WRSS - czym się zajmujemy

Czym jest Wydziałowa Rada Samorządu Studentów?

 1. WRSS jest Najwyższym Organem Samorządu Studentów na Wydziale. Wybierana przez wszystkich studentów Wydziału, w wyborach bezpośrednich przeprowadzanych na zasadach ustalonych w Ordynacji Wyborczej.
 2. WRSS działa na podstawie Ustawy, wewnętrznych przepisów Uczelni, wewnętrznych przepisów Samorządu Studentów UR.
   

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jednymi z Was — Was STUDENTÓW! Tak jak i Wy studiujemy na naszym Wydziale, a oprócz studiowania robimy również wiele innych wspaniałych rzeczy.


 
Czym się zajmuje WRSS?

 1. Reprezentuje interesy studentów na Wydziale (czyli reprezentujemy WAS na WIŚiG).
 2. Reprezentuje interesy studentów w Uczelni i poza nią (czyli reprezentujemy WAS np. przed Władzami Uczelni).
 3. Uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w pracach organów kolegialnych Wydziału, Uczelni oraz innych organów Samorządu.
 4. Wyraża opinię społeczności studentów Wydziału w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana, a w szczególności:
  • Na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  • Opiniuje harmonogram sesji egzaminacyjnych,
  • Opiniuje rozkład zajęć,
  • Opiniuje programy kształcenia.
 5. Uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach Wydziału, a w szczególności:
  • Współpracuje z organami Wydziału w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia,
  • Uczestniczy w podziale środków i przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i zapomogi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, poprzez delegowanie przedstawicieli do odpowiednich komisji wydziałowych.
 6. Broni praw studentów Wydziału (czyli pomagamy WAM rozwiązywać problemy).
 7. Może brać udział w egzaminach i zaliczeniach komisyjnych.
 8. Wspiera studencki ruch naukowy (Wyjazdy seminaryjno-naukowe).
 9. Dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów Wydziału (Rajd, Wyjazdy integracyjne, Dzień Geodety).
   


Jak działamy?

SZYBKO!
CODZIENNIE!
SYSTEMATYCZNIE!
DOKŁADNIE!
Z UŚMIECHEM!


Mamy mnóstwo energii i zapału do pracy oraz życzliwości dla innych. Potrafimy rozwiązać prawie każdy problem. A co najważniejsze — POTRAFIMY SŁUCHAĆ ZE ZROZUMIENIEM!


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK