Dziekanat - Opłaty

Opłata rekrutacyjna
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej  Rejestracji Kandydatów (ERK).

 

Opłata rekrutacyjna dokonywana jest oddzielnie przy zakładaniu konta w systemie ERK na studia stacjonarne i niestacjonarne.
Opłatę, kandydat wnosi na konto Uniwersytetu Rolniczego, którego numer zostanie mu podany przez system ERK.
Dowód wpłaty należy zachować aby w razie potrzeby okazać wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

Opłata za legitymację - Zarządzenie Rektora - tutaj

W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wprowadzono indeks elektroniczny.

- Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia wnoszą opłatę tylko za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

- duplikat 33 zł.

 

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty za wydawanie studentom legitymacji, dyplomów, odpisów dyplomów:

STUDIA STACJONARNE

71 1060 0135 1100 0009 9990 0302

 

STUDIA NIESTACJONARNE

33 1060 0135 1100 0009 9990 0307

 

 

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

 

 

 

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023

 

 

I. Stacjonarne studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie

Opłata za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych I, II i jednolitych studiach magisterskich

Kierunek

Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych
I stopnia w [euro/semestr]

Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych
II stopnia w [euro/semestr]

I rok

następne lata

I rok

następne lata

Inżynieria środowiska

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria i gospodarka wodna

Architektura krajobrazu

750

750

800

800

 

II. Niestacjonarne studia I i II stopnia

Opłata za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych

 

Kierunek

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych
I stopnia w zł za semestr

Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych
II stopnia w zł za semestr

I rok

następne lata

I rok

następne lata

Inżynieria środowiska

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

2300

2300

2300

2300

 

III. Warunki i zwalniania studentów z opłat

Akt prawny dotyczący warunków i zwalniania studentów z opłat, zgodnie z Pismem Okólnym Nr 39/2019 z 27 czerwca 2019 r.
Treść uchwały Senatu dotyczącej zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów znajdą państwo [Tutaj].

 

IV. Akty prawne

Zarządzenie Rektora w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnychi niestacjonarnych od roku akademickiego 2023/2024 - tutaj 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK