ZRU 2020-2023

INFORMACJE O PROJEKTACH PŁATNYCH STAŻY

REALIZOWANYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

_______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie realizuje Projekt „Zrównoważony Rozwój Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r.

Beneficjentami zadania 6 Projektu będą studenci przedostatniego semestru studiów pierwszego stopnia i ostatniego semestru studiów drugiego stopnia kierunków: Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Gospodarka Przestrzenna oraz Architektura Krajobrazu, realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

W ramach działań realizowanych w Projekcie przewidziane są trzy edycje programów staży, staże w ramach edycji kierowane będą do różnych grup studentów. Grupy studentów do których kierowane jest wsparcie z Projektu w formie stażu, będą informowane o dalszych etapach postępowania.

Celem Projektu jest: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uzyskanie dodatkowych kompetencji istotnych dla przyszłych pracodawców, przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów Kierunków studiów na poziomie inżynierów i magistrów inżynierów na uzyskanie atrakcyjnej pracy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju rozpoczęcie rekrutacji i realizacji staży będzie uzależnione od decyzji wprowadzonych przez rząd RP i Instytucje Zarządzające z uwzględnieniem zalecanych zasad bezpieczeństwa. Zespół realizujący Projekt podejmuje wszelkie działania mające na celu przygotowanie realizacji staży w formie i terminie umożliwiającym realizację staży po ustabilizowaniu sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

 

Zespół projektowy stanowią:

Kierownik Projektu: Katarzyna Trochanowska
Kierownik Projektów Dydaktyczno – Szkoleniowych
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
e-mail: k.trochanowska[a]urk.edu.pl

Koordynator staży: dr hab. inż. Marek Tarnawski
Pełnomocnik Dziekana WIŚiG ds. zarządzania projektami dydaktycznymi
e-mail: wisig.projekty[a]urk.edu.pl pod ten adres proszę kierować wszystkie pytania
tel. 12 662 41 05

Spec. ds. administracji: Magdalena Jędryczka
e-mail: magdalena.jedryczka[a]urk.edu.pl
tel: 12 662 42 00

Spec. ds. finansowych: Krzysztof Baster
e-mail: krzysztof.baster[a]urk.edu.pl
telefon: 12 662 43 12

 

Zapraszamy do podjęcia trudu realizacji staży, które mogą otworzyć nowe perspektywy na pracę, karierę przyszłość w wykształconym zawodzie.

Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących Projektu Zintegrowany Rozwój Uczelni zamieszczanych na stronie internetowej CTT, Wydziału, Koordynatora.

 

Należy mieć na uwadze, że bieżąca sytuacja jest dynamiczna i może spowodować zmiany w realizacji Projektu.

 

w imieniu Zespołu Projektowego
Pełnomocnik Dziekana WIŚiG
Marek Tarnawski

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK