Gospodarka Przestrzenna
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Kontakt do komisji rekrutacyjnej - kliknij tutaj
 

INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU — GOSPODARKA PRZESTRZENA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent studiów I stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna uzyskuje tytuł inżyniera. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent studiów II stopnia kierunku Gospodarka Przestrzenna uzyskuje tytuł magistra.

 Sprawdz również studia II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Profil studiów: Ogólnoakademicki kierunek studiów należy do obszaru kształcenia prowadzący do uzyskania kompetencji inżynierskich oraz obszarów w zakresie nauk społecznych i rolniczych, jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Inżynieria Środowiska. Wiodącą dziedziną nauki jest obszar nauk rolniczych – dyscyplina naukowa ochrona i kształtowanie środowiska. Ponadto dziedziną uzupełniającą jest obszar nauk technicznych – dyscyplina geodezja i kartografia i nauk społecznych – dyscyplina naukowa ekonomia.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta: Absolwent studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego i regionalnego, w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej i społecznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestowania na środowisko.

 

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwenci studiów I i II stopnia uzyskują zaświadczenie o odbyciu studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, a po odbyciu stosownej praktyki mogą przystąpić do egzaminu państwowego z wyceny nieruchomości.

PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty podstawowe
 • Ekonomia
 • Prawoznawstwo
 • Socjologia
 • Technologia informacyjna
 • WF
 • Język obcy
 • BHP+ Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy informatyki
 • Fizyka
 • Geometria wykreślna i grafika inżynierska
 • Matematyka z elementami statystyki
 • Rysunek techniczny i planistyczny

 

Przedmioty kierunkowe Przedmioty do wyboru
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Geometria wykreślna i grafika inżynierska
 • Zasady projektowania urbanistycznego
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Geodezja
 • Kartografia tematyczna
 • Gleboznawstwo i ochrona gleb
 • Polityka rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu
 • Historia urbanistyki i architektury
 • Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Planowanie przestrzenne
 • Kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich
 • Geografia ekonomiczna
 • Ekonomika miast i regionów
 • Geograficzne systemy informacji przestrzennej
 • Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji
 • Geomorfologia fluwialna dla inżynierów
 • Urządzenia wodno-melioracyjne
 • Budownictwo
 • Studium zagrożenia powodziowego
 • Ochrona wód podziemnych
 • Ochrona środowiska
 • Podstawy rolnictwa i leśnictwa
 • Samorząd terytorialny
 • Strategia rozwoju gminy
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Przyrodnicze postawy gospodarowania przestrzenią
 • Zasady kształtowania struktury przestrzennej wsi
 • Ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Obszary wiejskie i ich funkcje
 • Elementy ewidencji gruntów i budynków
 • Praca dyplomowa + egzamin dyplomowy
 • Technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AUTOCAD
 • PRAKTYKI – 4 tygodnie (wymagania standardowe)
 • Gospodarka lokalami mieszkalnymi
 • Landmanagement
 • Klimatologia planistyczna
 • Gospodarcze skutki współczesnych zmian klimatu
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Podstawy ekologii z botaniką
 • Zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój
 • Klimatyczne uwarunkowania rozwoju ziem górskich
 • Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania krajobrazu kulturowego
 • Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich szacowania i obrotu
 • Administracja samorządowa i rządowa, a gospodarka przestrzenna
 • Charakterystyka jednostki krajobrazowej
 • Infrastruktura i zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne
 • Geologia i hydrogeologia regionalna
 • Rośliny w inżynierii i gospodarce przestrzennej
 • Technologie GIS w szacowaniu zasobów odnawialnych źródeł energii
 • Infrastruktura techniczna - odszkodowania i wynagrodzenia
 • Budownictwo ziemne i drogi
 • Praktyczne zastosowanie GIS w gospodarce przestrzennej
 • Skaning lotniczy w gospodarce przestrzennej
 • Ochrona gleb przed erozją
 • Technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu MicroStation
 • Rewaloryzacja zespołów zabytkowych
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Ochrona krajobrazu kulturowego
 • Metody opisu i waloryzacji szaty roślinnej
 • Wykorzystanie odpadów w rolnictwie
 • Wykorzystanie zieleni w planowaniu miast
 • Meteorologiczne zagrożenia środowiska przyrodniczego
 • Składowiska odpadów komunalnych
 • Zarządzanie rozwojem regionu
 • Oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce przestrzennej

  

Inne przedmioty
Przedmiot z bloku dla Visiting Professors:
 • Land use management and zoning. Spatial planning/urban planning.
 • Dotychczas zajęcia prowadzili Profesorowie z Holandii, Szwecji, Włoch i USA.

 

Studia I stopnia obejmują łącznie godzin dydaktycznych: 2618 stacjonarne / 1605 niestacjonarne. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 322/202 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 210/127, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 1651/991 godzin. Seminarium dyplomowe i praca magisterska obejmują 30/30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.

 

 

Specyfiką programu studiów jest wykształcenie specjalisty posiadającego interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, kształtowania środowiska oraz szeroko rozumianych uwarunkowań rolniczych, przyrodniczych i ekonomicznych rozwoju regionalnego.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK