Inżynieria Środowiska
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym, przygotowującym specjalistów do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych poprzez: planowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatację obiektów inżynierskich, związanych z ochroną środowiska oraz wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych — zarówno w przestrzeni wiejskiej jak i zurbanizowanej.

Na tym kierunku studia Niestacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów.
Studia Niestacjonarne II stopnia trwają 3 semestry

Studia stacjonarne I i II stopnia

 
mgr inż. Dawid Hyży — sekretarz
 
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, pok. 545c
 
(12) 662 40 09
 
1000 - 1300
 
 
mgr inż. Jacek Czarnecki - sekretarz
 
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, pok. 432A (IV piętro)
 
(12) 662 40 61
 
1000 - 1400

STUDIA NA KIERUNKU — INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach I i II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne dwustopniowe: stopień I – inżynierski, stopień II – magisterski. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku - 7 semestrów - studia stacjonarne i niestacjonarne, a studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów i obronie pracy inżynierskiej, absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej, absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na III stopień kształcenia, obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.

Sprawdz również studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia (inżynierskie) trwają w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 3,5 roku (7 semestrów).

Profil studiów: Profil ogólnoakademicki w obszarze: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta: Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych i wykonawczych oraz nadzoru nad pracami związanymi z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, a zwłaszcza z: inżynierią sanitarną, budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, melioracjami, nawadnianiem i odwadnianiem terenów rolniczych, mechaniką gruntów i geotechniką, konstrukcjami betonowymi i żelbetowymi, budownictwem ogólnym, budową składowisk odpadów komunalnych, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ochrona powietrza oraz wykorzystywaniem roślin w rozwiązaniach inżynierskich.

Absolwent może być zatrudniony w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia z zakresu inżynierii środowiska. Może pracować także w administracji samorządowej lub prowadzić własną firmę wykonawczą lub biuro projektowe.

 

 

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z 2014, poz. 1278]):

 1. budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takimi jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
 2. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniających do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1000m³
 3. budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe Pozostałe przedmioty

podstawowego

 • podstawy ochrony środowiska
 • podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo
 • chemia
 • fizyka
 • rysunek techniczny z geometrią wykreślną
 • biologia i ekologia
 • matematyka
 • informatyczne podstawy projektowania

ogólnego

 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • ochrona własności intelektualnej
 • ekonomia
 • filozofia
 • meteorologia i klimatologia
 • materiałoznawstwo
 • podstawy geodezji
 • geologia z podstawami hydrogeologii
 • inżynieria i ochrona powietrza
 • termodynamika techniczna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • mechanika gruntów i geotechnika
 • mechanika płynów
 • hydrologia
 • budownictwo
 • melioracje
 • gospodarka wodna i ochrona wód
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • regulacja naturalna rzek
 • odwodnienia terenów rolniczych
 • wodociągi i kanalizacje
 • oczyszczanie ścieków
 • budownictwo wodne
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • systemy nawodnień grawitacyjnych
 • ćwiczenia terenowe
 • budownictwo wodno-melioracyjne
 • budownictwo wodne i sanitarne
 • mechanika gruntów i geotechnika
 • geologia i hydrogeologia
 • meteorologia i ochrona powietrza
 • podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • praktyka zawodowa
 • seminarium dyplomowe i praca inżynierska

 

Przedmioty z bloku A1 Przedmioty z bloku A2 Przedmioty z bloku B
 • technologia wody i ścieków
 • klimatologia planistyczna
 • funkcjonowanie ekosystemów
 • konstrukcje stalowe
 • prawo budowlane
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • rozwiązania techniczne w uzdatnianiu wody
 • technologia betonu i konstrukcje żelbetowe
 • planowanie i polityka wodna UE
 • konstrukcje i budowle ziemne
 • konstrukcje inżynierskie
 • sieci i instalacje gazowe
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • budownictwo wiejskie
 • rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska
 • systemy informacji przestrzennej
 • torfoznawstwo w praktyce inżynierskiej
 • teledetekcja w inżynierii środowiska
 • ochrona gleb przed erozją
 • drogi rolnicze i leśne
 • systemy nawodnień ciśnieniowych
 • gospodarka odpadami
 • ekonomika inżynierii środowiska
 • rośliny w rozwiązaniach inżynierskich
 • budownictwo stawowe
 • kształtowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
 • składowiska odpadów komunalnych
 • wpływ piętrzenia wody na obszary przyległe
 • kosztorysowanie inwestycji
 • ochrona wód podziemnych
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • fundamentowanie
 • wykopy budowlane i ich zabezpieczenia
 • infrastruktura techniczna -odszkodowania i wynagrodzenia
 • AUTO-CAD w projektowaniu budowlanym
 • hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
 • zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój
 • integrated watershed management
 • ochrona przed powodzią
 • ekohydraulika i urządzenia do migracji ryb
 • procedury udzielania zamówień publicznych

  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR