Dziekanat - wzory dokumentów

Druki i wnioski przydatne w trakcie toku studiów:
(do pobrania w wersji .doc)

1. Podanie o uznanie osiągnięć na poszczególnych kierunkach: (do pobrania w wersji .doc)

  • Inżynieria Środowiska - tutaj
  • Inżynieria i Gospodarka Wodna - tutaj
  • Architektura Krajobrazu - tutaj
  • Geodezja i Kartografia - tutaj
  • Gospodarka Przestrzenna - tutaj

2. Podanie do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy skreślenia - tutaj

3. Podanie do Rektora o wznowienie na studia  - tutaj

4. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - tutaj

5. Rezygnacja ze studiów - tutaj
- Załącznik nr 1 - tutaj

6. Wniosek o uzupełnienie oceny - tutaj

7. Wniosek o wpis na semestr po urlopie-powtarzaniu - tutaj

8. Oswiadczenie o zmianie danych osobowych - tutaj

9. Wniosek o zmianę Opiekuna pracy dyplomowej - tutaj

 

Wznowienie studiów i przenoszenie osiągnięć.

Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów lub o uznanie i przeniesienie osiągnięć przedkłada właściwemu Prodziekanowi wniosek wraz z uzasadnieniem, w terminie co najmniej 4 tygodni przed rozpoczęciem danego semestru studiów. 

Decyzje o wznowieniu studiów podejmuje Prorektor ds. Kształcenia, po zasięgnięciu opinii Prodziekana. Prodziekan dokonuje wpisu studenta na właściwy semestr i określa szczegółowe warunki wznowienia tych studiów, w tym warunki realizacji różnic programowych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK