ZRU 2020-2023 I edycja 2020

Projekt "Zrównoważony Rozwój Uczelni"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.

ZADANIE 6 - Program staży dla studentów Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna

Rozporządzenia J.M. Rektora (nr 70/2020) zatwierdzające REGULAMINU organizacji staży w ramach Projektu ZRU

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju rozpoczęcie rekrutacji i realizacji staży będzie uzależnione od decyzji wprowadzonych przez rząd RP i Instytucje Zarządzające z uwzględnieniem zalecanych zasad bezpieczeństwa. Zespół realizujący Projekt podejmuje wszelkie działania mające na celu przygotowanie realizacji staży w formie i terminie umożliwiającym realizację staży po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

Należy mieć na uwadze, że bieżąca sytuacja jest dynamiczna i może spowodować zmiany w realizacji Projektu.


Informacje o stażach - zbiór wstępnych informacji o programie staży dla wybranych kierunków studiów w ramach Projektu

REKRUTACJA - poniżej składy Komisji Rekrutacyjnej i Odwoławczej
Skład Komisji Rekrutacyjnej:
 Reprezentant kierunku IiGW studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Sabina Nowobilska
 Reprezentant kierunku IiGW studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Bartosz Wilki
 Reprezentant kierunku GiK studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Jakub Filas
 Reprezentant kierunku GiK studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Łukasz Lipiec
 Reprezentant kierunku IŚ studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Hubert Hołody
 Reprezentant kierunku GP studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Martyna Zając
 Koordynator Staży - Marek Tarnawski

Skład Komisji Odwoławczej:
 Reprezentant kierunku IiGW studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Dawid Różycki
 Reprezentant kierunku IiGW studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Aleksandra Kliś
 Reprezentant kierunku GiK studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Aleksandra Skwarek
 Reprezentant kierunku GiK studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Tomasz Figura
 Reprezentant kierunku IŚ studia 2 stopnia, 2 rok, 3 semestr - Aleksandra Jurczak
 Reprezentant kierunku GP studia 1 stopnia, 3 rok, 6 semestr - Anna Nowak
 Reprezentant Dziakana WIŚiG - dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. UR

Planowane spotkanie na platformie MSTeams, w celu możliwości odpowiedzenia na Państwa pytania, wątpliwości.
Członków Komisji proszę o złożenie propzycji terminu/ów spotkania, a także terminu I posiedzenia łączonego obu Komisji (założenia i harmononogram prac).

Tremin rozmowy o stażach na MSTeams: PIĄTEK 22.05.2020, godz: 8:45, czas trwania - do wyczerpana Państwa pytań w razie braku możliwo?ci uczestnictwa proszę o zadawanie pytań drogą; @ lub na czacie

R E K R U T A C J A trwa od 23-05-2020 godz. 12:00 do dnia 27-05-2020 godz. 23:59. informacja została rozesłana na adres poczty elektronicznej a także zamieszczona na strownie WWW Wydziału w Aktualnościach

Informacje o REKRUTACJI - informacja o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu ZRU Zadanie 6 - staże dla studentów kierunków kształcenia na WIŚIG
załącznik nr. 1 formularz zgłoszeniowy do projektu w wersji edytowalnej - bardzo proszę o wypełnienie wszystkich pól - jeśli nie ma co wpisać, wpisać "NIE DOTYCZY", podpisanie i przesłanie skanu w terminie rekrutacji, wersja papierowa powinna być również przekazana w terminie pó?niejszym; przesyłany plik bardzo proszę nazwać wg schematu: "Jacek_Kowalski_GiK_2st"; w obszarze "Proponuję Instytucję przyjmującą na staż (w przypadku braku podać branżę)" - można wpisać kilka opcji - jest to informacja w jakim obszarze stażysta poszukuje instytucji i wskazówka jak możemy pomóc

 

Z wynikami REKRUTACJI można zapoznać się na stronie WIŚiG w Aktualnościach z dnia 09-06-2020: Wyniki rekrutacji w ramach Projektu ZRU


Działania po rekrutacji - dla Uczestników Projektu

Schemat etapów / działań w realizacji Projektu ZRU Zad. 6 - staże dla studentów WIŚiG

Wszystkich zrekrutowanych Aplikujących zapraszam do zapisania się do zamkniętej grupy FB: Staże 2020 ZRUZestaw dokumentów (część I - wypełnia stażysta PRZED STAŻEM) - proszę zwrócić uwagę by dokumenty drukowane i wypełnione wyglądały tak jak wzorce (pełne nagłówki, stopki, liczba stron, jeśli trzeba to druk w kolorze), jeśli drukujecie - drukujcie PDFa, jeśli wypełniacia komputerowo - korzystajcie z Worda - piszcie usuwając kropki (nie muszą zostawać)

Wzór dokumentów do uzupełnienia - instrukcja wypełnienia dokumentów

Formularz do Projektu - dane o stażyście

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych - MUSI być DRUK KOLOROWY

Klauzula informacyjna - dot. RODO

Załącznik do Umowy_2.2_Oświadczenie stażysty do zus - oświadczenie do zgłoszenia do ZUSu

ZUA - formularz zgłoszenia do ZUS-u

Załącznik do Umowy_2.9_Oświadczenie Uczestnika stażu.docx - oświadczenie o braku powiązań z Instytucją przyjmującą na staż (IPS)

PreTest - stanu kompetecji przed stażem - GIK

PreTest - stanu kompetecji przed stażem - GP

PreTest - stanu kompetecji przed stażem - IŚ

PreTest - stanu kompetecji przed stażem - IiGW
Zestaw dokumentów (część II - wypełnia IPS oraz IPS i stażysta PRZED STAŻEM)

Spis przykładowych Instytucji Przyjmujących na staż/praktykę - w latach ubegłych dla kierunków AK, GP, IŚ i IiGW - wersja edytowalna

Deklaracja współpracy (.docx) - potwierdzenie akceptacji przyjęcia na staż - wersja edytowalna

Deklaracja współpracy (.pdf) - potwierdzenie akceptacji przyjęcia na staż - wersja NIEedytowalna - wypełnienie ręczne CZYTELNE

Deklaracja współpracy WZóR wypełnienia(.pdf) - przykładowe wypełnienie

Indywidualny program stażu (.docx) - Wypełnia Opiekun wraz z Stażystą - co będzie robił stażysta na stażu, jakie będą efekty staży - wersja edytowalna

Indywidualny program stażu (.pdf) - Wypełnia Opiekun wraz z Stażystą - co będzie robił stażysta na stażu, jakie będą efekty staży - wersja NIEedytowalna

Indywidualny program stażu - przykładowe wypełnione (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Gospodarka Przestrzenna - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Geodezja i Kartografia - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Inżynieria i Gospodarka Wodna - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - Inżynieria Środowiska - proszę korzystać z efektów dla swojego stopnia (pdf)

Kierunkowe efekty uczenia się - wszystkich kierunkó WIŚiG - wersja WORD

Harmonogram stażu - rozpiska godzin - plik do aktywnego planowania z formułami (w oryginale nie ma być liczby godzin (8h) tylko godziny (7:00-15:00) - wersja XLSX

Zestaw dokumentów (część III - Opiekun i stażysta W TRAKCIE STAŻU)


Zestaw dokumentów (część IV - Opiekun i stażysta PO STAŻU)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK