Plan studiów

L.p.

Nazwa przedmiotu/modułu

Liczba godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

Semestr zimowy

1.

Hydrologia

10

10

20

3

E

2.

Hydrogeologia stosowana – wybrane zagadnienia

8

5

13

2

Z

3.

Podstawy modelowania matematycznego
w hydrologii i gospodarce wodnej

5

8

13

2

E

4.

Zastosowanie metod statystycznych
w hydrologii i meteorologii

5

10

15

2

E

5.

Hydrologiczne zjawiska ekstremalne

5

5

10

2

Z

6.

Erozja wodna gleb

6

8

14

2

Z

7.

Podstawy gospodarowania wodą

10

5

15

2

Z

Razem semestr zimowy

49

51

100

15

 

Semestr letni

8.

Strefy zagrożenia powodziowego – wybrane zagadnienia

5

10

15

3

E

9.

Modelowanie odpływu ze zlewni naturalnych i zurbanizowanych

10

10

20

3

E

10.

Propagacja fali wezbraniowej w korycie rzecznym

8

10

18

3

E

11.

Modelowanie transportu rumowiska

5

8

13

2

Z

12.

Ekohydraulika

5

5

10

1

Z

13.

Zagadnienia prawne w inżynierii
i gospodarce wodnej

14

0

14

1

Z

14.

Gospodarka wodna na obiektach małej retencji

4

6

10

1

Z

15.

Egzamin dyplomowy

 

1

E

Razem semestr letni

51

49

100

15

 

Ogółem

100

100

200

30

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR