Inżynieria i Gospodarka Wodna
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Inżynieria i Gospodarka Wodna jest kierunkiem o charakterze przyrodniczo-technicznym bazującym na podstawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjalistów do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Absolwent posiada umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Absolwent jest przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi.

Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie, instytucjach badawczych oraz jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego. Mogą także prowadzić własne biura projektowe i firmy wykonawcze.

Studia stacjonarne I i II stopnia

 
mgr inż. Dawid Hyży — sekretarz
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 kraków, pok. 545
 
(12) 662 40 09
 
1000 - 1300

STUDIA NA KIERUNKU — INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie), trwają 3,5 roku (7 semestrów) a studia II stopnia (magisterskie) 1,5 roku (3 semestry). Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł inżyniera, natomiast II stopnia tytuł magistra inżynieria i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na III stopień kształcenia, obejmujący 4-letnie studia doktaronckie.

Sprawdz również studia II stopnia na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna.

STUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia (inżynierskie), trwają 3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów: Profil ogólnoakademicki w obszarze: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych

Forma: studia stacjonarne

Profil absolwenta: Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Absolwent posiada umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Jest także przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi. Może być zatrudniony w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Może pracować także w administracji rządowej (RZGW) i samorządowej (WZMiUW). Może także prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe i doradztwa technicznego w swojej branży.

 

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwent kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe (podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane [Dz.U. 2019 poz. 695]):

 1. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniających do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu o kubaturze do 1000 m³
 2. budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych.

PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty Przedmioty do wyboru

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • wychowanie fizyczne
 • język obcy
 • przedmioty humanistyczne i społeczne
 • technologia informacyjne
 • ochrona własności intelektualnej

Przedmioty podstawowe

 • ekologia środowiska wodnego
 • chemia
 • fizyka
 • grafika inżynierska i geometria wykreślna
 • fizyka i chemia gleb
 • matematyka I i II
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • budownictwo betonowe
 • budownictwo metalowe
 • kosztorysowanie robót budowlanych
 • ochrona i renaturyzacja mokradeł
 • odwodnienia budowlane
 • pompownie
 • elektrownie wodne
 • zbiorni retencyjne
 • ochrona wód
 • catchment hydrology
 • erozja wodna
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • ekonomika w gospodarce wodnej
 • fluvial geomorphology for engineers
 • eksploatacja systemów melioracyjnych
Przedmioty kierunkowe Przedmioty kierunkowe cd.
 • prawo i administracja wodna
 • geodezja
 • hydraulika
 • meteorologia i klimatologia
 • hydrologia
 • mechanika gruntów
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • inżyniera wodna i melioracyjna
 • budownictwo ogólne
 • geologia inżynierska i hydrogeologia
 • budownictwo ziemne i fundamentowanie
 • odwodnienia
 • inżynieria rzeczna
 • retencja i ochrona przed suszą
 • kształtowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • technologia i organizacja robót budowlanych
 • zintegrowane gospodarowanie wodą
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • ryzyko i zagrożenie powodziowe
 • budownictwo wodne
 • nawodnienia I i II
 • oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych
 • kompleksowe ćwiczenia terenowe I, II i III
 • praktyka zawodowa

Studia I stopnia obejmują łącznie 2583 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 273 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 465, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 1785 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmują 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie.


Plan studiów I stopnia — stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR