ZRU 2020-2023 - III edycja 2022

Szykuje się niezła rewolucja,
na staż Cię może przyjąć Instytucja

Realizowane na WIŚiG Projekty obejmujące płatne staże dla studentów pozwolą Ci nawiązać kontakt z fachowcami z branży, zdobyć cenne doświadczenie może zdobyć stałą pracę ale także dzięki stypendium stażowemu samodzielnie utrzymać się. Staż możesz realizować w wybranej instytucji na terenie naszego kraju.

Nawiąż kontakt z innymi studentami, którzy brali udział w podobnych Projektach, zapytaj czy warto?

Odpowiedź powinna być jedna: WARTO!

Warto studiować u Nas

Informacje ogólne

Projekt "Zrównoważony Rozwój Uczelni"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.

ZADANIE 6 - Program staży dla studentów Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu.

Rozporządzenia J.M. Rektora (nr 70/2020) zatwierdzające REGULAMINU organizacji staży w ramach Projektu ZRU

Ze względu na sytuację i w kraju i za granicą, rozpoczęcie rekrutacji i realizacji staży będzie uzależnione od decyzji wprowadzonych przez rząd RP i Instytucje Zarządzające z uwzględnieniem zalecanych zasad bezpieczeństwa. Zespół realizujący Projekt podejmuje wszelkie działania mające na celu przygotowanie realizacji staży.

Należy mieć na uwadze, że bieżąca sytuacja jest dynamiczna i może spowodować zmiany w realizacji Projektu.


Informacje o stażach - zbiór wstępnych informacji o programie staży dla wybranych kierunków studiów w ramach Projektu

Schemat etapów / działań w realizacji Projektu ZRU Zad. 6 - staże dla studentów WIŚiG

Jesteś zainteresowany udziałem w Projekcie i odbyciem stażu - WYPEŁNIJ ankietę

Wypełnienie ankiety nie jest równoważne z rekrutacją.

 


Działania przed udziałem w Projekcie - REKRUTACJA

Termin rozmów o stażach na MSTeams: 16.05.2022 (poniedziałek) o godz. 19:15 i 17.05.2022 (wtorek) o godz. 16:30 - zespół „ Staże ZRU UE 2020-22 ” link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad7e559d4fffd40cbaf0586812dc55196%40thread.tacv2/1652695133320?context=%7b%22Tid%22%3a%22128fe9d3-f95e-4a5f-8391-f1c6365e7278%22%2c%22Oid%22%3a%2279606636-cf57-492a-af45-f9d3cbbd0923%22%7d

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia Rekrutacji jest powołanie Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej, których członkami są studenci kierunków i stopni objętych programem staży.

Wydelegowani przez Państwa przedstawiciele proszeni są o dostarczenie wersji papierowej odpowiedniego Oświadczenia - zgody na pracę w Komisji.

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Kierownik Projektu - Katarzyna Trochanowska
Reprezentant kierunku IiGW studia I stopnia, 3 rok, 6 semestr - Agnieszka Noga
Reprezentant kierunku GiK studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Jakub Polak
Reprezentant kierunku GiK studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Damian Zawadzki
Reprezentant kierunku IŚ studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Dominika Wywiał
Reprezentant kierunku IŚ studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Karolina Kanarek
Reprezentant kierunku GP studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Weronika Zień
Reprezentant kierunku GP studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Bartosz Jeżowski
Reprezentant kierunku AK studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Natalia Dintar
Koordynator Staży - Marek Tarnawski

Skład Komisji Odwoławczej:
Reprezentant kierunku IiGW studia I stopnia, 3 rok, 6 semestr - Patrycja Golonka
Reprezentant kierunku GiK studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Piotr Słowikowski
Reprezentant kierunku GiK studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Patrycja Bołoz
Reprezentant kierunku IŚ studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Dominika Wywiał
Reprezentant kierunku IŚ studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Szymon Bojęś
Reprezentant kierunku GP studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Weronika Zień
Reprezentant kierunku GP studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Michał Garus
Reprezentant kierunku AK studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Katarzyna Bielak
Reprezentant Dziakana WIŚiG - dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK
Koordynator Staży - Marek Tarnawski (bez prawa głosu)

R E K R U T A C J A
trwać będzie od dnia 01-06-2022, godz. 8:00 do dnia 06-06-2022, godz. 15:30.

załącznik nr. 1 formularz zgłoszeniowy do projektu w wersji edytowalnej - bardzo proszę o wypełnienie wszystkich pól - jeśli nie ma co wpisać, wpisać "NIE DOTYCZY", podpisanie i przekazanie do mnie bezpośrednio lub za pośrednictwem Członka Komisji lub Starosty.

W obszarze "Proponuję Instytucję przyjmującą na staż (w przypadku braku podać branżę)" - można wpisać kilka opcji - jest to informacja w jakim obszarze stażysta poszukuje instytucji na realizację stażu.

Wypełniony i podpisany zależy przekazać do podanych poniżej osób:
Koordynator Staży: Marek Tarnawski - al. Mickiewicza 24/28, pokój 421; lub
Dziekanat: Iwona Stachowicz - Zembura - al. Mickiewicza 24/28 p. 103a; lub
Dziekanat: Katarzyna Bugajska, ul. Balicka 253c, pok.130a.

SĄ WOLNE MIEJSCA NA STAŻ W RAMACH PROJEKTU

- zapraszamy do zgłoszenia się w ramach

R E K R U T A C J I - UZUPEŁNIAJĄCEJ która, trwać będzie od dnia 13-06-2022, godz. 8:00 do dnia 17-06-2022, godz. 15:30

Wyniki REKRUTACJI I + II kliknij TUTAJ

Lista pozytywnie zrekrutowanych studentów zatwierdzona została na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu

Lista zakwalifikowanych stażystów ułożona jest wg nr albumu dla poszczególnych grup docelowych.

Każdemu aplikującemu do Projektu przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej. Wniosek odwoławczy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wisig.projekty[a]urk.edu.pl do Koordynatora staży WIŚiG do 10 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

Działania po rekrutacji - dla Uczestników Projektu

Wszystkich zrekrutowanych zapraszam do zapisania się do zamkniętej  grupy FB: Staże 2022 ZRU , gdzie będą umieszczane bieżące informacje / wytyczne w okresie trwania całego stażu oraz umożliwi ciągły kontakt z Zespołem Projektowym.

Przewidywane terminy trwania stażu - staż musi rozpocząć się w poniedziałek

Już TERAZ także możecie Państwo prosić w Instytucji (firmie) o podpisanie DEKLARACJI WSPÓŁPRACY - formularz poniżej.


Zestaw dokumentów (część I - wypełnia stażysta PRZED STAŻEM)

W celu sprawnego wypełnienia dokumentów zorganizowane będzie spotkanie
- termin zostanie ustalony - z przedstawicielami Studentów

  • proszę zwrócić uwagę by dokumenty drukowane i wypełnione wyglądały tak jak wzorce (pełne nagłówki, stopki, liczba stron, jeśli trzeba to druk w kolorze),
  • jeśli drukujecie - drukujcie PDFa,
  • jeśli wypełniajcie komputerowo - korzystajcie z Worda - piszcie usuwając kropki (nie muszą zostawać)

Wzór dokumentów do uzupełnienia - instrukcja wypełnienia dokumentów

Formularz do Projektu (docx) - dane o stażyście (ważna forma edycji)

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (docx) - MUSI być DRUK KOLOROWY (ważna forma edycji)

Klauzula informacyjna (docx) - dotyczy RODO (ważna forma edycji)

Oświadczenie stażysty do zus (docx) - oświadczenie do zgłoszenia do ZUSu (ważna forma edycji)

ZUA (pdf) - formularz zgłoszenia do ZUS-u

Oświadczenie Uczestnika stażu (docx) - oświadczenie o braku powiązań z Instytucją przyjmującą na staż (IPS) (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - GIK (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - GP (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - IŚ (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - IiGW (ważna forma edycji)

PreTest (docx) - stanu kompetencji przed stażem - AK (ważna forma edycji)

Zestaw dokumentów (część II - wypełnia IPS oraz IPS i stażysta PRZED STAŻEM)

Deklaracja współpracy WZÓR - przykładowe wypełnione

Deklaracja współpracy (docx) - potwierdzenie akceptacji przyjęcia na staż - wersja edytowalna (ważna forma edycji)

Deklaracja współpracy (pdf) - potwierdzenie akceptacji przyjęcia na staż - wersja NIEedytowalna - wypełnienie ręczne CZYTELNE

Formularz danych Stażysty, Instytucji i Opiekuna

Indywidualny Program Stażu WZÓR - wzór wypełnienia

Indywidualny program stażu - przykładowe wypełnione

Indywidualny program stażu (docx) - Wypełnia Opiekun wraz z Stażystą - co będzie robił stażysta na stażu, jakie będą efekty staży - wersja edytowalna (ważna forma edycji)

Indywidualny program stażu (pdf) - Wypełnia Opiekun wraz z Stażystą - co będzie robił stażysta na stażu, jakie będą efekty staży - wersja NIEedytowalna

Kierunkowe efekty uczenia się - Gospodarka Przestrzenna - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Geodezja i Kartografia - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Inżynieria i Gospodarka Wodna - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Inżynieria Środowiska - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Architektura Krajobrazu - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - wszystkich kierunków WIŚiG - wersja WORD

Umowa stażowa (pdf) - wzór umowy do okazania Instytucji - umowę wypełnia Biuro Projektu

Zestaw dokumentów (część III - Opiekun i stażysta W TRAKCIE STAŻU)

Dokumenty do wypłaty WZÓR (pdf) - wzór wypełnienia poniższych dokumentów

Dokumenty do wypłaty (docx) - pakiet dokumentów wersja WORD (ważna forma edycji)

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia stażowego (pdf) - wypełnia Stażysta

Dziennik stażu (pdf) - wypełnia Stażysta, potwierdza podpisem Opiekun stażu

Lista obecności (pdf) - wypełnia Stażysta, potwierdza podpisem Opiekun stażu

Karta czasu pracy (pdf) - wypełnia Stażysta, potwierdza podpisem Opiekun stażu

Zestaw dokumentów (część IV - Opiekun i stażysta PO STAŻU)

PostTest - stanu kompetencji po stażu - GIK

PostTest - stanu kompetencji po stażu - GP

PostTest - stanu kompetencji po stażu - IŚ

PostTest - stanu kompetencji po stażu - IiGW

PostTest - stanu kompetencji po stażu - AK

Dokumenty na zakonczenie WZOR - wzór wypełnienia poniższych dokumentów na zakończenie stażu

Raport końcowy z realizacji stażu (docx) - proszę zwrócić uwagę na poprawne uzupełnieni dokumentu, tj.:

  1. data - ostatni dzień z Umowy stażowej/ aneksu (lub do 5 dni roboczych od zakończenia stażu, pamiętając aby nie była to data weekendowa);
  2. "Staż zrealizowany w okresie... " - okres z Umowy stażowej/ aneksu - §4, pkt 1.;
  3. Opis przebiegu stażu - powinien zawierać informacje o wykonanych zadaniach uwzględniając nabyte kompetencje, umiejętności zgodne z efektami kształcenia (zał. 2.8 do umowy). Opis powinien zawierać 3 strony teksu (czcionka nie większa niż 12, interlinia 1,5).

Zaświadczenie o zrealizowanym stażu (docx) - wypełnia Instytucja przyjmująca na staż

zwua (pdf) - zgłoszenie wyrejestrowania z ZUS-u


Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie - bardzo prosimy by nie było takich osób a jak już sytuacja zmusi to proszę jak najszybciej powiadamiać Biuro Projektu - pozwoli to powołać inną osobę

 


Instytucje Współpracujące z WIŚiG (praktyki / staże / oferty pracy)

Architektura krajobrazu: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach

Geodezja i kartografia: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach

Gospodarka przestrzenna: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach

Inżynieria i gospodarka wodna: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach

Inżynieria Środowiska: Oferty | Lista Instytucji współpracujących w ubiegłych latach


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK