

 
Anna Sieprawska — sekretarz
 
ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków,  pokój 152
 
(12) 662 40 17
 
1000 - 1300

STUDIA NA KIERUNKU — ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia stacjonarne, stopnia II – magisterski. Studia II stopnia 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier.

STUDIA II — magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry).

Profil studiów: Ogólnoakademicki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Forma: studia stacjonarne

Profil absolwenta: Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;
 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi;
 • kształtowania krajobrazu w skali miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych;
 • projektowania terenów zieleni miejskiej, zieleni ochronnej, parków, ogrodów, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych;
 • studiów i projektów kształtowania, ochrony i rewaloryzacji krajobrazów kulturowych;
 • oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji; kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo – krajobrazowych obiektów architektury krajobrazu.

Absolwent posiada także umiejętności klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu oraz jest przygotowany do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiada wiedzę dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów szkolenia nauczycieli). Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracowanie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, jak również szkolnictwo zawodowe.

 

AK baner 1

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich i magisterskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia podstwowego Przedmioty kierunkowe Pozostałe przedmioty
 • matematyka
 • geometria wykreślna
 • biologia roślin
 • ekologia
 • historia sztuki i dziedzictwo kulturowe
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • bioróżnorodność
 • struktury wizualne
 • podstawy geodezji i kartografii

AK baner 1

 • rysunek i rzeźba
 • fizjografia
 • gleboznawstwo
 • szata roślinna i fauny
 • budownictwo
 • instalacje budowlane i materiałoznawstwo
 • historia sztuki ogrodowej
 • grafika inżynierska
 • zasady projektowania krajobrazu
 • projektowanie obiektów architektury krajobrazu
 • budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu oraz prawo
 • ekonomia i zarządzanie
 • fitosocjologia
 • rośliny użytkowe w ogrodach ozdobnych
 • projektowanie: małej architektury
 • roślinnych struktur ogrodowych
 • ogrodów przydomowych
 • rekreacja w krajobraziev
 • rewitalizacja krajobraz
 • rewaloryzacja ogrodów historycznych
 • kartowanie klas pokrycia terenu technikami GPS
 • maszyny i urządzenia w terenach zieleni
 • dokumentacja fotograficzna krajobrazu
 • warunki glebowe uprawy roślin w mieście
 • rośliny w rozwiązaniach inżynierskich
 • wizualizacje 3D
 • projektowanie przestrzeni publicznej
 • budownictwo regionalne
 • projektowanie ogrodów przydomowych

AK baner 1

Sylabusy przedmiotów I: [tutaj]

 

AK baner 1

 

Program kształcenia na II stopniu studiów obejmuje następujące grupy przedmiotów: podstawowych (matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska przyrodniczego, bioróżnorodność, struktury wizualne, podstawy geodezji i kartografii), kierunkowych (rysunek i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, szata roślinna i fauny, budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu oraz prawo, ekonomia i zarządzanie, fitosocjologia, rośliny użytkowe w ogrodach ozdobnych, projektowanie: małej architektury, roślinnych struktur ogrodowych, ogrodów przydomowych, rekreacja w krajobrazie, rewitalizacja krajobrazu, rewaloryzacja ogrodów historycznych i in.) oraz do wyboru (kartowanie klas pokrycia terenu technikami GPS, maszyny i urządzenia w terenach zieleni, dokumentacja fotograficzna krajobrazu, warunki glebowe uprawy roślin w mieście, rośliny w rozwiązaniach inżynierskich, wizualizacje 3D, projektowanie przestrzeni publicznej, budownictwo regionalne, projektowanie ogrodów przydomowych)

 

AK baner 1

 


Plan studiów II stopnia — stacjonarne

 

AK baner 1

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK