Prowadzone projekty
# Zarządzanie kryzysowe obszarem Natura 2000 w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły (km 254+000 — 307+000) Tarnobrzeg; Słupia. Risk management in Nature 2000 sites under condition of flooding on the example of "Małopolski Przełom Wisły" (km 254+000 - 307+000) Tarnobrzeg; Słupia...   [więcej]
 
 
osady Comparison of the Culture Landscapes under Background of the Urbanization in China and Poland
Poland and China possess a number of valuable cultural and historical landscapes. These important areas have developed thanks to traditional
land use methods applied over the centuries, which constitutes an element of national identity of these countries...   [więcej]
 
 
osady Ocena możliwości rolniczego wykorzystania zbiornikowych osadów dennych
Głównym celem projektu badawczego była ocena toksyczności osadów potencjalnie wydobytych dna zbiorników wodnych,
właściwości fizycznych i chemicznych, oraz możliwości wykorzystania osadów do celów nawozowych i rekultywacyjnych...   [więcej]
 
 
Wpływ wód przypadkowych na pracę wiejskich oczyszczalni ścieków
Głównym celem naukowym projektu było zbadanie wpływu wód infiltracyjnych i przypadkowych, dopływających do kanalizacji sanitarnej,
na funkcjonowanie pięciu wybranych małych oczyszczalni ścieków...   [więcej]
 
 
Zastosowanie przepławek biologicznych w budowlach hydrotechnicznych dla restytucji ryb dwuśrodowiskowych
Celem ogólnym projektu jest określenie warunków hydraulicznych przepływu wody w przepławkach ekologicznych i dostosowanie ich wymiarów
do możliwości ichtiofauny...   [więcej]
 
 
Badania laboratoryjne i modelowanie numeryczne hydraulicznych warunków przepływu wody w przepławkach ekologicznych dla ryb
Celem projektu jest określenie warunków hydraulicznych przepływu wody w przepławkach ekologicznych i dostosowanie ich wymiarów
do możliwości ichtiofauny...   [więcej]
 
Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia, praktyki i szkolnictwa wyższego Bawarii.
Program: "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci — Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO).
Gospodarka wodna na obszarach wiejskich, Program: "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci
Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO).
Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes using
Innovative Participation and isualisation Techniques — VITAL LANDSCAPES
Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji (...) program wymiany umożliwia uczestnikom projektu zdobycie wiedzy specjalistycznej; informacji dotyczących rozwiązań technologicznych stosowanych w nowoczesnej geodezji (...)
Cultural Landscapes of mountain and highland river valleys
The project aims to strengthen the established bilateral links for long term co-operation between Poland (University of Agriculture in Kraków) and Norway
(UNIFOB Environmental Research) through scientific knowledge exchange (...)
Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich
Celami projektu było udoskonalenie jakości kształcenia zawodowego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, na wszystkich poziomach — od studiów licencjackich (...)
  Cultural Landscape
Większość krajów Europy Środkowej posiada właściwe dla siebie historyczne krajobrazy kulturowe. Jednak obecnie różnorodność tych krajobrazów jest zagrożona wskutek zaniedbań w zakresie ochrony środowiska, w zakresie ochrony konserwatorskiej (...)
 

Inteligentny system detekcji i monitoringu wyrobisk górniczych z wykorzystaniem systemów satelitarnych i GIS (MineSens)

Kierownik projektu: dr inż. KRYSTYNA MICHAŁOWSKA
Okres realizacji: 01.07.2021 r. – 31.12.2023 r.
Budżet projektu: 7 720 695,23 zł
Kwota dofinansowania: 4 186 591,71 zł

Projekt badawczo-rozwojowy (B+R) - „Inteligentny system detekcji i monitoringu wyrobisk górniczych z wykorzystaniem systemów satelitarnych i GIS (MineSens)”. Realizowany w Katedrze Geodezji w ramach konsorcjum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z firmą GISPartner Sp. z o.o. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021 w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju/ Szybka ścieżka.

Celem projektu MineSens jest przygotowanie kompleksowej usługi internetowej umożliwiającej zdalny monitoring wyrobisk i kopalni odkrywkowych zlokalizowanych na powierzchni Ziemi.Zadania realizowane w ramach projektu będą stanowiły innowacyjne rozwiązanie. Budowany i przebadany w ramach projektu prototyp platformy analitycznej MineSens będzie rozwiązaniem implementującym oraz integrującym wszystkie aktualnie dostępne źródła informacji przestrzennej, zarówno w zakresie przetwarzania scen satelitarnych radarowych, wielospektralnych, jak i danych przestrzennych wektorowych dotyczących obiektów reprezentowanych w przestrzeni 2D oraz 3D.

Na platformie informatycznej MineSens zintegrowane zostaną algorytmy zapewniające prowadzenie analiz na dużych obszarach, które w przypadku zastosowania standardowych pomiarów naziemnych wiążą się z wysokimi kosztami. Przygotowane zostaną algorytmy umożliwiające detekcję i ocenę wydobycia w wyrobiskach na wskazanym obszarze, zarówno dla stanu aktualnego, jaki i analizę informacji historycznej.

Nr grantu

Temat

Kierownik

Termin realizacji

Katedra Zastosowań Matematyki

1819

Subnormalność oraz refleksywność pewnych klas operatorów nieograniczonych na przestrzeniach hilberta

dr Piotr Budzyński

01.12.2011-30.11.2014

Katedra Inżynierii Wodnej

1704

Badania laboratoryjne i modelowanie numeryczne hydraulicznych warunków przepływu wody w przepławkach ekologicznych dla ryb

dr inż. Leszek Książek

01.07.2009-30.06.2011

Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

1602
rozwojowy

Hydrochemiczne uwarunkowania lokalizacji zbiorników wodnych małej retencji
więcej

prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski

26.02.2007-25.02.2010

Katedra Geodezji

1622
habilitacyjny

Kinematyczny model sieci modularnych zintegrowanych z wektorami GPS
w zastosowaniu do wyznaczania przemieszczeń i odkształceń

dr inż. Tadeusz Gargula

21.09.2007-20.09.2009

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK