Geodezja i Kartografia
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Geodezja i Kartografia

Kontakt do komisji rekrutacyjnej - kliknij tutaj
 

 

STUDIA I STOPNIA

NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach I stopnia na kierunku geodezja i kartografia prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 3.5 roku (7 semestrów).

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier

Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

 

UPRAWNIENIA ZAWODOWE dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia, po odbyciu przewidzianej prawem 2 letniej praktyki zawodowej, mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach (Art. 42 – 47 ustawy z   dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1752):

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 • geodezyjna obsługa inwestycji;
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

 

Dodatkowo w przypadku kontynuacji studiów na II stopniu w zakresie:

 • geodezyjne pomiary podstawowe
 • fotogrametria i teledetekcja.

 

Absolwent kierunku geodezja i kartografia zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii oraz ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych oraz prawno-ekonomicznych. 

Program studiów jest ukierunkowany na wypromowanie absolwenta - inżyniera geodety znającego nowoczesne technologie pomiarowe oraz geoinformacyjne.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania wszechstronnych zadań geodezyjnych i kartograficznych poprzez:

 • znajomość obsługi nowoczesnych instrumentów pomiarowych oraz ich praktycznego wykorzystania w pomiarach geodezyjnych
 • opracowania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
 • sporządzenia opracowań kartograficznych i dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym również dla potrzeb gospodarki nieruchomościami
 • pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych.

Zdobyta wiedza specjalistyczna oraz uzyskane umiejętności umożliwiają  absolwentom wykonywanie prac z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji a także gospodarki nieruchomościami. Absolwenci kierunku geodezja i kartografia są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i biurach prowadzących działalność w zakresie geodezji i kartografii, jak również  w jednostkach administracji rządowej i samorządowej w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej oraz gospodarki nieruchomościami.

Dyplomy ukończenia studiów na kierunku geodezja i kartografia upoważniają, po odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej, do ubiegania się o dyplom i tytuł inżyniera europejskiego (EUR Ing), bez konieczności jego nostryfikacji.

 

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

 

 Przedmioty kształcenia ogólnego

 Przedmioty podstawowe

 • BHP
 • język obcy
 • ochrona własności intelektualnej
 • wychowanie fizyczne
 • fizyka
 • grafika inżynierska z elementami geometrii
 • matematyka
 • podstawy budownictwa i inżynierii
 • prawoznawstwo
 • repetytorium z matematyki

 

 Przedmioty kierunkowe

 Przedmioty kierunkowe do wyboru

 • aktualizacja powiatowych baz danych
 • bezzałogowe statki powietrzne
 • ewidencja gruntów i budynków
 • fotogrametria
 • geodezja
 • geodezja inżynieryjna
 • geodezja satelitarna
 • geodezja wyższa
 • geodezyjne aspekty planowania przestrzennego
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych
 • gospodarka i wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • informatyka w geodezji
 • instrumentoznawstwo geodezyjne
 • kartografia
 • ochrona środowiska
 • podstawy GIS
 • podstawy katastru nieruchomości
 • podstawy teledetekcji
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • prawo w geodezji
 • programowanie prac urządzeniowo-rolnych
 • projektowanie terenów zurbanizowanych
 • rachunek wyrównawczy
 • relacyjne bazy danych i SQL
 • statystyka matematyczna w geodezji
 • systemy informacji o terenie
 • wprowadzenie do wyceny nieruchomości
 • aspekty prawno-techniczne wykonawstwa geodezyjnego
 • BIM w geodezji
 • dokumentacja geodezyjna na podstawie danych z BSP
 • geodane w gospodarowaniu przestrzenią
 • geodezyjne opracowania branżowe
 • geoprzetwarzanie danych
 • gospodarowanie przestrzenią na obszarach wiejskich
 • inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi
 • komputerowe narzędzia do tworzenia map cyfrowych
 • land management i gospodarka lokalami mieszkalnymi
 • mapa numeryczna-zagadnienia wybrane
 • mapy do celów prawnych
 • mapy w sieci - kartografia internetowa
 • nowoczesne instrumenty pomiarowe
 • nowoczesne metody i narzędzia generowania map
 • podstawy ArcGIS
 • podstawy programu EwMapa
 • pomiary geodezyjne o założonej dokładności
 • pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem BSP
 • praktyczne aspekty zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • praktyczne zastosowanie GIS
 • przygotowanie do uprawnień zawodowych
 • redakcja mapy w programie C-Geo
 • skaning lotniczy w gospodarce i technice
 • teledetekcja środowiska
 • źródła informacji o nieruchomościach

 

 Ćwiczenia terenowe

 Przedmioty uzupełniające do wyboru

 • ćwiczenia terenowe z ewidencji gruntów
 • ćwiczenia terenowe z geodezji I
 • ćwiczenia terenowe z geodezji II
 • ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej
 • ćwiczenia terenowe z geodezji wyższej
 • gleboznawstwo
 • kształtowanie przestrzeni agroturystycznej
 • obiekty budownictwa drogowego i ziemnego
 • podstawy inżynierii hydrotechnicznej
 • podstawy inżynierii sanitarnej
 • wpływ zmian klimatu na rolnictwo
 • zarys waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej

 

 Inne przedmioty

 • Praktyka zawodowa realizowana przez studentów w przedsiębiorstwach i firmach geodezyjnych lub wydziałach służby geodezyjnej i kartograficznej urzędów administracji publicznej.

 

Plan studiów I stopnia - stacjonarne

Plan studiów I stopnia - niestacjonarne

 

Studia I stopnia stacjonarne obejmują łącznie  2573 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna to 45 minut). Przedmioty obowiązkowe realizowane są w wymiarze 2063  godzin, natomiast przedmioty fakultatywne w wymiarze 510 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej obejmują łącznie 30 godzin.

Studia I stopnia niestacjonarne obejmują łącznie 1568  godziny dydaktyczne. Przedmioty obowiązkowe realizowane są w wymiarze 1246  godzin, natomiast przedmioty fakultatywne w wymiarze 322 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej obejmują łącznie 30 godzin.

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK