Informacje - Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna

 

Zrealizowane 2018-2020

___________________________________________________________________________________________________

 

 

"Program staży dla studentów Kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"


współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Biuro projektu

mieści się w Starym Budynku, ul. A. Mickiewicza 21; w pokoju nr 1B

(przyziemie, lewa strona korytarza).

Kierownik projektu
Marek Tarnawski pokój nr: 421; tel.: 12 662 41 05

Koordynator wydziałowy
Tomasz Bergel, pokój nr: 430; tel.: 12 662 41 88;

Specjalista ds. administracyjnych
Angelika Kołodziej
; pokój nr: 1B; tel.: 12 662 42 00;
Godziny przyjmowania stażystów 9.00-13.00

Specjalista ds. finansowych
Olga Dąbrowska; tel.: 12 662 43 08;
Godziny załatwiania spraw 8.30-15.00

Jeżeli istnieje konieczność przesłania dokumentów projektowych drogą poczty tradycyjnej, proszę to dokonać za pomocą listu  priorytetowego poleconego, z uwzględnieniem, że istotny jest dopisek z nazwą PROJEKTU

ADRES BIURA PROJEKTU:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków

ANGELIKA KOŁODZIEJ pok. 1b

CTT - ZPD-S projekt STAŻE IŚ i IiGW

 

Kontakt e-mail z całym Zespołem: wisig.projekty@ur.krakow.pl

(w temacie wiadomości można napisać - stanowisko/nazwisko osoby do której się kieruje sprawę lub jakiej sprawy dotyczy e-mail: sprawy finansowe / sprawy administracyjne/ rozliczeń godzin / dokumenty / efekty kształcenia/ problemy z Instytucją przyjmującą na staż / Opiekunem / inne).

INFORMACJE O PROJEKCIE

Prezentacja omawiana na spotkaniach ze Studentami.

SPRAWY FORMALNO-PRAWNE

Wszystkie sprawy związane z realizacją Projektu rozstrzyga dokumentacja konkursowa zawarta na stronie NCBIR oraz Rozporządzenie J.M. Rektora UR 89/2018 10 maja 2018r. obowiązuje, znowelizowane ZR 105/2018

Proszę o dokładne zapoznanie się z:

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY STUDENCKICH

z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Projektu 
Załącznik nr 1.1 – Oświadczenie uczestnika projektu PO WER
Załącznik nr 2 – Umowa o staż
Załącznik do umowy nr 2.1– Indywidualny Program Stażu
Załącznik do umowy nr 2.2– Oświadczenie Stażysty dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
Załącznik do umowy nr 2.3 – Dziennik Stażu
Załącznik do umowy nr 2.4 – Listy obecności
Załącznik do umowy nr 2.5 – Karta czasu pracy
Załącznik do umowy nr 2.6 – Sprawozdanie końcowe z realizacji stażu
Załącznik do umowy nr 2.7 – Zaświadczenia o zrealizowanym Stażu
Załącznik do umowy nr 2.8 – Efekty kształcenia dla programu kształcenia
Załącznik do umowy nr 2.9 – Oświadczenie Uczestnika stażu
Załącznik nr 3 – Wniosek o wypłatę wynagrodzenia stażowego (stypendium)
Załącznik nr 4 – Wniosek o zwrot kosztów noclegu
Załącznik nr 5 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie

Dane uczestnika Projektu - Formularz do SL 2014
Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)
Deklaracja współpracy (z Instytucją przyjmującą na staż)
Wzór umowy najmu lokalu
Ankieta ewaluacyjna
Ankieta dotycząca sytuacji stażysty w momencie zakończenia udziału w projekcie

Ankieta dotycząca sytuacji stażysty do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie
Ankieta dotycząca statusu osoby na rynku pracy (w ciągu 3 miesięcy) po zakończeniu udziału w projekcie
Oświadczenie  Instytucji przyjmującej na staż o odstąpieniu od prawa wnioskowania o refundację kosztów wynagrodzenia za opiekę stażysty

 

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 01.04 do 05.04.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy do Projektu - (Załącznik nr 1) należy składać u Koordynatora Projektu.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ NA STAŻ

Podejmując rozmowy o przyjęciu na staż wskazane jest posiadanie wiedzy nt realizacji Projektu / stażu (REGULAMIN), wydruku wzoru umowy o staż, ewentualnie innych dokumentów związanych z przedsiębiorstwem i Opiekunem.

Przedsiębiorstwo podpisuje Deklarację współpracy, gwarantując przyjęcie stażysty na staż.

Wspólnie z Opiekunem Stażu, stażysta opracowuje Indywidualny Program Stażu (wraz z częścią dotyczącą harmonogramu pracy Stażysty) (Załącznik nr 2.1. Indywidualny Program Stażu);

 

PODPISANIE UMÓW

Warunkiem rozpoczęcia Stażu jest podpisanie:  umowy o staż (Załącznik nr 2);

Umowę tą wypełnia i drukuje Biuro Projektu. W tym celu obowiązkiem Stażysty/ki jest wypełnienie i wysłanie FORMULARZ w wersji "online" zawierającego dane jednostki przyjmującej na staż oraz Stażysty. Zredagowane i podpisane umowy będą do odbioru u Specjalisty ds. administracyjnych (adres j/w).

ZADANIA STAŻYSTY

Przed rozpoczęciem stażu Stażysta/ka ma obowiązek dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty:

·                     oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (Załącznik do umowy nr 2.2);

·                     formularz "Dane uczestnika projektu";

·                     formularz "Oświadczenie uczestnika projektu"

·                     formularz "Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu"

·                     formularz "Ankieta ewaluacyjna";

·                     druk zgłoszeniowy ZUS ZUA.

·                     opracowany wspólnie z Opiekunem Stażu Indywidualne Programu Stażu (wraz z częścią dotyczącą harmonogramu pracy Stażysty) (Załącznik nr 2.1. Indywidualny Program Stażu);

·                     cztery egzemplarze umowy o Staż (w tym egzemplarz podpisany przez Radcę Prawnego Uczelni) podpisanej przez Stażystę oraz Instytucję Przyjmującą na Staż (Załącznik nr 2);

·                     poddać się badaniom lekarskim medycyny pracy.

Polisy NNW

Każdy ze Stażystów na czas realizacji stażu zostanie ubezpieczony od Następstw Niebezpiecznych Wypadków.

Badania lekarskie

Skierowanie wypełnia i wydaje specjalista ds. administracyjnych
Badania realizowane są przez Centrum Medyczne 4M Plus
ul. Krowoderska 17; 31-141 Kraków
Rejestracja: tel. 012 307 44 44 godz. 7.30-15.30


REALIZACJA STAŻU

W trakcie trwania stażu Stażysta ma obowiązek Systematycznego prowadzenia:

·                     Dziennika stażu (Załącznik do umowy nr 2.3);

·                     Listy obecności (Załącznik do umowy nr 2.4);

·                     Karta czasu pracy (Załącznik do umowy nr 2.5).

Warunkiem wypłaty Stażyście/stce wynagrodzenia (stypendium) przez pierwsze dwa miesiące jest dostarczenie do 5-go dnia roboczego  po przepracowanym miesiącu następujących dokumentów:

·                     Dziennika stażu podpisanego przez Opiekuna Stażu (Załącznik do umowy nr 2.3);

·                     Listy obecności zaakceptowanej przez Opiekuna Stażu (Załącznik do umowy nr 2.4);

·                     Karty czasu pracy (Załącznik do umowy nr 2.5);

·                     Wniosku o wypłatę wynagrodzenia (stypendium) (Załącznik nr 3).

Dostarczenie dokumentacji po terminie skutkować będzie wypłatą wynagrodzenia (stypendium) w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

Wypłata trzeciej transzy dokonana zostanie po pozytywnej weryfikacji oryginalnych dokumentów dostarczonych osobiście po zakończeniu Stażu.

 

Harmonogramy udzielanego wsparcia w ramach Projektu KIŚIiGW:

edycja 1 - 2018 [kliknij TUTAJ]

edycja 2 - 2019 [kliknij TUTAJ]

ZAKOŃCZENIE STAŻU
Na zakończenie Stażu należy sporządzić i dostarczyć:

·                     oryginalne dokumenty związane z realizacją stażu;

·                     Raport końcowy z realizacji stażu (Załącznik nr 4) (min. 3 stron) zgodny z efektami kształcenia na Kierunkach uczestniczących w Projekcie;

·                     Zaświadczenie o odbytym Stażu (Załącznik do umowy nr 2.6);

·                     Ankietę ewaluacyjną;

do Biura Projektu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty ukończenia Stażu.

 

Grupa zamknięta dla stażystów.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK