ZRU 2020-2023 - II edycja 2021

Uczę się pilnie bo będzie akcja,
na nową edycję staży, będzie rekrutacja

Realizowane na WIŚiG Projekty obejmujące płatne staże dla studentów pozwolą Ci nawiązać kontakt z fachowcami z branży, zdobyć cenne doświadczenie może zdobyć stałą pracę ale także dzięki stypendium stażowemu samodzielnie utrzymać się. Staż możesz realizować w wybranej instytucji na terenie naszego kraju.

Nawiąż kontakt z innymi studentami, którzy brali udział w podobnych Projektach, zapytaj czy warto?

Odpowiedź powinna być jedna: WARTO!

Warto studiować u Nas

Informacje ogólne

Projekt "Zrównoważony Rozwój Uczelni"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.

ZADANIE 6 - Program staży dla studentów Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna

Rozporządzenia J.M. Rektora (nr 70/2020) zatwierdzające REGULAMINU organizacji staży w ramach Projektu ZRU

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju rozpoczęcie rekrutacji i realizacji staży będzie uzależnione od decyzji wprowadzonych przez rząd RP i Instytucje Zarządzające z uwzględnieniem zalecanych zasad bezpieczeństwa. Zespół realizujący Projekt podejmuje wszelkie działania mające na celu przygotowanie realizacji staży w formie i terminie umożliwiającym realizację staży po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

Należy mieć na uwadze, że bieżąca sytuacja jest dynamiczna i może spowodować zmiany w realizacji Projektu.


Informacje o stażach - zbiór wstępnych informacji o programie staży dla wybranych kierunków studiów w ramach Projektu

Schemat etapów / działań w realizacji Projektu ZRU Zad. 6 - staże dla studentów WIŚiG


Działania przed udziałem w Projekcie - REKRUTACJA

Termin rozmowy o stażach na MSTeams: ŚRODA 02.06.2021, godz.: 19:00, zespół „Staże ZRU UE 2020-22” czas trwania - do wyczerpana Państwa pytań, w razie braku możliwości uczestnictwa proszę o zadawanie pytań drogą @

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia Rekrutacji jest powołanie Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej, których członkami są studenci kierunków i stopni objętych programem staży.

Wydelegowani przez Państwa przedstawiciele proszeni są o przesłanie w wersji elektronicznej (a później dostarczenie wersji papierowej) odpowiedniego Oświadczenia - zgody na pracę w Komisji.

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Kierownik Projektu - Katarzyna Trochanowska
Reprezentant kierunku IiGW studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Sebastian Koniorczyk
Reprezentant kierunku GiK studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Eliza Moskal
Reprezentant kierunku IŚ studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Zuzanna Buksztel
Reprezentant kierunku GP studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Eliza Gębura
Reprezentant kierunku AK studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Adrianna Waguła
Koordynator Staży - Marek Tarnawski

Skład Komisji Odwoławczej:
Reprezentant kierunku IiGW studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Monika Soswa
Reprezentant kierunku GiK studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Adrianna Sęk
Reprezentant kierunku IŚ studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Anna Tokarska
Reprezentant kierunku GP studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Natalia Zając
Reprezentant kierunku AK studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Aleksandra Dobrowolska
Reprezentant Dziakana WIŚiG - dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. UR
Koordynator Staży - Marek Tarnawski (bez prawa głosu)

R E K R U T A C J A
trwać będzie od dnia 08-06-2021, godz. 8:00 do dnia 11-06-2021, godz. 23:59.

Informacje o REKRUTACJI - informacja o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu ZRU Zadanie 6 - staże dla studentów kierunków kształcenia na WIŚIG

załącznik nr. 1 formularz zgłoszeniowy do projektu w wersji edytowalnej - bardzo proszę o wypełnienie wszystkich pól - jeśli nie ma co wpisać, wpisać "NIE DOTYCZY", podpisanie i przesłanie skanu w terminie rekrutacji, wersja papierowa powinna być również przekazana w terminie późniejszym przed ogłoszeniem wyników - np za pośrednictwem Członka Komisji lub Starosty.

Przesyłany plik bardzo proszę nazwać wg schematu: "Jacek_Kowalski_GiK_2st"; w obszarze "Proponuję Instytucję przyjmującą na staż (w przypadku braku podać branżę)" - można wpisać kilka opcji - jest to informacja w jakim obszarze stażysta poszukuje instytucji na realizację stażu.

 

Wyniki REKRUTACJI kliknij TUTAJ (Korekta GiK), aplikujących o czynny udział w Projekcie (staż).

Lista pozytywnie zrekrutowanych studentów zatwierdzona została na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 21-06-2021r.

Lista zakwalifikowanych stażystów ułożona jest wg nr albumu dla poszczególnych grup docelowych.

Lista osób na listach rezerwowych ułożona jest wg uzyskanych w rekrutacji wartości punktowych - na wolne miejsce powoływana jest osoba z najwyższą ilością punktów.

Każdemu aplikującemu do Projektu przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej. Wniosek odwoławczy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wisig.projekty[a]urk.edu.pl do Koordynatora staży WIŚiG do 25.06.2021 godzina 12:00.

Posiedzenie Komisji Odwoławczej odbyło się 28.06.2021 o godz. 20:00. Wpłynęło 1 odwołanie, które jednak zostało negatywnie rozpatrzone.

Tym samym Opublikowana lista stażystów jest prawomocna i ostateczna.


Instytucje Współpracujące z WIŚiG (praktyki / staże / oferty pracy)

Architektura krajobrazu: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach

Geodezja i kartografia: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach

Gospodarka przestrzenna: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach

Inżynieria i gospodarka wodna: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach

Inżynieria Środowiska: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach


Działania po rekrutacji - dla Uczestników Projektu

Wszystkich zrekrutowanych zapraszam do zapisania się do zamkniętej  grupy FB: Staże 2021 ZRU, gdzie będą umieszczane bieżące informacje / wytyczne w okresie trwania całego stażu oraz umożliwi ciągły kontakt z Zespołem Projektowym.

Przewidywane terminy trwania stażu - staż musi rozpocząć się w poniedziałek


Zestaw dokumentów (część I - wypełnia stażysta PRZED STAŻEM)

  • proszę zwrócić uwagę by dokumenty drukowane i wypełnione wyglądały tak jak wzorce (pełne nagłówki, stopki, liczba stron, jeśli trzeba to druk w kolorze),
  • jeśli drukujecie - drukujcie PDFa,
  • jeśli wypełniajcie komputerowo - korzystajcie z Worda - piszcie usuwając kropki (nie muszą zostawać)

Wzór dokumentów do uzupełnienia - instrukcja wypełnienia dokumentów

Formularz do Projektu (docx) - dane o stażyście (ważna forma edycji)

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (docx) - MUSI być DRUK KOLOROWY (ważna forma edycji)

Klauzula informacyjna (docx) - dotyczy RODO (ważna forma edycji)

Oświadczenie stażysty do zus (docx) - oświadczenie do zgłoszenia do ZUSu (ważna forma edycji)

ZUA (pdf) - formularz zgłoszenia do ZUS-u

Oświadczenie Uczestnika stażu (docx) - oświadczenie o braku powiązań z Instytucją przyjmującą na staż (IPS) (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - GIK (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - GP (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - IŚ (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - IiGW (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - AK (ważna forma edycji)

Zestaw dokumentów (część II - wypełnia IPS oraz IPS i stażysta PRZED STAŻEM)

Deklaracja współpracy WZÓR - przykładowe wypełnione

Deklaracja współpracy (docx) - potwierdzenie akceptacji przyjęcia na staż - wersja edytowalna (ważna forma edycji)

Deklaracja współpracy (pdf) - potwierdzenie akceptacji przyjęcia na staż - wersja NIEedytowalna - wypełnienie ręczne CZYTELNE

Formularz danych Stażysty, Instytucji i Opiekuna

Indywidualny Program Stażu WZÓR - wzór wypełnienia

Indywidualny program stażu - przykładowe wypełnione

Indywidualny program stażu (docx) - Wypełnia Opiekun wraz z Stażystą - co będzie robił stażysta na stażu, jakie będą efekty staży - wersja edytowalna (ważna forma edycji)

Indywidualny program stażu (pdf) - Wypełnia Opiekun wraz z Stażystą - co będzie robił stażysta na stażu, jakie będą efekty staży - wersja NIEedytowalna

Kierunkowe efekty uczenia się - Gospodarka Przestrzenna - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Geodezja i Kartografia - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Inżynieria i Gospodarka Wodna - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Inżynieria Środowiska - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Architektura Krajobrazu - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - wszystkich kierunków WIŚiG - wersja WORD

Umowa stażowa (pdf) - wzór umowy do okazania Instytucji - umowę wypełnia Biuro Projektu

Zestaw dokumentów (część III - Opiekun i stażysta W TRAKCIE STAŻU)

Dokumenty do wypłaty WZÓR (pdf) - wzór wypełnienia poniższych dokumentów

Dokumenty do wypłaty (docx) - pakiet dokumentów wersja WORD (ważna forma edycji)

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia stażowego (pdf) - wypełnia Stażysta

Dziennik stażu (pdf) - wypełnia Stażysta, potwierdza podpisem Opiekun stażu

Lista obecności (pdf) - wypełnia Stażysta, potwierdza podpisem Opiekun stażu

Karta czasu pracy (pdf) - wypełnia Stażysta, potwierdza podpisem Opiekun stażu

Zestaw dokumentów (część IV - Opiekun i stażysta PO STAŻU)

PostTest - stanu kompetencji po stażu - GIK

PostTest - stanu kompetencji po stażu - GP

PostTest - stanu kompetencji po stażu - IŚ

PostTest - stanu kompetencji po stażu - IiGW

PostTest - stanu kompetencji po stażu - AK

Dokumenty na zakonczenie WZOR - wzór wypełnienia poniższych dokumentów na zakończenie stażu

Raport końcowy z realizacji stażu (docx) - proszę zwrócić uwagę na poprawne uzupełnieni dokumentu, tj.:

  1. data - ostatni dzień z Umowy stażowej/ aneksu (lub do 5 dni roboczych od zakończenia stażu, pamiętając aby nie była to data weekendowa);
  2. "Staż zrealizowany w okresie... " - okres z Umowy stażowej/ aneksu - §4, pkt 1.;
  3. Opis przebiegu stażu - powinien zawierać informacje o wykonanych zadaniach uwzględniając nabyte kompetencje, umiejętności zgodne z efektami kształcenia (zał. 2.8 do umowy). Opis powinien zawierać 3 strony teksu (czcionka nie większa niż 12, interlinia 1,5).

Zaświadczenie o zrealizowanym stażu (docx) - wypełnia Instytucja przyjmująca na staż

zwua (pdf) - zgłoszenie wyrejestrowania z ZUS-u


Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie - bardzo prosimy by nie było takich osób a jak już sytuacja zmusi to proszę jak najszybciej powiadamiać Biuro Projektu - pozwoli to powołać inną osobę

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK