Projekty staży zawodowych

 

 

INFORMACJE O PROJEKTACH PŁATNYCH STAŻY

REALIZOWANYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

_______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie realizuje Projekt „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.

Beneficjentami zadania 6 Projektu będą studenci przedostatniego semestru studiów pierwszego stopnia i ostatniego semestru studiów drugiego stopnia kierunków: Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Gospodarka Przestrzenna oraz Architektura Krajobrazu, realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

W ramach działań realizowanych w Projekcie przewidziane są trzy edycje programów staży, staże w ramach edycji kierowane będą do różnych grup studentów. Grupy studentów do których kierowane jest wsparcie z Projektu w formie stażu, będą informowane o dalszych etapach postępowania.

Celem Projektu jest: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uzyskanie dodatkowych kompetencji istotnych dla przyszłych pracodawców, przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów Kierunków studiów na poziomie inżynierów i magistrów inżynierów na uzyskanie atrakcyjnej pracy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju rozpoczęcie rekrutacji i realizacji staży będzie uzależnione od decyzji wprowadzonych przez rząd RP i Instytucje Zarządzające z uwzględnieniem zalecanych zasad bezpieczeństwa. Zespół realizujący Projekt podejmuje wszelkie działania mające na celu przygotowanie realizacji staży w formie i terminie umożliwiającym realizację staży po ustabilizowaniu sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

 

Zespół projektowy stanowią:

Kierownik Projektu: Katarzyna Trochanowska

Kierownik Projektów Dydaktyczno – Szkoleniowych

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

tel. 12 662 42 53; e-mail: k.trochanowska@urk.edu.pl

Koordynator staży: dr hab. inż. Marek Tarnawski

Pełnomocnik Dziekana WIŚiG ds. zarządzania projektami dydaktycznymi

tel. 12 662 41 05; e-mail: wisig.projekty@urk.edu.pl

Spec. ds. administracji: Magdalena Jędryczka

tel: 12 662 42 00, mail: magdalena.jedryczka@urk.edu.pl

Spec. ds. finansowych: Agnieszka Wałęga

tel: 12 662 44 25, mail: agnieszka.walega@urk.edu.pl

 

Zapraszamy do podjęcia trudu realizacji staży, które mogą otworzyć nowe perspektywy na pracę, karierę przyszłość w wykształconym zawodzie.  

Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących Projektu Zintegrowany Rozwój Uczelni zamieszczanych na stronie internetowej CTT, Wydziału, Koordynatora.

 

Należy mieć na uwadze, że bieżąca sytuacja jest dynamiczna i może spowodować zmiany w realizacji Projektu.

 

w imieniu Zespołu Projektowego

Pełnomocnik Dziekana WIŚiG

Marek Tarnawski

 

 

Wstępne informacje o Projekcie „Zrównoważony Rozwój Uczelni”

 ___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zrealizowane 2018-2020

___________________________________________________________________________________________________

 

            Informuję, że na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji rozpoczęliśmy realizację kolejnych Projektów obejmujących  PROGRAMY STAŻOWE dla studentów przedostatniego semestru studiów pierwszego stopnia kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia i Gospodarka Przestrzenna oraz Architektura Krajobrazu oraz dla studentów ostatniego semestru studiów drugiego stopnia kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz Architektura Krajobrazu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekty będą realizowane w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019.

Celem Projektów jest: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uzyskanie dodatkowych kompetencji istotnych dla przyszłych pracodawców, przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów na poziomie inżynierów i magistrów inżynierów Kierunków studiów na uzyskanie atrakcyjnej pracy.

Wstępne warunki rekrutacji stażystów:

- program skierowany jest do studentów w trakcie/po VI sem. studiów I° i studentów w trakcie/po III sem. studiów II°;

- spełnienie obowiązków studenta;

- wysoka średnia z ocen z semestrów poprzedzających ubieganie się o staż;

- zaangażowanie w działalność naukową i/lub społeczną;

- złożenie w terminie wymaganych dokumentów;

Rekrutacja będzie przeprowadzona osobno dla każdego Kierunku studiów i w każdym roku programu stażu (2018 i 2019).

Na podstawie postępowania rekrutacyjnego przygotowana zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa.

Informacje o szczegółach postępowania, dokumentach, terminach – będą zamieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz profilu Fb Wydziału.

Warunki realizacji stażów:

- obszar realizacji stażu: staż krajowy - cała Polska

- czas trwania: 12 tygodni (360 h);

- miejsca realizacji stażu: przedsiębiorstwa branżowe, instytucje zarządzające, jednostki naukowe;

- warunki finansowe: wsparcie finansowe stażysty - stypendium stażowe; pokrycie kosztów badań zdrowotnych; ubezpieczenia NNW; zakup odzieży ochronnej wskazanej przez Instytucję przyjmującą na staż; zwrot kosztów zakwaterowania (do limitu) w uzasadnionych, odległością odbywania stażu, przypadkach; zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji stażu (w uzasadnionych przypadkach).

W ramach współpracy z Instytucjami przyjmującymi na staż Projekt pokrywa koszty realizacji opieki nad stażystą Instytucji przyjmującej studenta na staż.

 

staz Baner 2.png

Realizacja powyższych Programów Stażowych odbywać się będzie w ramach
3 projektów:

           

1) Tytuł projektu: Program staży dla studentów Kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

dla studentów kierunków

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

- objętych Projektem zostanie w I edycji w sumie 77 studentów

w II edycji w sumie 53 studentów

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Marek Tarnawski

Koordynator: dr hab. inż. Tomasz Bergel

2) Tytuł projektu: Program staży dla studentów Kierunku Geodezja i Kartografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

dla studentów kierunku

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

- objętych Projektem zostanie w I edycji 66 studentów

w II edycji 92 studentów

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Piotr Bugajski

Koordynator: dr inż. Stanisław Bacior

3) Tytuł projektu: „Program staży dla studentów Kierunków Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

dla studentów kierunków

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

- objętych Projektem zostanie w I edycji w sumie 55 studentów

w II edycji w sumie 56 studentów

Kierownik Projektu: dr inż. Jakub Wojkowski

Koordynator: dr inż. Tomasz Salata

 

w imieniu Zespołów Projektowych

Pełnomocnik Dziekana WIŚiG

ds. Projektów dydaktycznych

Marek Tarnawski

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR