Inżynieria Środowiska
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Inżynieria Środowiska

Kontakt z komisją - kliknij tutaj
 

INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów: kształcenie na kierunku Inżynieria Środowiska odbywa się w formie studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych trwających 7 semestrów (3,5 roku), w tym 4 tygodnie praktyki zawodowej. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera inżynierii środowiska. Absolwent studiów I stopnia może podejmować studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska oraz na kierunkach pokrewnych.
 
Profil studiów: profil ogólnoakademicki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
 
Profil absolwenta: Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych i wykonawczych oraz nadzoru nad pracami związanymi z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, a zwłaszcza z: inżynierią sanitarną, budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, melioracjami, mechaniką gruntów i geotechniką, konstrukcjami betonowymi i żelbetowymi, budownictwem ogólnym, budową składowisk odpadów komunalnych, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza oraz wykorzystywaniem roślin w rozwiązaniach inżynierskich. Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, podbudowaną zagadnieniami z nauk ścisłych. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu tematyki dotyczącej inżynierii środowiska, wykorzystuje w swojej działalności zawodowej nowoczesne narzędzia inżynierskie i technik informatyczne oraz potrafi pracować w zespołach realizujących zadania inżynierskie.
 
Absolwent może zostać zatrudniony w: przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych i komunalnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia z zakresu inżynierii środowiska, firmach konsultingowych z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem. Może także pracować w administracji rządowej i samorządowej, prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego.

 

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe (podstawa prawnaUstawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane [Dz.U. 2019 poz. 695]):

 1. budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
 2. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniających do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1000 m³
 3. budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe Pozostałe przedmioty

podstawowego

 • podstawy ochrony środowiska
 • podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo
 • chemia
 • fizyka
 • rysunek techniczny z geometrią wykreślną
 • biologia i ekologia
 • matematyka
 • informatyczne podstawy projektowania

ogólnego

 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • ochrona własności intelektualnej
 • ekonomia
 • filozofia
 • meteorologia i klimatologia
 • materiałoznawstwo
 • podstawy geodezji
 • geologia z podstawami hydrogeologii
 • inżynieria i ochrona powietrza
 • termodynamika techniczna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • mechanika gruntów i geotechnika
 • mechanika płynów
 • hydrologia
 • budownictwo
 • melioracje
 • gospodarka wodna i ochrona wód
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • regulacja naturalna rzek
 • odwodnienia terenów rolniczych
 • wodociągi i kanalizacje
 • oczyszczanie ścieków
 • budownictwo wodne
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • systemy nawodnień grawitacyjnych
 • ćwiczenia terenowe
 • budownictwo wodno-melioracyjne
 • budownictwo wodne i sanitarne
 • mechanika gruntów i geotechnika
 • geologia i hydrogeologia
 • meteorologia i ochrona powietrza
 • podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • praktyka zawodowa
 • seminarium dyplomowe i praca inżynierska

 

Przedmioty z bloku A1 Przedmioty z bloku A2 Przedmioty z bloku B
 • technologia wody i ścieków
 • klimatologia planistyczna
 • funkcjonowanie ekosystemów
 • konstrukcje stalowe
 • prawo budowlane
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • rozwiązania techniczne w uzdatnianiu wody
 • technologia betonu i konstrukcje żelbetowe
 • planowanie i polityka wodna UE
 • konstrukcje i budowle ziemne
 • konstrukcje inżynierskie
 • sieci i instalacje gazowe
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • budownictwo wiejskie
 • rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska
 • systemy informacji przestrzennej
 • torfoznawstwo w praktyce inżynierskiej
 • teledetekcja w inżynierii środowiska
 • ochrona gleb przed erozją
 • drogi rolnicze i leśne
 • systemy nawodnień ciśnieniowych
 • gospodarka odpadami
 • ekonomika inżynierii środowiska
 • rośliny w rozwiązaniach inżynierskich
 • budownictwo stawowe
 • kształtowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
 • składowiska odpadów komunalnych
 • wpływ piętrzenia wody na obszary przyległe
 • kosztorysowanie inwestycji
 • ochrona wód podziemnych
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • fundamentowanie
 • wykopy budowlane i ich zabezpieczenia
 • infrastruktura techniczna -odszkodowania i wynagrodzenia
 • AUTO-CAD w projektowaniu budowlanym
 • hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
 • zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój
 • integrated watershed management
 • ochrona przed powodzią
 • ekohydraulika i urządzenia do migracji ryb
 • procedury udzielania zamówień publicznych

  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK