Laboratoria

Wydziałowe Laboratorium Hydrotechniczne

Laboratorium Hydrotechniczne jest wyposażone w zamknięty obieg wodny pozwalający na uzyskanie przepływu wody do 200 l/s. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń laboratorium wynosi 166 m2. Laboratorium posiada uchylne koryto hydrauliczne, które oprócz standardowego modelowania zjawisk hydraulicznych pozwala na modelowanie ruchu rumowiska wleczonego z zachowaniem rzeczywistych prędkości przepływu. W laboratorium prowadzona jest również działalność dydaktyczna — ćwiczenia z przedmiotów: Mechanika płynów oraz Hydrogeologia. Laboratorium Hydrotechniczne pozwala na prowadzenie wszelkich prac badawczych wykorzystujących przepływ wody. W ciągu lat istnienia Laboratorium, wykonywano w nim badania: geowłóknin, charakterystyk hydraulicznych odpadów kopalnianych, zapór przeciw rumowiskowych, przelewów burzowych, ruchu rumowiska wleczonego, infiltracyjnych ujęć wody; prowadzono też prace studialne nad kanalizacją ciśnieniową
i podciśnieniową oraz tarowanie przyrządów pomiarowych specjalnego przeznaczenia. W posiadanym korycie hydraulicznym prowadzone są badania: podstawowych charakterystyk hydraulicznych rzek
i potoków górskich, początku ruchu rumowiska wleczonego oraz jego transportu w fali powodziowej (pomiar siły wleczenia pojedynczych ziaren rumowiska dennego rzek i potoków górskich, badanie wpływu roślinności przybrzeżnej na przepustowość rzek i potoków górskich oraz ocena warunków równowagi hydrodynamicznej w korytach potoków górskich — pomiar obrukowania dna).

Wśród innych ważniejszych badań wykonanych w laboratorium można wymienić badania modelowe:

  • ujęć wody na rzece Rabie i na rzece Dunajcu,
  • jazu na Wisłoku,
  • komór czerpnych przepompowni melioracyjnych,
  • hydrotransportu węgli aktywowanych,
  • dozownika ścieków,
  • pracy zapór przeciwrumowiskowych dozujących rumowisko wleczone w czasie przepływu fali powodziowej.

Większość badań prowadzonych w Laboratorium stanowi podstawę badawczą prac magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR