Maj 2024
Udostępnij:

Projekt „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”


Nabór studentek i studentów do udziału w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór do udziału w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” finansowanym z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Przedmiotem postępowania jest wybór osób lub zespołów do realizacji projektów, których celem jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach oraz które zostaną rekomendowane do przygotowania oferty uczelni w ramach ww. projektu.

Do udziału w naborze zapraszamy studentów i studentki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dopuszcza się realizację projektów przez zespoły międzyuczelniane przy założeniu, że Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie będzie odpowiedzialny za realizację projektu;
 • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora
  o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 • posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż może wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach;
 • w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

Ponadto, studenci zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółami Zaproszenia Ministra Nauki, a także do przekazania informacji dotyczącej ich sytuacji, np. statusu na rynku pracy, po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w “Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027”.

Udział studenta, studentki lub studentów tworzących zespół powinien zostać poparty przez opiekuna merytorycznego/opiekuna koła naukowego, będącego pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który zgłasza udział studenta, studentki lub studentów tworzących zespół w naborze, zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w realizacji zgłoszonego projektu oraz nadzorować jego postęp w przypadku otrzymania finansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

 • 80 000,00 zł finansowania dla projektów realizowanych przez 1 studentkę/studenta,
 • 500 000,00 zł finansowania dla projektów realizowanych przez zespół studentek lub studentów,
 • zaplanowane w projekcie działania muszą być zrealizowane i rozliczone do 31.12.2025 r. i nie mogą trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Nabór prowadzony jest w oparciu o ww. Zaproszenie Ministra Nauki i trwa do dnia 14 czerwca 2024r. Komplet wypełnionych dokumentów  należy przesłać na adres: cawp@urk.edu.pl

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • Ofertę
 • Kosztorys
 • CV studenta/studentki (każdego członka zespołu projektowego)
 • Dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego – osobny dla każdego członka zespołu projektowego).

Ocena dokumentacji nastąpi na podstawie kryteriów:

1)      formalnych: złożenie kompletnego wniosku w terminie oraz w sposób wskazany w ogłoszeniu o rekrutacji,

2)      merytorycznych: zgodność projektu z celami konkursu oraz aktywność studentki/studentki lub zespołu studenckiego w ramach działań realizowanych na Uczelni.

Lista osób/zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie ogłoszona w terminie do 21.06.2024 r. na stronie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami: Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, tel.  12 662 41 94. 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK