Geodezja i Kartografia

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Kontakt z komisją - kliknij tutaj
 

INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU — GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia - trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia II stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry).

Sprawdz również studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia.

STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Profil studiów: Ogólno-akademicki w obszarze nauk technicznych.

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta: Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia (specjalność geodezja rolna i wycena nieruchomości) posiada wiedzę z obszaru nauk technicznych, która zgodnie ze standardami obejmuje wiedzę zarówno z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka) jak i nauk społecznych (ekonomia, prawo).

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pomiarów geodezyjnych, w tym pomiarów realizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych (tachimetria elektroniczna, techniki satelitarne, skaning laserowy itp.). Posiada również wiedzę potrzebną do przeprowadzania zabiegów urządzeniowo-rolnych, służących organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tj. scaleń i podziałów gruntów, wymian i scaleń gruntów, podziałów nieruchomości. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w firmach i biurach geodezyjnych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu prac geodezyjnych.

Dyplomy ukończenia studiów na kierunku Geodezja i Kartografia upoważniają (po odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej) do ubiegania się o dyplom i tytuł inżyniera europejskiego (EUR Ing), bez konieczności jego nostryfikacji.

 

 

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia, po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej (2 lata), mogą się ubiegać o uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach (Art. 42 – 47 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052):

 • Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 • Geodezyjna obsługa inwestycji;
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty podstawowe
 • Język obcy
 • Socjologia / Ekonomia
 • Technologia Informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP
 • Fizyka
 • Repetytorium z matematyki elementarnej
 • Matematyka wyższa
 • Matematyka z elementami statystki
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Gleboznawstwo
 • Ochrona środowiska
 • Podstawy budownictwa i inżynierii
 • Podstawy nauk o Ziemi
 • Podstawy planowania przestrzennego
 • Podstawy prawa
 • Urządzenia wodno-melioracyjne
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
 • Zarys rolnictwa

 

Przedmioty kierunkowe Przedmioty do wyboru
 • Geodezja
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geodezja satelitarna
 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
 • Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
 • Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych (GUTR)
 • Geodezyjne Urządzanie Terenów Leśnych
 • Rachunek wyrównawczy
 • Informatyka w geodezji
 • Instrumentoznawstwo geodezyjne
 • Elektroniczna Technika Pomiarowa
 • Fotogrametria i teledetekcja
 • Kartografia
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Podziały i rozgraniczenia
 • Projektowanie terenów zurbanizowanych
 • System informacji o terenie
 • Systemy informacji obrazowej
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Relacyjne bazy danych i SQL
 • Teorie wyceny
 • Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • Ćwiczenia terenowe z Geodezji
 • Ćwiczenia terenowe z Geodezji inżynieryjnej
 • Ćwiczenia terenowe z Geodezji wyższej
 • Ćwiczenia terenowe z GUTR
 • Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
 • Mapa kontekstowa 2008-system geodezyjny dla Microstation
 • Mapa numeryczna-zagadnienia wybrane
 • Zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych
 • Podstawy programu EwMapa
 • Statystyka
 • Mapy w sieci - kartografia internetowa
 • Teledetekcja wielospektralna
 • Skaning lotniczy w gospodarce i technice
 • Inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi
 • Pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV
 • Land management, źródła informacji o nieruchomościach
 • Praktyczne zastosowanie GIS
 • Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzennego
 • Redakcja mapy w programie C-Geo
 • Techniki informatyczne w procesie kształtowania obszarów wiejskich
 • Mapy do celów prawnych
 • Przygotowanie do uprawnień zawodowych.
 • Pośrednik, zarządca i rzeczoznawca na rynku nieruchomości
 • Programowanie zintegrowanych prac urządzeniowo–rolnych
 • Analizy przestrzenne w kartografii tematycznej

 

Inne przedmioty
 • Praktyka zawodowa - dwutygodniowa (80 godzin), odbywana przez studentów w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w przedsiębiorstwach i firmach geodezyjnych.
 • Praktyka dyplomowa - dwutygodniowa (80 godzin), której celem jest zebranie materiałów źródłowych lub wykonanie pomiarów niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej.

 

Studia I stopnia stacjonarne obejmują łącznie 2543 godziny dydaktyczne. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 238 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane są w wymiarze 585 godzin, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 1720 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej obejmują łącznie 30 godzin. Studia I stopnia niestacjonarne obejmują łącznie 1584 godziny dydaktyczne. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 166 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane są w wymiarze 420 godzin, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 998 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej obejmują łącznie 30 godzin.

 

 

Program studiów jest ukierunkowany na wypromowanie absolwenta - geodety urządzeń rolnych, znającego nowoczesne technologie geoinformacyjne, posiadającego również podstawową wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK