Laboratoria

Laboratorium Informacji Przestrzennej

Laboratorium Informacji Przestrzennej zostało powołane decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). Kierownikiem laboratorium jest dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR. W laboratorium prowadzone są badania naukowe polegające na analizach związanych z planowaniem, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym, krajobrazem kulturowym i polityką przestrzenną. Charakter pracy badawczej jest silnie związany z przetwarzaniem informacji przestrzennej na dużą skalę, począwszy od ujęcia charakteru pojedynczych studiów przypadków, do analiz prowadzonych w ujęciu międzynarodowym.

Zbiory danych źródłowych
W Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu w 2009 r. został zainstalowany i uruchomiony serwer danych przestrzennych, na którym studenci kierunków Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu uczą się i pracują w takim systemie, że każdy opracowany obiekt jest gromadzony w odpowiednim formacie i tworzy materiał wykorzystywany przez studentów i doktorantów do prac dyplomowych. Tworzony przez studentów System Informacji Przestrzennej ma dzisiaj istotny wpływ na dydaktykę i prace badawcze, a Katedra dysponuje wyjątkowo dokładną mapą pokrycia terenu (przeszło dziesięciokrotnie bardziej dokładną niż ta, którą posiada Główny Geodeta Kraju), stworzoną w oparciu o wysokiej jakości ortofotomapę pozyskaną z GUGiK. Ponadto Laboratorium Informacji Przestrzennej dysponuje cyfrowym zbiorem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich gmin w województwie małopolskim, co jest wyjątkowym zbiorem danych z zakresu polityki przestrzennej, którego nie posiadają Starostowie i Wojewodowie. Baza ta służy głównie dydaktyce, ale od niedawna zaczęła przynosić również wymierne korzyści w postaci materiału do badań nad rozwojem systemów GIS.

 

Wydziałowe Laboratorium Hydrotechniczne

Laboratorium Hydrotechniczne jest wyposażone w zamknięty obieg wodny pozwalający na uzyskanie przepływu wody do 200 l/s. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń laboratorium wynosi 166 m2. Laboratorium posiada uchylne koryto hydrauliczne, które oprócz standardowego modelowania zjawisk hydraulicznych pozwala na modelowanie ruchu rumowiska wleczonego z zachowaniem rzeczywistych prędkości przepływu. W laboratorium prowadzona jest również działalność dydaktyczna — ćwiczenia z przedmiotów: Mechanika płynów oraz Hydrogeologia. Laboratorium Hydrotechniczne pozwala na prowadzenie wszelkich prac badawczych wykorzystujących przepływ wody. W ciągu lat istnienia Laboratorium, wykonywano w nim badania: geowłóknin, charakterystyk hydraulicznych odpadów kopalnianych, zapór przeciw rumowiskowych, przelewów burzowych, ruchu rumowiska wleczonego, infiltracyjnych ujęć wody; prowadzono też prace studialne nad kanalizacją ciśnieniową i podciśnieniową oraz tarowanie przyrządów pomiarowych specjalnego przeznaczenia. W posiadanym korycie hydraulicznym prowadzone są badania: podstawowych charakterystyk hydraulicznych rzek i potoków górskich, początku ruchu rumowiska wleczonego oraz jego transportu w fali powodziowej (pomiar siły wleczenia pojedynczych ziaren rumowiska dennego rzek i potoków górskich, badanie wpływu roślinności przybrzeżnej na przepustowość rzek i potoków górskich oraz ocena warunków równowagi hydrodynamicznej w korytach potoków górskich — pomiar obrukowania dna).

Wśród innych ważniejszych badań wykonanych w laboratorium można wymienić badania modelowe:

  • ujęć wody na rzece Rabie i na rzece Dunajcu,
  • jazu na Wisłoku,
  • komór czerpnych przepompowni melioracyjnych,
  • hydrotransportu węgli aktywowanych,
  • dozownika ścieków,
  • pracy zapór przeciwrumowiskowych dozujących rumowisko wleczone w czasie przepływu fali powodziowej.

Większość badań prowadzonych w Laboratorium stanowi podstawę badawczą prac magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

 

Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego

Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego zostało powołane decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Karol Król. W Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego prowadzone są badania naukowe nad digitalizacją, archiwizacją i promocją dziedzictwa kulturowego. Zapoznaj się z ofertą badań.

W Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego prowadzone są badania naukowe nad digitalizacją, archiwizacją i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym materialnych i niematerialnych pozostałości przeszłości kulturowej obszarów wiejskich. Badania naukowe prowadzone w Laboratorium koncentrują się na czterech obszarach tematycznych: identyfikacji i pozyskiwaniu, digitalizacji i archiwizacji (przechowywanie), zarządzaniu i udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego (w formie cyfrowej).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK