Geoinformacja

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Specjalność Geoinformacja

Geoinformacja uzyskała certyfikat jakości!

Specjalność Geoinformacja (studia II stopnia) uzyskała Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Geoinformacja to dobry kierunek studiów!

Geoinformacja

 

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z ofertą kierunku Gospodarka Przestrzenna* na specjalności Geoinformacja i zainteresowania się tą opcją pogłębiania wiedzy. Zdobywanie umiejętności związanych z pracą z zaawansowanymi systemami analizy i prezentacji danych przestrzennych powoduje, że nasz absolwent jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą.

*studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister inżynier


Koncepcja kształcenia
Zadaniem kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności geoinformacja jest kształcenie inżynierów gotowych do pracy w sferze opracowywania i stosowania projektów informacji przestrzennej takich jak geoportale i przestrzenne bazy danych. Nasz absolwent posiada wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, inżynierii lądowej i transportu oraz inżynierii środowiska z elementami energetyki zasobów odnawialnych.

Zestawienie przedmiotów realizowanych na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Geoinformacja (studia stacjonarne II stopnia):

 

Semestr 1

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Semestr 2

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Semestr 3

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

 

Na geoinformacji przekazujemy studentom nowoczesną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracach inżynierskich wraz z umiejętnościami doradczymi i odpowiednią wiedzą ekonomiczną. Kwalifikacje te uzupełnione umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej stanowią wyposażenie zawodowe naszego absolwenta, właściwie przygotowanego do pracy w obszarze szeroko pojętego rozwoju regionalnego. Na potrzeby obecnego i przyszłego rynku pracy, do nauczania na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalności Geoinformacja wprowadzono przedmioty wykorzystujące techniki informatyczne, z którymi realizacja większości zadań jest skuteczna i daje pożądane efekty ekonomiczne. W trakcie zajęć wykorzystywane są najnowsze i najlepsze systemy informatyczne i programy komputerowe. Studenci mogą wykorzystywać zasoby Laboratorium Informacji Przestrzennej działającego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Wszyscy nauczyciele akademiccy dokładają szczególnych starań, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz badań na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów II-go stopnia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności Geoinformacja posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zadań stawianych w zakresie cyfryzacji procedur analizy i zastosowania efektów swojej pracy w środowisku informatycznym. Dotyczy to głównie gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, formułowania kryteriów polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, ocen oddziaływania na środowisko. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego i regionalnego. Świetnie sprawdzają się w pracy zespołowej i przy jej zadaniowym charakterze. Posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennej niezbędnej w wielu dziedzinach pracy związanej z gospodarką przestrzenną, są niezbędnym elementem procesu planowania przestrzennego, tworzenia rozwiązań udostępniania usług sieciowych w zakresie geoinformacji, pośrednictwa nieruchomości oraz zarządzania i gospodarki nieruchomościami.

Wymagania dla kandydatów na studia
Na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna mogą aplikować studenci posiadający ukończone studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Gospodarka Przestrzenna, a także absolwenci następujących pokrewnych kierunków studiów:

  • Ekonomia,
  • Geodezja i Kartografia,
  • Urbanistyka,
  • Architektura Krajobrazu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II-go stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Zasady rekrutacji na II stopień kierunku Gospodarka Przestrzenna określone są w Uchwale Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), wraz z zasadami klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym i uprawnieniami laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na studia.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK